Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sub Aqua Club Marinus r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu vuonna 1981.

2 § Yhdistystoiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yhdistyksen jäsenten sukellusharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää monipuolisia jäsenistöä motivoivia sukellustapahtumia kuten sukellusretkiä, -leirejä, -kilpailuja.
 • ylläpitää jäsenten käyttöön tarkoitettua venekalustoa,
 • järjestää sukelluskoulutusta jäsenilleen,
 • järjestää turvallisuuskoulutusta
 • järjestää sukellusaiheisia seminaareja, esitelmätilaisuuksia, ja näytöksiä,
 • kerää, jalostaa ja välittää sukellukseen liittyvää tietoa.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyksen kokous. Varsinaisia kokouksia pidetään kaksikertaa vuodessa.

Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta. Hallituksen puheenjohtaja on vastuullinen hallituksen toiminnasta yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksessä voi olla jaostoja, joissa toiminta tapahtuu. Jaostojen tarkoitukset, tavoitteet ja säännöt hallitus vahvistaa jaostojen esityksistä. Uuden jaoston perustaminen edellyttää hallituksen enemmistöpäätöstä, jonka yhdistyksen seuraava varsinainen kokous vahvistaa.

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen määräämiä sääntöjä sekä yhdistyslakia.

3 § Rahoitus

Yhdistys on voittoa tuottamaton järjestö. Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys perii jäseniltään syyskokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun sekä uusilta jäseniltään kertaluonteisen liittymismaksun.

Yhdistys voi periä jäseniltään omakustannushintaisia maksuja toimintaansa liittyvistä palveluista. Yhdistys voi myös järjestää rahankeräystä ja vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianmukaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä, norppajäseniä tai kuuttijäseniä.

5 § Jäsenyydet

Kuuttijäseneksi voi hallitus nuorisojaoston johtajan, yhdistyksen varsinaisen jäsenen tai kunniajäsenen esityksestä hyväksyä alle 6-vuotiaan henkilön holhoajan suostumuksella. Nuoriso-jaoston opin- ja taidonnäytteet hyväksyttävästi suorittaneen kuuttijäsenen voi hallitus nuoriso-jaoston johtajan esityksestä hyväksyä norppajäseneksi holhoajan suostumuksella. Täytettyään 15 vuotta ja saatuaan Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:n vaatimusten mukainen laitesukelluspätevyyden, voidaan norppajäsen hallituksen päätöksellä nuoriso-jaoston johtajan esityksestä hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Jäseneksi voi hallitus varsinaisen jäsenen tai kunniajäsenen perustellusta esityksestä hyväksyä myös muun 15 vuotta täyttäneen henkilön, jolla on Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:n vaatimusten mukainen voimassa oleva laitesukelluspätevyys. Hallitus esittelee uudet jäsenet seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Kannatusjäseneksi voi hallitus jäsenen esityksestä tai aloitteellisella omalla päätöksellään hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen luonnollisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous yksimielisellä päätöksellään kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen toimintaa huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenten velvollisuudet

Jäsenet sitoutuvat noudattamaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen päätöksiä.

Varsinaiset- , norppa- ja kuuttijäsenet ovat velvolliset suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämän kertaluontoisen liittymis- tai koulutusmaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannatusjäsen suorittaa yhdistyksen syyskokouksen päättämän liittymis- ja vuosimaksun.

7 § Jäsenten oikeudet

Yhdistyksen kunniajäsenillä, varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet.

8 § Jäsenen erottaminen

Jäsen, joka ei noudata pykälässä 6 määriteltyjä velvollisuuksia, voidaan erottaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.

9 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, sekä joko neljästä, kuudesta tai kahdeksasta jäsenestä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Hallituksen muista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan, sukellusvastaavan, koulutusvastaavan ja venevastaavan. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan kutsua myös hallituksen muttei yhdistyksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi jäsentä vaatii kokoontumista vaatimuksensa kirjallisesti perustellen.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous, joka pidetään maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus niin päättää tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti. Vaatimuksen tulee ilmaista käsiteltävä asia sekä perustelut sen käsittelemiseksi ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja sen tarkastavat tähän tehtävään kokouksessa valitut pöytäkirjantarkistajat.

11 § Yhdistyksen kokousten kokoon kutsuminen

Kirjallinen kokouskutsu esityslistoineen lähetetään jäsenille sähköpostina neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään kirjepostilähetyksenä niille jäsenille, joilla ei ole yhdistykselle ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

Kokouskutsut jäsenten vaatimiin ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä kahden viikon kuluessa siitä kun koollekutsumisvaatimus on jätetty hallitukselle.

12 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa on kunniajäsenillä ja varsinaisilla jäsenillä kullakin yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksissa toimitetaan suljettu äänestys, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii. Valtakirjalla äänestäminen on sallittua, kuitenkin siten, että kullakin äänioikeutetulla voi olla enintään kaksi ääntä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, henkilövaaleissa tai erottamispäätösäänestyksissä tasatuloksen sattuessa ratkaisee arpa.

13 § Kokousasiat

Ehdotukset yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävistä asioista on esitettävä kirjallisena hallitukselle vuosikokouskuukautta edeltävän kuukauden 15 päivään mennessä. Ylimääräisiin kokouksiin annettavat kannanotot tai selonteot on jätettävä kokouskutsussa ilmoitettuihin päivämääriin mennessä.

14 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • todetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä, ja äänioikeudet
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • esitetään vuosikertomukset ja tilinpäätökset sekä tilintarkastajain kertomukset
 • päätetään edellä mainittujen asiakirjojen ja muiden selvitysten nojalla tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muista tarkoituksenmukaisiksi katsottavista toimenpiteistä,
 • käsitellään hallituksen tai jäsenten esittämät muut kevätkokoustyöjärjestykseen merkityt ja kokouskutsussa mainitut asiat,
 • esitellään hallituksen suunnitelmat edellisessä syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman toteuttamiseksi kuluvalla toimikaudella.
 • keskustellaan jäsenten kokouksessa esille ottamista muista asioista,

15 § Syyskokous

Syyskokouksessa:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • todetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä ja äänioikeudet,
 • todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 • päätetään seuraavan vuoden liittymis-, kalusto-, koulutus- ja jäsenmaksuista sekä kannatusjäsenten vuosimaksuista ja niiden maksamisajankohdasta,
 • hyväksytään talousarvio seuraavaa toimikautta varten,
 • tarvittaessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kaksivuotistoimikaudeksi,
 • tarvittaessa valitaan hallituksen puheenjohtaja kaksivuotistoimikaudeksi
 • valitaan hallituksen muut jäsenet kaksivuotistoimikaudeksi erovuoroisten tilalle,
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt,
 • valitaan yhdistyksen kokousedustajat seuraavaksi toimikaudeksi,
 • käsitellään hallituksen tai jäsenten esittämät muut syyskokoustyöjärjestykseen merkityt ja kokouskutsussa mainitut asiat,
 • keskustellaan jäsenten kokouksessa esille ottamista muista asioista.

16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ovat:

 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouspäätökset,
 • johtaa ja organisoida yhdistyksen toimintaa sekä jaostoja
 • valvoa yhdistyksen toimintaa ja varainkäyttöä
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouspäätökset,
 • ylläpitää jäsenrekisteriä,
 • hoitaa yhdistyksen hallintoa,
 • laatia ja esittää kevätkokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus,
 • laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esitettävät asiat,
 • toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille,
 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii,
 • luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi neljää viikkoa ennen kevätkokousta,
 • hoitaa muut esille tulevat yhdistyksen juoksevat asiat, nimetä tai hyväksyä jaostot ja niiden säännöt sekä asettaa toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan alaisuudessaan erityistehtäviä,
 • pitää pöytäkirjaa kokouksistaan.

Hallituksen pöytäkirjat luetaan julki seuraavassa kokouksessa sekä hyväksytään vahvistetuksi tai korjataan kokouksessa tehtävillä päätöksillä.

17 § Toimikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

18 § Nimenkirjoittajat ja toimivaltuudet

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri, kukin yksin.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jolloin kokouskutsuissa on mainittava muutettavaksi aiotut pykälät ja muutosehdotukset yksityiskohtaisine perusteluineen. Tämän lisäksi tulee voimassaolevat ja muutetavaksi esitetyt säännöt kokonaisuudessaan liittää kokouskutsuihin.

Sääntömuutos astuu voimaan, mikäli se samansanaisena saa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa joiden välillä on kulunut 30 vuorokautta ja tämän lisäksi yhdistysrekisteriviranomaisen hyväksynnän.

20 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa purkamista ja purkamisesitys perusteluineen on mainittu kokouskutsussa ja kokouksen esityslistassa.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi.


Nämä säännöt on hyväksytty Sub Aqua Club Marinus ry:n syyskokouksessa Helsingissä 20.10.2000.

Comments