ประวัติความเป็นมา

อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
ได้เปิดบริการนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา
 ปัจจุบันมีอาคารหอพักนักศึกษาชาย 1 หลัง สูง 5 ชั้น 
สามารถรองรับนักศึกาาได้ 660 คน 
อาคารหอพักหญิง หลังที่ 1    สูง 5 ชั้น สามารถรองรับนักศึกษาได้ 540 คน 
อาคารหอพักหญิง หลังที่ 2    สูง 5 ชั้น  สามารถรองรับนักศึกษาได้ 540 คน Comments