Ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2018.


Σε συνέχεια του 
από 20-12-2017 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργικής Απόφασης, που έγινε λόγω της ψήφισης του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και αφορά στην Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, ανακοινώνεται ότι η υπ’ αρ. πρωτ. Φ.151/223489/Α5/19-12-2017 (ΑΔΑ :ΩΚΟΔ4653ΠΣ-ΧΕ2) Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4632/Β’/2017.Τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού και αναμένεται άμεσα η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η τροποποίηση έγινε λόγω της ψήφισης του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου:

α) καταργήθηκε το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

β) οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας κατατάσσονται πλέον σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

γ) καταργήθηκε η εξέταση των μαθημάτων Ιστορία και Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

H ανωτέρω τροποποιητική απόφαση περιέχει αλλαγές που αφορούν στους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας:
- ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
- ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
- ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ειδικότερα αυτοί που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές και τα Τμήματατων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.


H Απόφαση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού.

Τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτος 2016-2017 .

Δείτε τις σχετικές οδηγίες.


Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οδηγίες για την εισαγωγή των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες εδώOδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  των  Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των  Αλλοδαπών-Αλλογενών , εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας:

Για να δείτε τις οδηγίες:
(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οδηγίες «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ισχύουν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ομογενείς - Έλληνες του εξωτερικού

 


Οι Έλληνες του εξωτερικού χωρίζονται σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες και εξετάζονται, προκειμένου να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΕΙ & ΤΕΙ. Αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης σε κάθε κατηγορία, για να δείτε που ανήκετε  και δείτε τον τρόπο υπολογισμού μορίων

 Kριτήρια ένταξης σε κάθε κατηγορία των Ομογενών-Ελλήνων Εξωτερικού

ΚατηγορIα  1

Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία 01 πρέπει:

1. να έχει αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.

2. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να είναι Έλληνας και να κατοικούσε και ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.

3. Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντίστοιχο Ελληνικό ή ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων μετά από πλήρη φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση 2.

 

ΚατηγορIα 2

Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία 02 πρέπει:

1. να έχει αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.

2. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος και να αποσπάσθηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή σχολικά έτη.

3. Ο υποψήφιος να έχει τελειώσει με πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Σχολείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα στο εξωτερικό. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού.

*Σημείωση για τις κατηγορίες 1 & 2:

·    Όσοι από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1& 2 αποκτούν απολυτήριο Γενικού Λυκείου από Ελληνικά Σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα με ενδοσχολικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2010-2011 έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία «Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό».

·    Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α΄) ή πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο σε σχολές Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ και Α.Σ.Τ.Ε.. Ειδικότερα, οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α΄) ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους, έχουν δικαίωμα επιλογής και σε τμήματα ή σχολές των Πανεπιστημίων.

ΚατηγορIα 3

Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία 03 πρέπει:

1. να έχει αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

2. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.

3. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.

4. Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

5. Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί.

6. Ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο λύκειο στο εξωτερικό.

 

ΚατηγορIα 4

Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία 04 πρέπει:

1. να έχει αποκτήσει απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.

3. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στην Κύπρο τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.

4. Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή ξένο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο.

5. Το απολυτήριο του Λυκείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.

6. Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο λύκειο στο εξωτερικό.

 

ΚατηγορIα 5

Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία 05 πρέπει:

1. να έχει αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.

3. Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.

4. Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δυο τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό.

5. Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί.

6. Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο λύκειο στο εξωτερικό.

**Σημείωση για τις κατηγορίες 3, 4& 5:

·    Οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί δι΄ αλληλογραφίας δεν γίνονται δεκτοί.

·    Οι κάτοχοι τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής με βεβαίωση ισοτιμίας από Ε.Ο.Π.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο σε σχολές Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ και Α.Σ.Τ.Ε..

  

Τρόπος εισαγωγής των Ομογενών-Ελλήνων του Εξωτερικού στα Ελληνικά ΑΕΙ & ΤΕΙ

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 01 και 02 (παιδιά Ελλήνων εξωτερικού και παιδιά υπαλλήλων εξωτερικού) επιλέγουν με δήλωση τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα μαθήματα μιας από τις δύο ομάδες μαθημάτων:

Α. Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης

1.      Αρχαία Ελληνικά

2.      Νεοελληνική λογοτεχνία

3.      Λατινικά

4.      Ιστορία

5.      Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας)

 

Β. Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης

1.      Μαθηματικά

2.      Φυσική

3.      Χημεία

4.      Βιολογία

5.      Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας)

 

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 03, 04 και 05 εξετάζονται μόνο στο μάθημα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα, εκτός κι' αν επιλέξουν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, οπότε εξετάζονται και στα πέντε μαθήματα της κατεύθυνσης που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι που δηλώνουν προτίμηση για τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα, πέρα από αυτά της μιας από τις παραπάνω δύο ομάδες.

Οι Σχολές και τα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν κατανεμηθεί σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία, ως εξής:

1.      Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2.      Θετικές Επιστήμες

3.      Επιστήμες Υγείας

4.      Τεχνολογικές Επιστήμες

5.      Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

 

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Οι συντελεστές βαρύτητας των διαφόρων μαθημάτων, για το διάφορα επιστημονικά πεδία είναι οι εξής:

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

(κάθε μάθημα) Χ 1,0

(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0

(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7

Θετικές Επιστήμες

(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0

(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7

(κάθε μάθημα) Χ 1,0

Επιστήμες Υγείας

(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0

(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7

(κάθε μάθημα) Χ 1,0

Τεχνολογικές Επιστήμες

(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0

(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7

(κάθε μάθημα) Χ 1,0

Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

(Ιστορία) Χ 1,0

(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0

(Νεοελληνική Λογoτεχνία) Χ 1,0

(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7

κάθε μάθημα) Χ 1,0

 

 

Καθένας από τους πέντε (5) βαθμούς που πετυχαίνει ο μαθητής στα μαθήματα της κατεύθυνσης του ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου και πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Τα επιμέρους γινόμενα αθροίζονται. Το άθροισμα αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή.