TRANG CHỦ‎ > ‎

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA STUDENTHOPE

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

 STUDENTHOPE

(CHỈNH SỬA BỔ SUNG NĂM 2013)

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi đầy đủ: StudentHope; khẩu hiệu: Vì Tương Lai Thế Hệ Trẻ; lo go: 

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động

2.1 Tôn chỉ hoạt động: phát triển thế hệ trẻ.

2.2 Mục đích hoạt động: giúp đỡ học sinh, sinh viên duy trì việc học và phát triển toàn diện.

2.3 Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục và đào tạo.

2.4 Địa bàn hoạt động: Việt Nam, tập trung tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 StudentHope có nhiệm vụ hỗ trợ phát triển giáo dục.

3.2 StudentHope có quyền theo quy chế đối với thành viên nhóm và những người thụ hưởng các hoạt động của StudentHope.

Điều 4: Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động

4.1 Thời gian sửa đổi và bổ sung: vào đầu nhiệm kỳ.

4.2 Nội dung bổ sung sửa đổi phải được sự thống nhất của thành viên và không được thay đổi nội dung của điều 1 và điều 2.

4.3  Trong thời gian hoạt động, Ban điều hành có thể thông qua các quy định để quản lý hoạt động hiệu quả.

Điều 5: Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Điều Hành (BĐH) là 5 năm, được tính theo dương lịch. Nhiệm kỳ hoạt động của các Ban quản lý nhóm là 1 năm, được tính theo năm học. Sau mỗi nhiệm kỳ sẽ bầu cử lại Ban điều hành, Ban quản lý nhóm và tổng kết hoạt động StudentHope trong năm.

Chương 2: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG

Điều 6: Cơ cấu tổ chức

6.1 Cơ cấu tổ chức chia làm 2 hệ thống:

6.1.1 Hệ thống Ban Điều Hành, đứng đầu là trưởng BĐH.

6.1.2 Hệ thống Ban Quản Lý (BQL) Nhóm, đứng đầu là trưởng nhóm. Các nhóm trong StudentHope được phân chia theo khu vực địa lý hoặc công việc đặc thù của từng bộ phận chuyên môn.

6.2  Nhiệm vụ và quyền hạn

6.2.1 Nhiệm vụ: BĐH có nhiệm vụ điều hành hoạt động StudentHope, quản lý 2 hệ thống trong StudentHope. BQL có nhiệm vụ quản lý nhóm mà mình phụ trách.

6.2.2 Quyền hạn

·        Trưởng BĐH có quyền

- Quyết định kết nạp thành viên mới, chuyển đổi vai trò thành viên, khai trừ thành viên;

- Quyết định khen thưởng, vinh danh, công nhận thành viên tích cực của nhóm;

- Đưa ra định hướng hoạt động trong mỗi nhiệm kỳ;

- Quyết định việc sửa đổi bổ sung quy chế và ban hành các quy định.

- Quy định riêng (không thuộc quy chế nhóm) để hoạt động nhóm hiệu quả hơn;

- Thành lập, chia tách, sáp nhật các nhóm trực thuộc StudentHope.

- Quyết định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của StudentHope.

- Quyết định cơ cấu tổ chức BĐH để thuận lợi trong việc điều hành hoạt động của StudentHope.

·        Trưởng nhóm có quyền

- Quyết định các hoạt động thuộc phạm vi nhóm mình phụ trách và báo cáo định kỳ cho BĐH.

- Những việc vượt phạm vi nhóm hoặc quan trọng cần thông báo hoặc xin ý kiến BĐH trước khi quyết định.

- Đề nghị dự án mới bằng văn bản, đề nghị khen thưởng, vinh danh, công nhận thành viên tích cực, đề nghị kết nạp thành viên,…

- Quyết định cơ cấu tổ chức BQL nhóm để quản lý nhóm hiệu quả.

- Quyết định liên quan đến thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của nhóm.

Điều 7. Quản lý và sử dụng tài chính, hiện vật

7.1 Thủ quỹ: có trách nhiệm quản lý thu, chi minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm.

- Thủ quỹ nhóm: quản lý tài chính hoạt động của nhóm, chi cho các hoạt động của nhóm, là một bộ phận của quỹ dự án.

- Thủ quỹ dự án: Trưởng dự án hoặc trưởng BĐH chịu trách nhiệm quản lý, chi cho các hoạt động dự án và các hoạt động do StudentHope tổ chức.

7.2 Sử dụng tài chính và hiện vật

- Tài chính thu được đều đưa vào tài khoản ngân hàng, các chi phí sử dụng cho hoạt động của StudentHope đều được công khai và kèm hồ sơ lưu.

- Hiện vật được lưu giữ và sử dụng đúng mục đích, bảo trì theo thời gian.

Điều 8. Thành viên nhóm

8.1 StudentHope được xây dựng theo hình thức mở, nghĩa là tất cả mọi người đều có thể tham gia vào các hoạt động của StudentHope nếu thấy phù hợp. Sau thời gian hoạt động 1 năm trở lên sẽ được kết nạp chính thức vào StudentHope bằng văn bản. Việc khen thưởng, vinh danh, công nhận thành viên tích cực không bắt buộc phải là thành viên được chính thức kết nạp vào nhóm bằng văn bản mà dựa vào đóng góp thật sự của thành viên đó cho cộng đồng và cho sự phát triển của StudentHope;

8.2 Thành viên StudentHope được kết nạp chính thức, không được làm những việc gây ảnh hưởng đến uy tín nhóm. Nếu vi phạm, tùy mức độ có thể bị khai trừ khỏi nhóm;

8.3 Thành viên nhóm không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ, nghề nghiệp, khoảng cách về không gian,… có vai trò như nhau trong hoạt động của StudentHope.

Điều 9: Hoạt động chính

9.1 Học bổng StudentHope: giúp đỡ học sinh, sinh viên thỏa mãn tiêu chí của học bổng StudentHope. Trưởng BĐH là trưởng BĐH quỹ học bổng StudentHope có quyền cao nhất đối với hoạt động của học bổng StudentHope.

9.2 Dự án thường niên: trao học bổng, kèm dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên. Hoặc các dự án khác mà StudentHope thực hiện theo thời gian định kỳ.

9.3 Các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên khác như: tiếp sức mùa thi, trung thu cho học sinh nghèo, café tranh luận,…

9.4 Các hoạt động gây quỹ, liên kết thành viên…

 

Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật

10.1 Khen thưởng

10.1.1 Những thành viên có nhiều đóng góp cho nhóm sẽ được xét vinh danh trong buổi tổng kết hoạt động nhóm mỗi nhiệm kỳ.

10.1.2 Những thành viên tích cực sẽ được xét tặng giấy khen, giấy công nhận.

10.1.3 Những mạnh thường quân có đóng góp nhiều cho nhóm sẽ được tặng giấy chứng nhận.

10.2 Kỷ luật

10.2.1 Hình thức nhắc nhở: đối với trường hợp vi phạm quy chế ở mức độ nhẹ.

10.2.2 Hình thức phê bình trước tập thể: đối với trường hợp gây ảnh hưởng đến uy tín nhóm nhưng do không cố ý hoặc không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

10.2.3 Hình thức khai trừ khỏi nhóm: đối với trường hợp vi phạm quy chế có hệ thống, có chủ đích; gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín nhóm; gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 11: Quy định chung về đối tác hoạt động, mở rộng mô hình hoạt động nhóm

11.1 Hợp tác với đối tác

11.1.1 Việc ký kết các hợp đồng hợp tác với đối tác phải được BĐH đồng ý và không làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi của StudentHope.

11.1.2 StudentHope họp tác với các đối tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật nhà nước và nhằm phát triển cả hai bên.

11.1.3 Các văn bản hợp tác với đối tác phải do trưởng BĐH đại diện ký kết.

11.2 Việc mở rộng mô hình hoạt động nhóm

11.2.1 Mỗi khu vực địa lý sẽ có một Ban quản lý (BQL) nhóm tại đó, BQL này trực thuộc BĐH nhóm, có nhiệm vụ báo cáo thường xuyên với trưởng BĐH StudentHope.

11.2.2 Mỗi khu vực địa lý được phép có nguồn quỹ riêng để hoạt động, nhưng khi cần thiết, nguồn quỹ này có thể được huy động để phục vụ cho công việc chung của StudentHope. Việc huy động nguồn quỹ từ các đơn vị phải được sự đồng ý của trưởng BĐH.

Chương 3: THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

10.1 Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

10.2 Đối tượng điều chỉnh: tất cả thành viên nhóm; đối tác; đối tượng thụ hưởng; các bên có liên quan.

    TM. BAN ĐIỀU HÀNH

                                                              Trưởng ban

                                                                                PHAN CHÍ DŨNG
Comments