THÔNG BÁO


Thông báo về việc đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất ở các bộ phận

đăng 23:06, 14 thg 1, 2015 bởi Tchcth Phong

Kể từ tháng 01/2015, các bộ phận có yêu cầu sửa chữa cơ sở vật chất vui lòng làm đề nghị theo đúng biểu mẫu của phòng HCTH (xem tệp đính kèm) sau đó gửi về Phòng HCTH (Ông Lý Văn Thương)
* Lưu ý: 
- Đề nghị cần có số quản lý công văn của bộ phận.
- Điền đầy đủ thông tin về tài sản cần sửa chữa trong biểu mẫu.

Thông báo về việc họp giao ban giữa lãnh đạo các bộ phận và Ban Giám hiệu năm 2014

đăng 23:32, 23 thg 11, 2014 bởi Tchcth Phong   [ đã cập nhật 23:44, 23 thg 11, 2014 ]

Phòng HCTH xin thông báo đến các bộ phận về việc họp giao ban giữa lãnh đạo các bộ phận và Ban Giám hiệu như sau:

- Kể từ ngày 24-11-2014, việc họp giao ban giữa lãnh đạo các bộ phận và Ban Giám hiệu sẽ tiến hành 2 tuần/lần vào lúc 10 giờ 00ngày thứ sáu của tuần thứ 2.

- Các bộ phận sẽ gửi báo cáo và kế hoạch cho Phòng HCTH (đ/c Nguyễn Đoàn Phương Linh) chậm nhất vào sáng ngày thứ tư của tuần thứ 2 (bằng văn bản có chữ ký của lãnh đạo đơn vị và bằng tập tin qua email linhndp@stttc.edu.vn)

- Báo cáo của các bộ phận cần nêu thêm phần đánh giá những việc còn tồn lại của 2 tuần vừa qua cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu mới trong file đính kèm) để Phòng HCTH tổng hợp vào Bản đánh giá báo cáo Ban Giám hiệu trong buổi họp giao ban.

Phòng HCTH đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo nêu trên.

Thông báo về việc cung cấp số liệu thống kê định kỳ năm 2014

đăng 20:00, 4 thg 3, 2014 bởi Tchcth Phong   [ đã cập nhật 01:25, 3 thg 12, 2014 ]

Trong năm 2014, đề nghị các bộ phận tiếp tục thực hiện đầy đủ việc cung cấp số liệu theo đúng quy định. 


Gửi bản in có chữ ký của Trưởng đơn vị về phòng HCTH (đ/c Như/Linh) và phòng KT-KĐCL theo 2 đợt cụ thể như sau:

 

+ Đợt 1 (6 tháng đầu năm): chậm nhất là 30/6/2014.

 

+ Đợt 2 (6 tháng cuối năm): chậm nhất là 31/12/2014.


Đính kèm biểu mẫu mới năm 2014 (có chỉnh sửa)


1-3 of 3