Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την ολοκλήρωση είτε των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών είτε των υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυγμένων θέσεων, καλείται εκ νέου και κατά σειρά επιτυχίας συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθμού των προς κάλυψη κενών θέσεων ανά κατηγορία.
  • Οι επιτυχόντες προς κατάταξη υποβάλλονται εκ νέου σε αναστημομέτρηση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε χρόνο πριν την κύρωση των οικείων πινάκων.
  • Επίσης οι επιτυχόντες οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι πριν τη φοίτησή τους στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εξαγωγή θετικού δείγματος έχει ως συνέπεια την μη κατάταξη του υποψηφίου.
  • Σε όλα τα ανωτέρω στάδια δοκιμασιών (αθλητικές δοκιμασίες, υγειονομικά, ψυχοτεχνικά) οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.