ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ


Έδρα της ΣΣΑΣ

Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Νέας Εγνατίας και Πλήθωνος Γεμιστού (απέναντι από το παλαιό 424 ΓΣΝΕ και το πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΑΣ

Η Σχολή διαιρείται σε δυο Πτέρυγες όπως παρακάτω:

(1) Πτέρυγα Υγειονομικού, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού και ανήκουν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Ψυχολόγων, το οποίο ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

(2) Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Στρατολογικού και Οικονομικού και ανήκουν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης αντίστοιχα.

Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

(1) Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για το Οικονομικό, Στρατολογικό και Τμήμα Ψυχολόγων.

(2) Οι απόφοιτοι -ες της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους, να μείνουν στο Στράτευμα: Οι Ιατροί 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί 10 χρόνια και οι Οικονομικοί, Στρατολόγοι Ψυχολόγοι 8 χρόνια.

(3) Οι επιτυχόντες μαθητές της ΣΣΑΣ, γράφονται στο 10 έτος της Σχολής και στο 1ο εξάμηνο της αντίστοιχης πανεπιστημιακής σχολής. Εάν φοιτούν ήδη σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαγράφονται και με τη βεβαίωση διαγραφής εγγράφονται με μέριμνα της ΣΣΑΣ στο ΑΠΘ στο 1ο εξάμηνο της πανεπιστημιακής σχολής της ειδικότητάς τους. Εφόσον φοιτούσαν σε σχολή ή τμήμα αντίστοιχο της ειδικότητάς τους για τυχόν αναγνώριση μαθημάτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον οργανισμό του ΑΠΘ και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των αντιστοίχων σχολών ή τμημάτων του.

Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής έχουν από την αρχή της φοιτήσεώς τους, τις ειδικότητες των Τμημάτων αυτής στα οποία πέτυχαν μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων.

Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η εκπαίδευση των σπουδαστών-τριών είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, σπουδάζουν μαζί με τους φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις τις Σχολής και κατά τη θερινή διαβίωση στην τοποθεσία Ποσείδι Χαλκιδικής.

(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης, τις εργάσιμες ώρες διαμένουν εντός της Σχολής πλην των ωρών όπου μεταβαίνουν στο ΑΠΘ για να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Άδειες και έξοδοι από τη σχολή, δίνονται τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τον Οργανισμό της σχολής και το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως και κατά τη διάρκειά τους οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν εκτός αυτής, με την υποχρέωση παρακολούθησης των πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1) Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήμιου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι η Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ένοπλων Δυνάμεων στον οποίο θα κατανεμηθούν. Στο 1ο έτος σπουδών υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση επιθυμίας Κλάδου και η τελική κατανομή γίνεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες θέσεις για μεν τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους και Φαρμακοποιούς κατά τη διάρκεια του 5ου έτους της φοιτήσεώς τους για δε τους Ψυχολόγους και Οικονομικούς κατά τη διάρκεια του 4ου έτους. Οι Στρατολόγοι – Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι αποτελούν Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

(2) Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ είναι οι εξής:

(α) Υποστράτηγος, Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος για τους Ιατρούς και Οικονομικούς.

(β) Υποστράτηγος για τους Στρατολόγους – Στρατιωτικούς Νομικούς Συμβούλους.

(γ) Ταξίαρχος (ΣΞ ή ΠΑ) ή Αρχιπλοίαρχος για τους Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Ψυχολόγους.

ζ. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής  www.ssas.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟ 2011 ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Συχνές Ερωτήσεις (από την σελίδα της σχολής)

 

Που εκπαιδεύονται οι Μαθητές;

Η εκπαίδευση των Μαθητών- τριών είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται σε αυτό όπως όλοι οι άλλοι ιδιώτες φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

 

Μετά την αποφοίτηση τι;

Οι Μαθητές- τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται.

