Welcome to Computer Centre Phetchaburi

‎‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‎‏‏‎‎‎‎‏‎‎‏‎‏‎‎‏‏‏‏‎‏‏‏‏‎‏‏‎‎‎‎‎‎‏‎‎‏‏‎‏‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎สไลด์โชว์ PicasaWeb‎‏‎‎‏‎

***********************************************************************************************************
ด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1.ให้บริการเวลา
  1.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. นอกเวลาราชการ 16.31 - 22.30 น.
  1.2 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
  1.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดให้บริการ ฟรีแล็บ
2. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร.1202 จำนวน 80 เครื่อง อยู่ที่อาคารเรียนรวม1 ชั้น 2 ทางซ้าย
2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ว.1109 จำนวน 118 เครื่อง อยู่ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
2.3 ห้องฟรีแล็บ ว.1110 จำนวน 18 เครื่อง อยู่ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
3. ให้บริการไวเลส (จุดบริการ Wireless LAN, LAN หอพัก)
3.1 ระบบเดิมของ Wireless LAN (SU-Wi-Fi) จำนวน 58 จุด
3.2 ระบบใหม่ของ Wireless LAN (SU-Wi-Fi-NEW) จำนวน 75 จุด ติดตั้งแล้วเสร็จ วันที่ 14 ต.ค.2552
4. ให้บริการ อินเตอร์เน็ทหอพัก (จุดบริการ Wireless LAN, LAN หอพัก)
4.1 หอพัก 1 จำนวน IP Address ที่ให้บริการ 378 คน
4.2 หอพัก 2 จำนวน IP Address ที่ให้บริการ 803 คน
4.3 หอพัก 3 จำนวน IP Address ที่ให้บริการ 741 คน
4.4 หอพัก 4 จำนวน IP Address ที่ให้บริการ 750 คน
4.5 หอพัก 5 จำนวน IP Address ที่ให้บริการ 759 คน
4.6 หอพัก 6 จำนวน IP Address ที่ให้บริการ 983 คน
รวมจำนวนนักศึกษา 4,414 คน
5. ให้บริการ Conference (ประชุมทางไกล)
5.1 อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้อง บ.1313
การใช้บริการดังกล่าว ให้ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (นครปฐม) 034255813 ต่อ 621 ส่งเรื่องไปที่
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เพื่อดำเิินินการขอรับบริการ

***********************************************************************************************************
ด้านการพัฒนา มศก.วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการ จัดซื้อ อุปกรณ์ ไวเลส 75 จุด ด้วยงบประมาณ 2.5 ล้านบาท
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการ จัดซื้อ โครงข่ายไฟเบอร์ออปติก 
  2.1 อาคารเรียนรวม 2 ไป อาคารโอทอป 
  2.2 อาคารวิทยบริการ ไป อาคารยานยนต์ 
  2.3 อาคารหอพัก 2     ไป อาคารโรงยิม
          ด้วยงบประมาณ 519,000 บาท   
          ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ได้เล็งความสำคัญต่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

***********************************************************************************************************
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร 032594119 , 504-1113 , 1425   Designed By Lakphong Yuchim & SUCC