Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:


Οι υποψήφιοι, παρουσιάζονται φέροντας μαζί τους ιατρική γνωμάτευση από ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (ιατρούς ιδιώτες ή Δημοσίου) στην οποία θα βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ΑΔΤ) «Κρίνεται Υγιής-ικανός/η να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες-αγωνίσματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 39839 Φ.109.1/30-11-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Δοκίμων πυροσβεστών». (Β΄ 2780 )

Η εξέταση διενεργείται στην Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράμματος, που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώματος και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice. gr για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες.


α. Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπο τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης.

β. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1. 10μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια).

στ. Ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων,* τοποθετημένη σε πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια).


ζ. Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).

Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή που δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού και άμεσα στους ενδιαφερόμενους.

Επίσης όσοι δεν προσέρχονται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανακοινώσεις για να μετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων. Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλείεται.

Επίσης όσοι προσέρχονται σε όλες τις ανωτέρω εξετάσεις- δοκιμασίες χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή Διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.

Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο.

Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υπόχρεων υποβολής σ’ αυτή τη διαδικασία υποψηφίων που γίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή Πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρούνται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, μεριμνά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση τους πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορίαολκωτή πυροσβεστική κλίμακα