ΑΡΧΕΙΟ 8

Post date: Jun 17, 2014 11:50:47 AM

30/5/14 ALERT!! Oι καταστάσεις των υποψηφίων που έχουν στείλει αιτήσεις και δικαιολογητικά και μετά από έλεγχο αυτά παρουσιάζουν ελλείψεις.

20/5/14 ALERT !! NEA διόρθωση της προκήρυξης για τις Στρατιωτικές Σχολές - ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αφορά τους υποψήφιους της ΣΜΥ ΕΔΩ

27/5/14 Πρόσληψη 110 υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα

Δείτε τις ονομαστικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι ανά σχολή που υπέβαλαν τις αιτήσεις.

ΣΜΥ ΣΜΥΝ ΣΑΝ ΣΣΑΣ ΣΣΕ ΣΝΔ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ορίζεται η 6η Ιουνίου 2014.

Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή 110 συνολικά δοκίμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει το Αρχηγείο του Σώματος. Όπως αναφέρεται στην νέα απόφαση που υπογράφεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού κ.Αθανάσιο Αθανασόπουλο η πλήρωση των θέσεων θα γίνει:

«α. Ποσοστό 30%, δηλαδή 33 θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής

β. Ποσοστό 20%, δηλαδή 22 θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής

γ. Ποσοστό 30%, δηλαδή 33 θέσεις, από πτυχιούχους Πλοιάρχους προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

δ. Ποσοστό 20%, δηλαδή 22 θέσεις, από πτυχιούχους Μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»

Επίσης τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα.

Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα να μην υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας και πρέπει οι άνδρες να έχουν τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. χωρίς τα παπούτσια.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά «αυτοπροσώπως (ή νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία απευθείας σε Επιτροπή/ ες Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, που ορίζεται/ ονται με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) και έχει/ουν ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά από τις 2 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 20 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή.» ΕΔΩ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014-15 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΟΥ ΣΞ

Διευκρινίζεται ότι λόγω διαφοροποίησης των καθοριζομένων στο Ν.1911/1990 (ΦΕΚ 160 Α΄) και του ΠΔ 76/2008 {(ΦΕΚ 118 Α΄) - Οργανισμός της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)}, όσον αφορά το όριο ηλικίας των υποψηφίων σπουδαστών των ΑΣΣΥ, καθορίζεται <<ότι μόνο για τη ΣΜΥ θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου 2014 και να μην έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος την παραπάνω ημερομηνία>>.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις αποκλειστικά για τη ΣΜΥ, θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης - ΔΑΕ/Β1 σε περίπτωση αποστολής τους μέχρι την 23η Μαΐου 2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής).

20/5/14 ALERT !! Διεκδικούν κατ' εξαίρεση θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές οι υποψήφιοι του 2012

Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Εισαγωγικών Εξετάσεων των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄), που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ την 15 Μαΐου 2014, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της ΕΔΥΕΘΑ 17/2014, καθορίζεται ότι «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ’εξαιρέση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%».

Κατόπιν των παραπάνω με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων που εμπίπτουν αποκλειστικά στη παραπάνω κατηγορία, τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης - ΔΑΕ/Β1 σε περίπτωση αποστολής τους μέχρι της 23 Μαΐου 2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημοσίας ή ιδιωτικής).

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΗΣ ☺

Εγκύκλιος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Διευκρινιστικές Οδηγίες επί της Προκήρυξης

Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Διευκρινιστικές Οδηγίες για τους Υποψηφίους/ες της Σχολής Ικάρων

επί της Προκύρηξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων

ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Διόρθωση επί της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών

-στριων Εισαγωγής Εξετάσεων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014-15 (ΕΔΥΕΘΑ17/2014)

Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών

Εισαγωγικών Εξετάσεων των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το

Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014-15 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΟΥ ΣΞ

Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής

Σπουδαστών-τριών Εισαγωγικών Εξετάσεων των

ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015

(ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

(πηγή ΓΕΕΘΑ)

19/5/14 «Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. – Τροποποίηση καθορισμού αριθμού εισαγομένων». ΕΔΩ. ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά ήδη υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας.

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ΕΔΩ και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών. ΕΔΩ

9/5/14 ALERT και άλλη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Εισαγωγικών Εξετάσεων των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄), που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ την 5η Μαΐου 2014, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014), για τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2014 θα ισχύσει το ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) και όχι το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄).

Το ΙΣΧΥΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) ΕΔΩ

Κατόπιν των παραπάνω με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης - ΔΑΕ/Β1 σε περίπτωση αποστολής τους μέχρι και την 14η Μαΐου 2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημοσίας ή ιδιωτικής).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων και δεν επηρεάζει τα δικαιολογητικά που ήδη έχουν αποσταλεί ή θα αποσταλούν από τους υποψήφιους/ες στις Σχολές 1ης Προτίμησης - ΔΑΕ/Β1 και που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ».

Υπενθυμίζεται ότι αιτία αποκλεισμού υποψήφιων σπουδαστών από τις στρατιωτικές σχολές, θεωρείται πλέον η δυσλεξία και οι λοιπές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει της προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών έτους 2014-2015 που στηρίζεται στο Π.Δ του 2014. (ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ – ΝΟΣΗΜΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρέκκλιση από το φυσιολογικό χαρακτηρίζονταν μέχρι πέρσι - Εξετάσεις των φυσικώς αδυνάτων χαρακτηρίζονται οι προφορικές πανελλήνιες μέχρι και σήμερα και όχι εξετάσεις μαθητών που αποδίδουν με διαφορετικό τρόπο τις γνώσεις τους - Νόσημα χαρακτηρίζεται για τις εξετάσεις εισαγωγής στρατιωτικών σχολών αλλά δεν καλύπτεται η παρέμβαση ειδικής αγωγής από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω ότι δεν είναι νόσημα, - Νόσημα και όχι διαφορετικότητα; -Νόσημα που αποκαθίσταται και όχι μια δια βίου νευροβιολογική διαφορετικότητα που χρήζει αντιμετώπισης των εξατομικευμένων δυσκολιών των ατόμων που την βιώνουν. Περισσότερες πληροφορίες, σχόλια, υποστήριξη στο www.dyslexia-goneis.gr

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Οι ένστολοι μπορεί να έχουν κάτω από προϋποθέσεις τατουάζ, πάντως όχι σε εμφανές σημείο του σώματός τους. Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας με τις υπ' αριθμ. 1722 και 1723/2014 αποφάσεις του έκρινε ότι οι ένστολοι μπορεί να έχουν δερματοστιξία (τατουάζ), αλλά όχι σε εμφανές σημείο του σώματός τους και η απεικόνισή του να μην προκαλεί αλλά και να είναι συμβατή με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλει για τους ενστόλους. Κατόπιν αυτών, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δικαίωσε δύο ειδικούς φρουρούς οι οποίοι διαγράφηκαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν τατουάζ στο σώμα τους. Ενδεικτικά, ο ένας είχε τατουάζ στην αριστερή κνήμη. Ειδικότερα, το ΣτΕ αφού ερμήνευσε το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, αποφάσισε ότι επιτρέπεται να προβλεφθεί από τη νομοθεσία ότι «η δερματοστιξία συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των αστυνομικών υπαλλήλων, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους». Όμως, προσθέτουν οι δικαστές, «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη σχετική διαδικασία επιλογής» αλλά απαιτείται να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι να μην είναι εξωτερικά εμφανής από την ενδυμασία, κλπ.Το ΣτΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως των δύο υποψηφίων ειδικών φρουρών και ακύρωσε ως μη νόμιμα αιτιολογημένες τις παραλείψεις των προσλήψεων τους.

12/5/14 Oδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015: