หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TERMS)

                 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                                      

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต .    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง

คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop!   etc.

 

. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ (letter sounds)  และการสะกดคำ

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

  - การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress)ในคำและ

    กลุ่มคำ

-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation)
ในประโยค

 

. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง

คำ  กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม)

 

. ตอบคำถามจากการฟังเรื่อง  ใกล้ตัว

บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ

ประโยคคำถามและคำตอบ

-  Yes/No Question เช่น 

    Is it a/an..?   Yes, it is./No, it is not.    etc.   

-  Wh-Question เช่น  

   What is it?   It is a/an...    etc.   

.

 

. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง

คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

-   คำสั่ง เช่น Show me a/an.../ Open your book.

    Don’t talk in class.   etc.

-   คำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise.    etc.

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

.ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยค  หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

 

. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

คำ  กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม)

 

. ตอบคำถามจากการฟังประโยค
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพ ประกอบ

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ

ประโยคคำถามและคำตอบ

-  Yes/No Question เช่น 

   Is this/that a/an..?        Yes, it is./No, it isn’t.      

    etc.   

-  Wh-Question เช่น  

   What is this/that/it?    This/that/It is a/an…

   How many…?            There is/are…

   Where is the…?          It is in/on/under…   etc.   

.

 

. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน

คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

-   คำสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and color the picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat in class.    etc.

-   คำขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Don’t make a loud noise, please./  Please don’t make a loud noise./ Can you help me, please?    etc.

 

. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดคำ

การใช้พจนานุกรม                    

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

  - การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

 -   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็น    วงคำศัพท์สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม)

 

. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ

ประโยคคำถามและคำตอบ

- Yes/No Question เช่น 

   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./ 
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.
            

    etc. 

- Wh-Question เช่น  

   What is this/that/it?    This/that/It is a/an…

   How many…?            There is/are…

   Where is/are…?          It is            in/on/under…   

                                      They are 

     etc.                              

.

 

. ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  และคำแนะนำ (instructions) ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน

คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และคำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม

-   คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/
Don’t go over there.    etc.

-   คำขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Can you help me, please?   etc.

-   คำแนะนำ เช่น You should read everyday./Think before you speak./ คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม  Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./       คำบอกลำดับขั้นตอน  First,...  Second,…  Then,… Finally,...      etc.    

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค  ข้อความง่ายๆ
และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ  บทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดคำ

การใช้พจนานุกรม                    

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

 

. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

 

.  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ

ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน

- Yes/No Question เช่น 

   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./ 
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.

   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc.

- Wh-Question เช่น  

   Who is/are…?           He/She is…/They are…

   What…?/Where…?  It is …/They are…

   What...doing?             …is/am/are…       etc.   

-  Or-Question เช่น  

   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       etc.   

.

 

. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และ คำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

 

คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง  และคำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม

-    คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under    a/an…/
Don’t go over there.    etc.

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

-   คำขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Can/Could you help me, please?    etc.

-   คำแนะนำ เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ คำบอกลำดับขั้นตอน  First,… Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.    

 

. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

 

ประโยค  ข้อความ  และบทกลอน

การใช้พจนานุกรม                    

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในข้อความ

-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ

 

. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

กลุ่มคำ ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

 

. บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ    เรื่องสั้นๆ

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร

- Yes/No Question เช่น 

   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./ 
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.

   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc. 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

- Wh-Question เช่น  

   Who is/are…?           He/She is…/They are…

   What…?/Where…?  It is …/They are…

   What...doing?            …is/am/are…       etc.   

- Or-Question เช่น  

   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       etc.   

.

 

. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และ คำแนะนำที่ฟังและอ่าน

คำสั่ง  คำขอร้อง ภาษาท่าทาง  และคำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ การทำอาหารและเครื่องดื่ม และการประดิษฐ์ 

-   คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/
Don’t go over there.      etc.

-   คำขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me, please?   etc.

-   คำแนะนำ เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./คำบอกลำดับขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.    

 

. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน
และบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ข้อความ  นิทาน  และบทกลอน

การใช้พจนานุกรม                    

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในข้อความ

-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐-,๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

 

.  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม

- Yes/No Question เช่น 

   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./ 
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.

   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc. 

- Wh-Question เช่น  

   Who is/are…?            He/She is…/They are…

   What…?/Where…?  It is …/They are…

   What...doing?           …is/am/are…       etc.   

- Or-Question เช่น  

   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…     

   Is/Are/Was/Were/Did…or…?             etc.   

.

. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงในการทำอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์  การใช้ยา/
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ
 หรือ
การใช้อุปกรณ์

-   คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/
Go to the window and open it./ Take out the book, open on page
๑๗ and read it./ Don’t go over there./ Don’t be late.     etc.

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

 

-   คำขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me, please?/ Excuse me, could you …?           etc.

-   คำแนะนำ เช่น You should read everyday./ Think before you speak./  คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./  Finish.        etc.

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,… Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         etc.

 

. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  

 

 

ข้อความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง

การใช้พจนานุกรม           

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

  -การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

 

. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
(non-text information)
ที่อ่าน  

ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

วงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-,๕๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ


ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little       etc.

 

.  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic)
ใจความสำคัญ (main idea) และ
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์

การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

-  Yes/No Question  

-  Wh-Question

-   Or-Question  

     etc.   

-  Tenses : present simple/ present continuous/  past simple/ future simple      etc.   

-   Simple sentence/ Compound sentence             

.

 

. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ

คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบาย เช่น
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์ 

การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง  การใช้อุปกรณ์

-    Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น  is/are + Past Participle

-    คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ after      etc.

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,… Second,… Third,… Fourth,… Finally,…        etc.


ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง

การใช้พจนานุกรม

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

 - การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

 

. ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน

 

ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๗๕๐-,๙๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้  Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast: but, although/ Quantity words เช่น many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little      etc.

 

. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ                บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์

 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

-  Yes/No Question  

-  Wh-Question

-   Or-Question        

    etc.   