 

Είναι δυνατή η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ Μαθητών από άλλη Στρατιωτική Σχολή;

Η εισαγωγή Μαθητών άλλων Στρατιωτικών Σχολών στην ΣΣΑΣ είναι δυνατή με την κατηγορία αποφοίτων προηγουμένων ετών για το 10% των θέσεων, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην νέα ΕΔΥΕΘΑ έκαστου έτους. Συγκεκριμένα ηλικία, διαγωγή, υγειονομική κατάσταση και φυσικά εφόσον είναι επιτυχών πριν την κατάταξη θα παραιτηθεί από την Στρατιωτική Σχολή που ήδη φοιτά. Οι υποψήφιοι άλλων Στρατιωτικών Σχολών εξετάζονται εκ νέου στις προκαταρτικές εξετάσεις οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή.

 

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον τρόπο εισαγωγής;

Πληροφορίες περί του τρόπου εισαγωγής για το 1ο έτος περιγράφονται στην εγκύκλιο που εκδίδεται περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, Αστυνομικές Αρχές, Λύκεια και από την ιστοσελίδα της Σχολής στη Διεύθυνση www.ssas.gr

 

Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στη Σχολή;

Οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων περιγράφονται στην εγκύκλιο διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών- τριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

 

Ποια είναι τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στη Σχολή;

Τα όρια της αθλητικής δοκιμασίας περιγράφονται στην εγκύκλιο διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών- τριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

 

Εάν κάποιος αποφοιτήσει από το τμήμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει δικό του δικηγορικό γραφείο;

Προκειμένου ν’ ανοίξει κάποιος δικηγορικό γραφείο, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται, ορίζονται από τον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο. Πάντως, η παράλληλη άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, για όσο διάστημα βρίσκεται στο στρατό και υπηρετεί, απαγορεύεται ρητά και αντίκειται στις δεσμεύσεις και στις υποχρεώσεις έναντι της υπηρεσίας, που ο εκάστοτε αξιωματικός στρατολογίας έχει.

 

Το ύψος αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή στη ΣΣΑΣ;

Το ύψος αποτελεί κριτήριο που περιγράφεται στην εγκύκλιο διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών- τριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Ψυχολογικό τμήμα της Σχολής;

Το Πανεπιστημιακό έτος(2005-06) λειτουργεί στη ΣΣΑΣ το νέο τμήμα Ψυχολογίας. Οι επιτυχόντες στο εν λόγω τμήμα φοιτούν στο Τμήμα ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. Για την εισαγωγή στη Σχολή απαιτείται εκτός του βαθμού των πανελληνίων εξετάσεων, να κριθεί ο υποψήφιος κατάλληλος και στις προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Προϋποθέσεις, όρια λοιπές λεπτομέρειες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις περιγράφονται στην εγκύκλιο διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών- τριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

 

Είναι δυνατή η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων;

Δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία εισαγωγή Μαθητών σε κανένα τμήμα της ΣΣΑΣ με κατατακτήριες εξετάσεις

 

Εφόσον αποφοιτήσω από το Στρατολογικό τμήμα της ΣΣΑΣ μπορώ να τοποθετηθώ σε θέσεις της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης;

Στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ φοιτούν οι Μαθητές του Τμήματος Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) της ΣΣΑΣ οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί του κοινού σωμάτος Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) και τοποθετούνται από το ΓΕΕΘΑ σε θέσεις και καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Η Στρατιωτική Δικαιοσύνη ουδεμία σχέση έχει με το Σώμα Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) και ως εκ τούτο απόφοιτοι του  δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις και καθήκοντα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Πέρα από αυτά στην ΣΣΑΣ δεν υπάρχει τμήμα από το οποίο να αποφοιτούν Αξκοί της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

 

Πότε ανακοινώνεται το πρόγραμμα των Προκαταρτικών Εξετάσεων;

Το πρόγραμμα των Π.Κ.Ε. εξετάσεων κοινοποιείται το δεύτερο δεκαήμερο μηνός Ιουνίου από τα Στρατολογικά Γραφεία όλης της χώρας.

 

Ποια είναι η εξέλιξη των αποφοίτων του Ψυχολογικού τμήματος;

Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τροποποίηση του Νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών, πλην όμως εκτιμάται ότι θα είναι ανάλογη των υπολοίπων Αξιωματικών Σωμάτων, μετά την αποφοίτησή τους θα τοποθετούνται σε θέσεις και καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Οι τοποθετήσεις τους θα γίνονται ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες σε οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους.