หน้าแรก

Lazada Malaysia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ฟังบรรยายหลักสูตรแกนกลาง คลิกที่นี่                   ดาวน์โหลดบทเรียนออนไลน์ฟรี !เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์  การควบคุมวัฎจักรของเซลล์  การหายใจระดับเซลล์  ปฏิกิริยาเคมี  555
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเตรียมสารละลาย  การวัดการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี  อะตอม  โครงสร้างอะตอม  คาร์บอน  สารประกอบในร่างกายมนุษย์ 

กลุ่มสาระวิชา ชีววิทยา
การสังเคราะห์แสง  555
การสืบพันธุ์พืชดอก  พันธุกรรม  หมู่เลือดและการให้เลือด  แมลง  สัตว์ทะเล  เซลล์  555


กลุ่มสาระวิชา คอมพิวเตอร์
 
กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย
 
 
 

กลุ่มสาระวิชา อังกฤษ
 
กลุ่มสาระวิชา ภาาาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6  ครูศรดา  ระดับประถมศึกษา  555
กลุ่มสาระวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  Greeting  Family tree  The Weather  555
 กลุ่มสาระวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  Advertising  Health  Daily Life  555

กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์
Math  555
เซ็ตเบื้องต้น  555

กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา
สิ่งแวดล้อม  555
เศรษฐศาสตร์  555

วิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 
 
กลุ่มสาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา

555

กลุ่มสาระวิชา ศิลปะ

555

กลุ่มสาระวิชา พระพุทธศาสนา

555
 
หมายเหตุ  บทเรียนทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นแค่การรวบรวม link ไปยังเว็บต่างๆ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของการค้นคว้าและศึกษาในการเรียนของผู้เรียน
 
การเชื่อมโยง
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): core_curriculum
Comments