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง  เช่น I think…/ I feel…/ I believe…

-   คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ before/after

-   ตัวเชื่อม (connective words) First,… Next,…  After,… Then,… Finally,…      etc.

-   Tenses:  present simple/ present continuous/ present perfect/ past simple/ future tense     etc.   

-   Simple sentence/Compound sentence             

.

 

. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ

คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์

-   Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น  is/are + past partciple

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ after/ because      etc.

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      etc.

 

. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

การใช้พจนานุกรม

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

 

ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-,๕๕๐ คำ (คำศัพท์         ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ  โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a few/ few/ a little/ little       etc.

 

. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

-  Yes/No Question  

-  Wh-Question

-  Or-Question   

    etc.   

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ I believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/ I have no idea…

- if clauses

- so…that/such…that

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

-    คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ before/ after     etc.

-   Infinitive pronouns :some/ any/ someone/ anyone/ everyone/ one/ ones     etc.

-   Tenses : present simple/ present continuous/ present perfect/ past simple/ future tense     etc.

-   Simple sentence/ Compound sentence/ Complex sentence

. -

 

. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ  ยาและการใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

-    Modal verb : should/ ought to/ need/ have to/ must+ verb ที่เป็น infinitive without to เช่น You should have it after  meal. (Active Voice)/The doses must be divided. (Passive Voice)

-   Direct/Indirect Speech

-   คำสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/ not only…but also/ both…and/ as well as/ after/ because    etc.

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,… Second,… Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      etc.

 

. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

 

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ

บทละครสั้น

การใช้พจนานุกรม

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

  - การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ   สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

. -

 

 

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-   การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ

-   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

 

. อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ประโยคและข้อความ

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ด้วยการพูดและการเขียนอธิบาย โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although, however, in spite of…/ Logical connectives เช่น  caused by/ followed by/ consist of.       etc.

 

. จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

การจับใจความสำคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห์ความการตีความ
การใช้ skimming/scanning/guessing/context clue

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น  I believe…/ I agree with… but…/  Well, I must say…/ What do you think of /about…?/I think/don’t think…?/ What’s your opinion about…?/ In my opinion…/

-  if clauses

-  so…that/such…that

-  too to…/enough to…

-  on the other hand,…

-  other (s)/another/the other (s)

-  คำสันธาน (conjunctions) because/and/so/but/
   however/because of/due to/owing to       etc.

-  Infinitive pronouns : some, any, someone, anyone, everyone, one, ones      etc.

-  Tenses : present simple/present continuous/

    present perfect/past simple/future tense   etc.

-  Simple sentence/Compound sentence/Complex  sentence              

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก
                               
 และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ
ขอโทษ
และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น  Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry.         etc.

 

. ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

 

. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น I want…/Please,…     etc.

 

. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์  สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.         etc.

.

 

. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ
ขอโทษ
และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry.       etc.

 

. ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 

. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น I want…/ Please,…     etc.

 

. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

 

คำศัพท์  สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine.        etc.

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ
ขอโทษ
และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น  Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine.Thank you. And you?/ Nice to see you./ Nice to see you too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome.          etc. 

 

. ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 

. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc.

 

. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟัง

 

คำศัพท์  สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เช่น

What’s your name?       My name is…

How are you?                 I am fine.

What time is it?              It is one o’clock.

What is this?                   It is a/an…

How many…are there?  There is a/an…/There are…

Who is…?                        He/She is…              etc.

 

. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like cats./ I don’t like snakes.   etc.

.

 

. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  เช่น  Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/Good evening/I am sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I am… Hello,…I am… This is my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ Thanks./Thank you./Thank you very much./You’re welcome./It’s O.K.           etc. 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ

คำสั่ง  คำขอร้อง  และคำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน

 

.  พูด/เขียนแสดงความต้องการ
ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ

คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ Please help me./ Help me!        etc.

 

. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

 

คำศัพท์  สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อน และครอบครัว เช่น

What’s your name?       My name is…

What time is it?              It is one o’clock.

What is this?                   It is a/an…

How many…are there?  There is a/an…/There are…

Where is the…?              It is in/on/under…       etc.

 

.  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  เช่น

I/You/We/They like…/He/She likes…

I/You/We/They love…/He/She loves…

I/You/We/They don’t like/love/feel…

He/She doesn’t like/love/feel…

I/You/We/They feel…       etc.

.

 

. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  เช่น  Hi /Hello/ Good morning /Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name is… /Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you  too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K.           etc.

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

คำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำที่มี ๑-  ขั้นตอน

 

. พูด/เขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/      I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…    etc.

 

. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

 

 

คำศัพท์  สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น

What do you do?              I’m a/an…

What is she/he?                …is a/an (อาชีพ)

How old/tall…?                I am…

Is/Are/Can…or…?              …is/are/can…

Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      etc.

 

. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ชอบ    ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ เช่น

I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…

I/You/We/They like…/He/She likes…because…

I/You/We/They love…/He/She loves…because…

I/You/We/They don’t like/love/feel…because…

He/She doesn’t like/love/feel…because…

I/You/We/They feel…because…          etc.

.

 

. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

 

sorry. /How are you?/ I’m fine./ Very well./ Thank you.  And you?/ Hello. I am… Hello,…I am… This is my sister. Her name is… Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you, too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ Great!/ Good./ Very good. Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./  Not at all./ Don’t worry./ Never mind./ Excuse me./ Excuse me, Sir./Miss./Madam.        etc.

 

. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่มี ๒-๓ ขั้นตอน

 

. พูด/เขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,…    etc.

 

. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

 

คำศัพท์  สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น

What do you do?              I’m a/an…

What is she/he?                …is a/an (อาชีพ)

How old/tall…?                I am…

Is/Are/Can…or…?              …is/are/can…

Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      etc.

 

. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มีความสุข   เศร้า  หิว  รสชาติ  สวย  น่าเกลียด  เสียงดัง  ดี ไม่ดี  เช่น

I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…

I/You/We/They like…/He/She likes…because…

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

I/You/We/They love…/He/She loves…because…

I/You/We/They don’t like/love/feel…because…

He/She doesn’t like/love/feel…because…

I/You/We/They feel…because…     etc.

ม.๑

. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/ข้อความ   ที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และ
คำชี้แจง ตามสถานการณ์

คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง

 

. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./Certainly./

Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ What can I do to help?/ Would you like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc.

 

. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 

. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน
เช่น

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑

 

Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations.

I like… because… / I love…because…/
I feel… because…

I think…/ I believe…/ I agree/disagree…

I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc.

.

. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/ข้อความ  ที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

. ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ

คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์

คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

 

 . พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need… / May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./

Certainly./ Yes, of course./ Sure. /Go right ahead./ 

Need some help?/ What can I do to help?/

Would you like any help?/ I’m afraid…/

I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc.

 

. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

. พูดและเขียนแสดงความรู้และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง เหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น 

Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on… / I like…because…/ I love…because…/ I feel… because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc.

ม.๓

. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน  

 

. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ

คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม

คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน

 

 . พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ What can I do to help?/ Would you like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc.

 

. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓

 

. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ          มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น

Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on... / I like…because…/ I love… because… /

 I feel… because…I think…/ I believe…/

 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc.

ม.๔-

. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว

คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน

 

.พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ May/Can/Could…?/Would you please…?Yes,../ Please do./ Certainly./ Yes, of course./Sure./ Need some help?/ What can I do to help?/ Would you like any help?/ If you like I could…/ What can I do to help?/ Would you like any help?/ Would you like me to help you?/ If you need anything, please…/ Is there anything I can do?/ I’ll do it for you./ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc.

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๔-

. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน

 

. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี   ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน
เช่น

Nice./Very nice./Well done!/Congratulations on…

I like… because…/ I love… because…/

I feel… because…/I think…/I believe…/

I agree/disagree…/ I’m afraid I don’t like…/

I don’t believe…/I have no idea…/ Oh no!          etc.

 

 สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
                             
 และการเขียน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-๒๐  สี  ขนาด  สถานที่อยู่ของสิ่งของ

ป.๒

. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-๓๐  สี  ขนาด  สถานที่อยู่ของสิ่งของ

ป.๓

. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-๕๐  สี  ขนาด  สถานที่อยู่ของสิ่งของ

 

. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง หรืออ่าน

คำ กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  และสิ่งของ  เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง

ป.๔

. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 

ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว  เช่น ชื่อ  อายุ  รูปร่าง  สี  ขนาด รูปทรง สิ่งต่างๆ จำนวน -๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกาล ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ

เครื่องหมายวรรคตอน

 

. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ   ใกล้ตัว เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้ภาพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   แผนผัง

 

. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๕

. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตั

 

ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว จำนวน ๑-๕๐๐ ลำดับที่  วัน เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก  สี  ขนาด รูปทรง  ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ 

เครื่องหมายวรรคตอน

 

. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่องต่างๆ  ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง

 

. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

.

. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน  เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-,๐๐๐ ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมที่ทำ  สี  ขนาด รูปทรง  ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก

เครื่องหมายวรรคตอน

 

. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน

คำ กลุ่มคำ และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง

 

. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น

ม.๑

. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม   ใกล้ตัว

ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว     

 

. พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์ความเรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑

. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

 

.

. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น  การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ    

 

. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 
การวิเคราะห์เรื่อง
/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง

 

. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์

 

.

. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ     ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ    

 

. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/

แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 

การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง

 

. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.-

. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง  การเลี้ยงสัตว์การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ    

 

. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/

แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ

 

. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  และโลก

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต .    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 

คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  

 

.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่
วันวาเลนไทน์  

.

 

. พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง   การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

 

. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา

คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  

 

.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่
วันวาเลนไทน์     

.

 

. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น
การขอบคุณ
  ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ
การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 

. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา    

คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  เครื่องแต่งกาย  อาหาร  เครื่องดื่ม 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์

.

 

. พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น 
การขอบคุณ ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ
การพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ
/ไม่ชอบ  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 

. ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/
วันสำคัญ
/ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา      

คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น
วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์
 
เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม    

 

. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น  การเล่นเกม
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง บทบาทสมมุติ วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่
วันวาเลนไทน์     

.

 

. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น 
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ
/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

. ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา 

ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่
วันวาเลนไทน์  

เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม    

 

. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

  

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.

 

. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ    การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  

ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่
วันวาเลนไทน์
เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม 

 

. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

ม.๑

.ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

 

. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล          วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

 

. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

  

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒

. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

 

. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

ม.๓

. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การพูด ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา

ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา

 

. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๔-

. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ
ขอโทษ  การชมเชย  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา

วิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา

 

. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื่องจากภาพยนตร์ บทบาทสมมุติ  ละครสั้น  วันขอบคุณพระเจ้า
วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่
  วันวาเลนไทน์     

 

สาระที่ ๒             ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต .   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ป.๒

.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ป.๓

. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

ป.๔

. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

 

. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง 
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และ
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ   ของไทย

ป.๕

. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ
  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน  และการลำดับคำ
(order) ตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง
ของเจ้าของภาษากับของไทย

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย

  

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๖

. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ
 การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

ม.๑

. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล            งานฉลอง วันสำคัญ และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

ม.๒

. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย
  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓

. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย
  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

การนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

ม.๔-

. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล

การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  การนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

 

 สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.๒

. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.๓

. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.๔

. ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด / การเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม และการนำเสนอ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.๕

. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด / การเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ป.๖

. ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด /  การเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม และการนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ม.๑

. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ม.๒

. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ม.๓

. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๔-

 . ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป  การแสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ป.๒

. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ป.๓

. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ป.๔

. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ป.๕

. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ป.๖

. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ม.๑

. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ม.๒

. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

ม.๓

. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม

ม.๔-

. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน  และสังคม

 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ 

ป.๒

. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ 

ป.๓

. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ 

ป.๔

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ป.๕

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ป.๖

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ม.๑

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

ม.๒

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน         เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน        การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
เป็นภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว    ป้ายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   โรงเรียนและสถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น    เป็นภาษาอังกฤษ   

ม.๔-

. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ  เช่น  การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ  คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน สถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ   

 

 

Learning Area of Foreign Languages

Why it is necessary to learn foreign languages

In the present global society, learning foreign languages is very important and essential to daily life, as foreign languages serve as an important tool for communication, education, seeking knowledge, livelihood and creating understanding of cultures and visions of the world community. Foreign languages enable learners to be aware of diversity of cultures and viewpoints in the world community, conducive to friendship and cooperation with various countries. They contribute to learners’ development by giving learners better understanding of themselves and others. The learners are thus able to learn and understand differences of languages and cultures, customs and traditions, thinking, society, economy, politics and administration. They will be able to use foreign languages for communication as well as for easier and wider access to bodies of knowledge, and will have vision in leading their lives.

The foreign language constituting basic learning content that is prescribed for the entire basic education core curriculum is English, while for other foreign languages, e.g., French, German, Chinese, Japanese, Arabic, Pali and languages of neighbouring countries, it is left to the discretion of educational institutions to prepare courses and provide learning management as appropriate.

What is learned in foreign languages

            The learning area for foreign languages is aimed at enabling learners to acquire a favourable attitude towards foreign languages, the ability to use foreign languages for communicating in various situations, seeking knowledge, engaging in a livelihood and pursuing further education at higher levels. Learners will thus have knowledge and understanding of stories and cultural diversity of the world community, and will be able to creatively convey Thai concepts and culture to the global society. The main contents include:

·       Language for Communication: use of foreign languages for listening, speaking, reading and writing, exchanging data and information, expressing feelings and opinions, interpreting, presenting data, concepts and views on various matters, and creating interpersonal relationships appropriately

·       Language and Culture: use of foreign languages harmonious with culture of native speakers; relationships, similarities and differences between languages and cultures of native speakers; languages and cultures of native speakers and Thai culture; and appropriate application

·       Language and Relationship with Other Learning Areas: use of foreign languages to link knowledge with other learning areas, forming the basis for further development, seeking knowledge and broadening learners’ world views

·       Language and relationship with Community and the World:  use of foreign languages in various situations, both in the classroom and the outside community and the global society, forming a basic tool for further education, livelihood and exchange of learning with the global society

Learners’ Quality

Grade 3 graduates

·       Act in compliance with the orders and requests heard; pronounce the alphabet, words, groups of words, simple sentences and simple chants by observing the principles of pronunciation; accurately tell the meanings of the word and groups of words heard; answer questions from listening to or reading sentences, dialogues or simple tales

·       Engage in interpersonal communication using short and simple words by following the models heard; use simple orders and requests; tell their needs in simple words; request and give data about themselves and their friends; tell their own feelings about various objects around them or various activities by following the models heard

·       Verbally provide data about themselves and matters around them; categorise words according to the types of persons, animals and objects about which they have heard or read

·       Speak and make accompanying gestures by observing social manners/culture of native speakers; tell the names and simple terms about festivals/important days/celebrations and lifestyles of native speakers; participate in language and cultural activities suitable to their age levels

·       Tell differences concerning sounds of the alphabet, words, groups of words and simple sentences in foreign languages and those in Thai language

·       Tell the terms related to other learning areas

·       Listen/speak in simple situations in the classroom

·       Use foreign languages to collect relevant terms around them

·       Are skilful in using foreign languages (with emphasis on listening and speaking) to communicate about themselves, their families, schools, the surrounding environment, foods, beverages and free time and recreation with a vocabulary of around 300-450 words (concrete words)

·       Use one-word sentences and simple sentences in conversations as required for situations in daily life 

Grade 6 graduates       

·       Act in compliance with the orders, requests and instructions that they have heard and read; accurately read aloud sentences, texts, tales and short verses by observing the principles of reading; choose/specify the sentences and text corresponding to the meanings of symbols or signs read; tell the main idea and answer questions after listening to and reading dialogues, simple tales and stories

·       Speak/write in an exchange in interpersonal communication; use orders and requests and give instructions; speak/write to express needs; ask for help; accept and refuse to give help in simple situations; speak and write to ask for and give data about themselves, friends, families and matters around them; speak/write to express their feelings about various matters and activities around them, as well as provide brief justifications

·       Speak/write to give data about themselves, friends and the surrounding environment; draw pictures, plans, charts and tables to show the various data that they have heard and read; speak/write to show opinions about various matters around them

·       Use words, tone of voice, gestures and manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native speakers; give data about the festivals/important days/celebrations/lifestyles of native speakers; participate in language and cultural activities in accordance with their interests

·       Tell similarities/differences between the pronunciation of various kinds of sentences, use of punctuation marks and word order regarding structures of sentences in foreign languages and in Thai language; compare the similarities/differences between the festivals, celebrations and traditions of native speakers and those of Thais

·       Search for and collect the terms related to other learning areas from learning sources and present them through speaking/writing

·       Use languages to communicate various situations in the classroom and in school

·       Use foreign languages in searching for and collecting various data

·       Are skilful in using foreign languages (with emphasis on listening, speaking, reading and writing) to communicate about themselves, their families, schools, the environment, foods, beverages, free time and recreation, health and welfare, selling and buying, and climate with vocabulary of around 1,050-1,200 words (concrete and abstract words)

·       Use simple and compound sentences to communicate meanings in various contexts

Grade 9 graduates

·       Act in compliance with requests, instructions, clarifications and explanations that they have heard or read; accurately read aloud texts, news, advertisements, tales and short verses by observing the principles of reading; specify/write various forms of non-text information related to sentences and texts that they have heard and read; choose and specify the topics, main ideas and supporting details, and express opinions about what they have heard or read from various types of media, as well as provide justifications and examples for illustration

