การดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน