*************************************************************************************************************************************
ยินดีต้อนรับและสวัสดีผู้เยี่ยมชม
E-portfolio นักศึกษา ของ นาย สิริชัย ชูหลี
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงผลงาน ความรู้ ตามที่ต่างๆ
ข้อมูลนักศึกษา ภายใต้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลการเรียนโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
"โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning)"

Facebook Fanpage


http://61.19.112.98/moodle/

https://www.google.com/intl/th_th/drive/

Comments