·       Converse and write for an exchange of data about themselves, various matters around them, situations and news of interest to society, and communicate such data continuously and appropriately; use appropriate requests, clarifications and  explanations and give suitable instructions; speak and write to show needs; offer and provide assistance; accept and refuse to give help; speak and write appropriately to ask for and give data, describe, explain, compare and express opinions about what they have heard or read; speak and write to describe their own feelings and opinions about various matters, activities, experiences and news/incidents, as well as to provide appropriate justifications

·       Speak and write to describe themselves, experiences, news/incidents/various issues of interest to society; speak and write to summarise the main idea/theme or topic identified from the analysis of matters/news/incidents/situations of interest; speak and write to express opinions about activities, experiences and incidents, as well as provide justifications

·       Choose appropriate language, tone of voice, gestures and manners by observing social manners and culture of native speakers; explain about the lifestyles, customs and traditions of native speakers; participate in/organise language and cultural activities in accordance with their interests

·       Compare and explain similarities and differences between pronunciation of various kinds of sentences and word orders regarding structures of sentences in foreign languages and in Thai language; compare and explain the similarities and differences between the lifestyles and culture of native speakers and those of Thais and apply them appropriately

·       Search for, collect and summarise data/information related to other learning areas from learning sources, and present them through speaking and writing

·       Use language for communication in real situations/simulated situations in the classroom, school, community and society

·       Use foreign languages in searching/conducting research, collecting and drawing conclusions about knowledge/various data sources from the media and various learning sources for further study and livelihood; disseminate/convey to the public data and news about the school, community and local area in foreign languages

·       Are skilful in the use of foreign languages (with emphasis on listening, speaking, reading and writing) to communicate about themselves, their families, schools, the environment, foods, beverages, free time and recreation, health and welfare, buying and selling, climate, education and occupations, travel  for tourism, provision of services, places, language and science and technology with a vocabulary of around 2,100-2,250 words (words of higher abstract quality)

·       Use compound and complex sentences to communicate meanings in various contexts for both formal and informal conversations

Grade 12 graduates

·       Observe instructions in manuals for various types of work, clarifications, explanations and descriptions that they have heard and read; accurately read aloud texts, news, announcements, advertisements, poems and skits by observing principles of reading; explain and write sentences and texts related to various forms of non-text information that they have heard or read; identify the main idea, analyse the essence, conclude, interpret and express opinions from listening and reading feature articles and materials for entertainment purpose, as well as provide  justifications and examples  for illustration

·       Converse and write to exchange data about themselves, various matters around them, experiences, situations, news/incidents, issues of interest and communicate them continuously and appropriately; choose and use requests, clarifications, explanations and give instructions; speak and write to show needs; offer and provide assistance; speak and write appropriately to ask for and give data, describe, explain, compare and express opinions about matters/issues/news/incidents about which they have heard and read; speak and write to describe their own feelings and express opinions about various matters, activities, experiences and news/incidents with proper reasoning

·       Speak and write to present data about themselves/experiences/news/incidents, matters and various issues of interest; speak and write about the main idea and theme identified from analysis of matters, activities, news, incidents and situations in accordance with their interests; speak and write to express opinions about activities, experiences and incidents in the local area, society and the world, as well as provide justifications and examples for illustration

·       Choose the language, tone of voice, gestures and manners appropriate to the level of the persons, time, occasions and places by observing social manners and culture of native speakers; explain/discuss about lifestyles, thoughts, beliefs and origins of customs and traditions of native speakers; participate in, advise and organise language and cultural activities appropriately

·       Explain/compare differences between structures of sentences, texts, idioms, sayings, proverbs and poems in foreign languages and Thai language; analyse/discuss similarities and differences between the lifestyles, beliefs and culture of native speakers and those of Thais, and apply them with proper reasoning

·       Conduct research/search for, make records, conclude and express opinions about the data related to the learning areas from various sources, and present them through speaking and writing

·       Use language for communication in real situations/simulated situations in the classroom, school, community and society

·       Use foreign languages in searching for/conducting research, collecting, analysing and summarising knowledge/various  data from the media and various learning sources for further study and livelihood; disseminate/convey to the public data and news about the school, community and local area/nation in foreign languages

·       Are skilful in the use of foreign languages (with emphases on listening, speaking, reading and writing) to communicate about themselves, their families, schools, the environment, foods, beverages, interpersonal relationships, free time and recreation, health and welfare, selling and buying, climate, education and occupations, travel for tourism, provision of services, places, language and science and technology with a vocabulary of around 3,600-3,750 words (words with different levels of usage)

·       Use compound and complex sentences to communicate meanings in various contexts for both formal and informal conversations

 

 

Strand 1: Language for Communication

Standard   F1.1:           Understanding of and capacity to interpret what has been heard and read from

various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1. Act in compliance with simple orders heard.

2. Specify the alphabet and sounds; accurately pronounce and spell simple words by observing principles of reading.

3. Choose the pictures corresponding to the meanings of words and groups of words heard.

4.       Answer questions from listening to matters around them.

1.       Act in compliance with orders and simple requests heard.

2.       Specify the alphabet and sounds; pronounce and spell words; accurately read simple sentences by observing the principles of reading.

3.  Choose the pictures corresponding to the meanings of words, groups of words and sentences heard.

 

1.     Act in compliance with orders and requests heard or read.

2.     Pronounce and spell words; accurately read aloud groups of words, sentences and simple chants by observing the principles of reading.

3.     Choose/ specify the images or symbols corresponding to the meanings of groups of words and sentences heard.

 

1.    Act in compliance with orders, requests and simple instructions heard or read.

2.   Pronounce and spell words; accurately read aloud groups of words, sentences, simple texts and chants by observing the principles of reading.

3.   Choose/ specify the pictures or symbols or signs corresponding to the meanings of sentences and short texts heard or read.

1.       Act in compliance with orders, requests and simple instructions heard and read.

2.       Accurately read aloud sentences, texts and short poems by observing the principles of reading.

3.       Specify/draw the symbols or signs corresponding to the meanings of sentences and short texts heard or read.

 

1.  Act in compliance with orders, requests and instructions heard and read.

2.  Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing the principles of reading.

3. Choose/specify the sentences or short texts corresponding to the meanings of symbols or signs read.

 

    

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.       Act in compliance with orders requests, instructions and simple explanations heard and read.

2.       Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing the principles of reading.

3.       Choose/specify the sentences and texts related to non-text information read.

4.       Specify the topic and main idea and answer questions from listening to and reading dialogues, tales and short stories.

1.      Act in compliance with requests, instructions, clarifications and simple explanations heard and read.

2.      Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems by observing the principles of reading.

3.      Specify/write sentences and texts related to various forms of non-text information read.

4.      Choose the topic and main idea, tell supporting details and express opinions about what has been heard and read, as well as provide justifications and simple examples for illustration.

1.     Act in compliance with requests, instructions, clarifications and explanations heard and read.

2.     Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems by observing the principles of reading.

3.     Specify and write various forms of non-text information related to sentences and texts heard or read.

 

1.       Observe instructions in manuals for various types of work, clarifications, explanations and descriptions heard and read.

2.       Accurately read aloud texts, news, advertisements, poems and skits by observing the principles of reading.

3.       Explain and write sentences and texts related to various forms of non-text information, as well as specify and write various forms of non-text information related to sentences and texts heard or read.

 

 

Strand 1: Language for Communication

Standard   F1.1:        Understanding of and capacity for interpreting what has been heard and read

 from various types of media and ability to express opinions with proper reasoning

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

 

4. Answer questions from listening to sentences, dialogues or simple tales with illustrations.

4. Answer questions from listening to or reading sentences, dialogues or simple tales.

4. Answer questions from listening to and reading sentences, dialogues and simple tales.

4. Tell the main points and answer questions from listening to and reading dialogues and simple tales or short texts.

4. Tell the main idea and answer questions from listening to and reading dialogues, simple tales and stories.

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

-

-

4. Choose/specify the topic, main idea and supporting details and express opinions about what has been heard and read from various types of media, as well as provide justifications and examples for illustration.

4. Identify the main idea, analyse the essence, interpret and express opinions from listening to and reading feature articles and entertainment articles, as well as provide justifications and examples for illustration.

 

Strand 1: Language for Communication

Standard   F1.2:           Endowment with language communication skills for exchange of data and

information; efficient expression of feelings and opinions

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1.  Speak in an exchange with short and simple words in interpersonal communication by following the models heard.

2.  Use simple orders by following the        models heard.

3.  Express their own simple needs by following the models heard.

4.  Speak to ask for and give simple data about themselves by following the models heard.

 

1. Speak in an exchange with short and simple words in interpersonal communication by following the models heard.

2. Use orders and simple requests by following the models heard.

3. Express their own simple needs by following the models heard.

4.       Speak to ask for and give simple data about themselves by following the models heard.

1.     Speak in an exchange with short and simple words in inter-personal communication by following the models heard.

2.     Use orders and simple requests by following the models heard.

3.     Express their own simple needs by following the models heard.

4.     Speak to ask for and give simple data about themselves and their friends by following the models heard.

 

1. Speak/write in an exchange in interpersonal communication.

2. Use orders, requests and simple requests for permission.

3. Speak/write to express their own needs and to ask for help in simple situations.

4. Speak/write to ask for and give data about themselves, their friends and families.

 

1.  Speak/write in an exchange in interpersonal communication.

2.  Use orders and requests for permission and give simple instructions.

3.  Speak/write to express needs, ask for help and agree and refuse to give help in simple situations.

4. Speak/write to ask for and give data about themselves, their friends, families and matters around them.

 

1. Speak/write in an exchange in interpersonal communication.

2. Use orders requests and give instructions.

3. Speak/write to express needs, ask for help and agree and refuse to give help in simple situations.

4. Speak and write to ask for and give data about themselves, their friends, families and matters around them.

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.   Converse to exchange data about themselves, various activities and situations in daily life.

2.  Use requests and give instructions and clarifications according to the situation.

3.   Speak and write appropriately to express needs, ask for help and agree and refuse to give help in various situations.

4.   Speak and write appropriately to ask for and give data and express opinions about what has been heard or read.

 

1.   Converse appropriately to exchange data about themselves, various matters around them and various situations in daily life.

2.      Use orders and give instructions, clarifications and explanations according to the situation.

3.      Speak and write appropriately to express needs, offer help and agree and refuse to give help in various situations.

4.      Speak and write appropriately to ask for and give data, describe and express opinions about what has been heard or read.

1.   Converse and write to exchange data about themselves, various matters around them, situations, news and matters of interest to society, and communicate the data continuously and appropriately.

2.  Use requests appropriately and give instructions, clarifications and explanations.

3.   Speak and write appropriately to express needs, offer help and agree and refuse to give help in various situations.

4.   Speak and write appropriately to ask for and give data, explain, compare and express opinions about what has been heard or read.

 

1.   Converse and write to exchange data about themselves and various matters around them, experiences, situations, news/incidents and issues of  interest to society, and communicate the data continuously and appropriately.

2.   Choose and use requests and give instructions, clarifications and explanations fluently.

3.   Speak and write to express needs and offer, accept and refuse to give help in simulated or real situations.

4.  Speak and write appropriately to ask for and give data, describe, explain, compare and express opinions about matters/ issues/news and situations heard and read.

 

 

Strand 1: Language for Communication

Standard F1.2:    Endowment with language communication skills for exchange of data and information;

efficient expression of feelings and opinions

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

-

-

5. Tell their own feelings about various objects around them or various activities by following the models heard.

5. Speak to express their own feelings about various matters around them and various activities by following the models heard.

5. Speak/write to express their own feelings about various matters around them and various activities, as well as provide brief justifications.

5. Speak/write to express their own feelings about various matters around them and various activities, as well as provide brief  justifications.

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

5. Speak and write to express their own feelings and opinions about various matters around them, various activities, as well as provide brief justifications appropriately.

5. Speak and write to express their own feelings and opinions about various matters around them, various activities, as well as provide brief justifications appropriately.

5. Speak and write to describe their own feelings and opinions about various matters, activities, experiences and news/incidents, as well as provide justifications appropriately.

5. Speak and write to describe their own feelings and opinions about various matters, activities, experiences and news/ incidents with proper reasoning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strand 1: Language for Communication

Standard   F1.3:           Ability to present data, information, concepts and views about various matters through speaking and writing

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1.  Speak to give data about themselves and matters around them.

 

 

 

1.  Speak to give data about themselves and matters around them.

1.  Speak to give data about themselves and matters around them.

2. Categorise words into groups according to the types of persons, animals and objects based on what they have heard or read.

1.  Speak/write to give data about themselves and matters around them.

2.  Speak/draw pictures to show relationships of various objects around them according to what they have heard or read.

3. Speak to express simple opinions about matters around them.

1.       Speak/write to give data about themselves and matters around them.

2.       Draw pictures, plans and charts to show various data heard or read.

3.       Speak/write to express opinions about various matters around them.

1.  Speak/write to give data about themselves, their friends and the environment around them.

2.  Draw pictures, plans, charts and tables to show various data heard or read.

3.  Speak/write to express opinions about various matters around them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.   Speak and write to describe themselves, their daily routines, experiences and the environment around them.

2.  Speak/ write to summarise the main idea/theme identified from analysis of matters/incidents of interest to society.

3.   Speak/write to express opinions about activities or various matters around them as well as provide brief justifications.

1.  Speak and write to describe themselves, their daily routines, experiences and news/incidents of interest to society.

2.  Speak and write to summarise the main idea, theme and topic identified from analysis of matters/news/incidents of interest to society.

3.   Speak and write to express opinions about activities or various matters around them and experiences, as well as provide brief justifications.

1.     Speak and write to describe themselves, experiences/ matters/ various issues of interest to society.

2.     Speak and write to summarise the main idea/theme and topic identified from analysis of matters/news/incidents/situations of interest to society.

3.     Speak and write to express opinions about activities, experiences and incidents, as well as provide justifications.

1.  Speak and write to present data themselves/experiences, news/incidents, matters and various issues of interest to society.

2.  Speak and write to summarise the main idea/theme identified from analysis of matters, activities, news, incidents and situations in accordance with their interests.

3.  Speak and write to express opinions about activities, experiences and incidents in the local area, society and the world, as well as provide justifications and examples for illustration.

 

   

 

 

Strand 2: Language and Culture

Standard F2.1:             Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and capacity for use of language appropriate to occasions and places

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1.  Speak and make accompanying gestures in accordance with the culture of native speakers.

2.  Tell the names and vocabulary of  native speakers’ important festivals.

3.  Participate in language and cultural activities appropriate to their age levels.

1.  Speak and make accompanying gestures in accordance with the  culture of native speakers.

2. Tell the names and vocabulary of native speakers’ important festivals.

3.  Participate in language and cultural activities appropriate to their age levels.                                                                                                                                                                                 

1.  Speak and make accompanying gestures in accordance with social manners/ culture of native speakers.

2.  Tell the names and simple vocabulary about the festivals/ important days/ celebrations and lifestyles of native speakers.

3.   Participate  in language and cultural activities appropriate to their age levels.

1.   Speak and politely make accompanying gestures in accordance with social manners and culture of native speakers.

2.  Answer questions about festivals/ important days/ celebrations  and simple lifestyles of native speakers.

3.  Participate in language and cultural activities appropriate   to their age levels.

1.  Use words, tone of voice and polite gestures in accordance with social manners and culture of native speakers.

2.  Answer questions/ tell the importance of festivals/ important days/ celebrations and simple lifestyles of native speakers.

3.  Participate in language and cultural activities in accordance with their interests.

1.  Use words, tone of voice, gestures and manners politely and appropriately by observing the social manners and culture of native speakers.

2.  Give data about the festivals/ important days/ celebrations/ lifestyles of native speakers.

3.  Participate in language and cultural activities in accordance with their interests. 

 

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.  Use language, tone of voice, gestures and manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native speakers.

2.  Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions of native speakers.

3.  Participate in language and cultural activities in accordance with their interests.

1.  Use language, tone of voice, gestures and manners appropriate to various persons and occasions by observing social manners of native speakers.

2.  Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions of native speakers.

3.  Participate in language and cultural activities in accordance with their interests.

1.  Choose the language, tone of voice, gestures and manners appropriate to various persons and occasions in accordance with the social manners and culture of native speakers.

2.  Describe the lifestyles, customs and traditions of native speakers.

3.  Participate in/organise language and cultural activities in accordance with their interests.

1.  Choose the language, tone of voice, gestures and manners appropriate to various persons, occasions and places by observing social manners and culture of native speakers.

2.  Explain/discuss the lifestyles, thoughts, beliefs and origins of customs and traditions of native speakers.

3.  Participate in, give advice and organise language and cultural activities appropriately.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strand 2: Language and Culture

Standard   F2.2:       Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1.  Specify the alphabet     and sounds of the alphabet of foreign languages and Thai language.

1. Specify the alphabet and sounds of the alphabet of foreign languages and Thai language.

1. Tell differences of the sounds of the alphabet, words, groups of words and simple sentences in foreign languages and Thai language.

1.  Tell differences of the sounds of the alphabet, words, groups of words, sentences and texts in foreign languages and Thai language.

2.  Tell the similarities/ differences between the festivals and celebrations in the culture of native speakers and those in   Thailand.

1.  Tell similarities/ differences between pronunciation  of  various kinds of sentences, use of punctuation marks and word order in accordance with structures of sentences in foreign languages and Thai language.

2.  Tell the similarities/ differences between the festivals and celebrations of native speakers and those of Thais.

1. Tell similarities/ differences between pronunciation of various kinds of sentences, use of punctuation marks and word order in accordance with structures of sentences in foreign languages and Thai language.

2. Compare the differences/similarities between the festivals, celebrations and traditions of native speakers and those of  Thais.

 

 

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.  Tell differences and similarities between pronunciation of various kinds of sentences, use of punctuation marks and word order in accordance with the structures of sentences in foreign languages and Thai language.

2.  Compare similarities and differences between the festivals, celebrations, important days and lifestyles of native speakers and those of  Thais.

1.  Compare and explain similarities and differences between pronunciation of various kinds of sentences and word order in accordance with structures of sentences in foreign languages and Thai language.

2.   Compare and explain similarities and difference between the lifestyles and culture of native speakers and those of Thais.

1.  Compare and explain similarities and differences between pronunciation of various kinds of sentences in accordance with structures of sentences in foreign languages and Thai language.

2.  Compare and explain similarities and differences between the lifestyles and culture of native speakers and those of Thais, and apply them appropriately.

1.  Explain/compare differences between the structures of sentences, texts, idioms, sayings, proverbs and poems in foreign languages and Thai language.

2.  Analyse/discuss similarities and differences between the lifestyles, beliefs and culture of native speakers and those of  Thais, and apply them appropriately.

 

 

 

 

 

 

Strand 3: Language and Relationship with Other Learning Areas

Standard   F3.1:           Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for further development and to seek knowledge and widen one's world view

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1. Tell the terms related to other learning areas.

1.       Tell the terms related to other learning areas.

1.  Tell the terms related to other learning areas.

1.  Search for and collect the terms related to other learning areas, and present them through speaking/ writing.

1.  Search for and collect the terms related to other learning areas, and present them through speaking/ writing.

1.  Search for and collect the terms related to other learning areas from learning sources, and present them through speaking/ writing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.  Search for, collect and summarise the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present them through speaking/writing. 

 

1.  Search for, collect and summarise the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present them through speaking/writing.

1.  Search for, collect and summarise the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present them through speaking/writing.

1.  Research/search for, make records, summarise and express opinions about the data related to other learning areas, and present them through speaking and writing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strand 4: Language and Relationship with Community and the World

Standard  F4.1:            Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1.       Listen/speak in simple situations          in the classroom.

1.  Listen/speak in simple situations    in the classroom.

1.  Listen/speak in simple situations    in  the classroom.

1.  Listen and speak in situations in the classroom and in school.

1.  Listen, speak and read/write         in various situations         in the classroom and in school.

1. Use language for communication in various situations in the classroom and in school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.  Use language for communication in real situations/ simulated situations in the classroom and in school.

 

1.  Use language for communication in real situations/ simulated situations in the classroom, school and community.

1.        Use language for communication in real situations/simulated situations in the classroom, school, community and society.

 

1.  Use language for communication in real situations/simulated situations in the classroom, school, community and society.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strand 4: Language and Relationship with Community and the World

Standard  F4.2:            Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of learning with the world community

Grade level indicators

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

1.  Use foreign languages to collect relevant terms around them.

1.  Use foreign languages to collect relevant terms around them.

1.  Use foreign languages to collect relevant terms around them.

1.  Use foreign languages to search for and collect various data.

1.  Use foreign languages to search for collect various data.

1.  Use foreign languages to search for and collect various data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade level indicators

Key stage indicators

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10-12

1.  Use foreign languages in conducting research for knowledge/ various data from the media and different learning sources for further education and livelihood.

1.  Use foreign languages in conducting research, collecting and summarising knowledge/various data from the media and different learning sources for further education and livelihood.

2.  Disseminate/convey to the public data and news about the school in foreign languages.

1.  Use foreign languages in conducting research, collecting and summarising knowledge and various data from the media and different learning sources for further education and livelihood.

2.  Disseminate/convey to the public data and news about the school, community and the local area in foreign languages.

 

1.  Use foreign languages in conducting research, collecting, analysing and summarising knowledge/various data from the media and different learning sources for further education and livelihood.

2.  Disseminate/convey to  the public data and news about the school, community and the local area/the nation in foreign languages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Ministry of Education. (2001). Basic Education Curriculum 2001. Bangkok: Kurusapa Ladprao Publishing.

National Economic and Social Development Board. (2006). The tenth National Economic and Social Development Plan.

Office of the Education Council. (2004). Strategic Recommendations for Education Reform. 

Bangkok: Century Co. Ltd.

Office of the Prime Minister, Office of the National Education Council. (1999). National Education Act 1999. Bangkok: Printing Press of the Express Transportation Organization of Thailand (E.T.O.).

Bureau of Inspection and Evaluation. (2005). Follow–up on the Problems and Difficulties Encountered in the Application of the Basic Education Curriculum 2001. Memo No. MOE 0207/2692 dated September 19, 2005.

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2003 a.). Summarzied Outcomes of the Meeting to Analyze the Basic Education Curriculum. October 27-28, 2003, Trang Hotel, Bangkok. (Xeroxed copy).

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2003 b.). Summary of the View from the Meeting to Discuss the Five Points of the Basic Education Curriculum. November 2003. (Xeroxed copy).

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2005 a.). Research Report on Application of the Basic Education Curriculum from Teachers’ Points of View. Bangkok: Printing Press of the Express Transportation Organization of Thailand (E.T.O.).

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2005b.) Report on the Experimental Research Project on Standards-based Process of Curriculum Construction by Educational Institutions. Bangkok:  Printing Press of the Express Transportation Organization of Thailand (E.T.O.).

Suvimol Wongvanich and Nonglak Wiratchai. (2004). Evaluation of the Learning Reform In Accordance With the National Education Act 1999: Multiple Case Studies. Paper for an academic meeting on research on learning reform, organised by the Office of the Education Council, Ministry of Education, July 19-20, 2004.

Kittisunthorn, C., (2003). Standards-based curriculum: The first experience of Thai teachers. Doctoral Dissertation, Jamia  Islamia University, Delhi, India.

Nutravong, R., (2002). School-based curriculum decision-making: A study of the Thailand reform experiment. Doctoral Dissertation, Indiana University, Bloomington.U.S.A.Ċ
Paseeyah Chema,
11 ต.ค. 2554 07:48
Comments