ΑΡΧΕΙΟ 6

Post date: May 31, 2014 7:3:15 PM

30/4/14 Το ΓΕΕΘΑ «αναγκάστηκε» να βγάλει 5 διευκρινιστικές οδηγίες για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών μετά από πολλές ερωτήσεις που δέχθηκε. Οι οδηγίες έχουν να κάνουν με τα δικαιολογητικά, τα πτυχία ξένων γλωσσών και άλλα θέματα. ΕΔΩ

Ποιες είναι οι οδηγίες:

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης -ΔΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και στον Πίνακα «Ζ», εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής.

2. Ο α/α 16 της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 (Παράρτημα «Η» - Υπόδειγμα «7») συμπληρώνεται και από τους τελειόφοιτους των ΕΠΑΛ Α΄.

3. Για τους υποψήφιους/ες της Σχολής Ικάρων που πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2:

α. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγο τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους.

β. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων, μη μεταφρασμένα. Θα πρέπει να κατατεθούν από τους επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους μεταφρασμένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι/ες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν τα παραπάνω, μετά από αίτηση τους στη Σχολή που υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στη σελίδα 10, παράγραφο 30 της εγκυκλίου.

4. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. δικαστική απόφαση) σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων, που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών. [Παράρτημα «Β», σελίδα Β-3, παράγραφος 2β(2)].

5. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει διαφορετική διατύπωση στην Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Γ» της προκήρυξης και του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄). , ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄).

6. Στο Παράρτημα «Η», Υπόδειγμα «5», στη Βεβαίωση Λυκείου ισχύει το «…σχολικό έτος 2013-2014…» αντί του «2014-2015».

29/4/14 Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας oι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων για το 2014 κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.

29/4/14 H Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού (ΣΜΥ) για άλλη μια φορά συλλογιζόμενη το άγχος των υποψήφιων για την σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων, ανέβασε στην ιστοσελίδα της Σχολής, οδηγό Συμπλήρωσης της Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών. ΕΔΩ

25/4/14. ALERT. H προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών για το έτος 2014-2015 από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

►Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις και τα αγωνίσματα στα οποία θα πρέπει να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι

►Η προκήρυξη του διαγωνισµού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) κατά το Aκαδηµαϊκό έτος 2014 – 2015 καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις αλλά και τα αγωνίσματα στα οποία θα πρέπει να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι.

►Ο αριθµός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων ∆υνάµεων, θα ανακοινωθεί µετά την υπογραφή και δηµοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆ηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών.

►Όσοι -ες έχουν τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ (προκαταρκτικές εξετάσεις) για µια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν µε συστημένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής), µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησής τους ή στη ∆ΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας.

Σχόλια Admin: Μετά από πολλές ερωτήσεις που δεχθήκαμε αναφέρουμε ότι, οι ειδικές κατηγορίες δεν καταργήθηκαν στις στρατιωτικές σχολές σε αντίθεση με τα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς διέπονται από διαφορετικό νομικό καθεστώς.

Παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της εγκυκλίου που χρήζουν προσοχής από τους υποψηφίους.

Δικαιολογητικά και Συμβουλές

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη σχολή πρώτης προτίμησης.

Σύσταση. Οι υποψήφιοι από τη Βόρεια Ελλάδα που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε σχολές που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα (Ευελπίδων, Ικάρων, ΣΤΥΑ κλπ) να δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίμησης τμήμα της ΣΣΑΣ ώστε να περάσουν ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα.

(1) Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «7».

(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί τηνέκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(5) ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των ΠΚΕ).

(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας.

(7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β».

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης - Προσοχή (ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ο νόμος του 2014)

Επειδή το προηγούμενο έτος υπήρξαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πότε αποστέλλεται το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα το προσκομίσουν την πρώτη μέρα παρουσίασης για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Παίζει ρόλο η σειρά που δηλώνουμε τις σχολές στην αίτηση;

Αν κάποιος έχει ως πρώτη του προτίμηση στην αίτησή του τη ΣΣΑΣ Ιατρική και 2η τη Σχολή Ικάρων – μηχανικών αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Μετρά η σειρά που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι τις σχολές στα μηχανογραφικό και όχι στην αίτηση. Άρα δεν παίζει ρόλο η σειρά που δηλώνουν οι υποψήφιοι τις σχολές στην αίτησή τους. Γι΄αυτό το λόγο συνιστούμε στους υποψηφίους από τη Β.Ελλάδα να δηλώσουν ως πρώτη προτίμηση τη ΣΣΑΣ ακόμα και αν δεν επιθυμούν τα τμήματα της σχολής για να αποφύγουν την ταλαιπωρία της εξέτασης στην Αθήνα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι;

Αυτό που χρήζει προσοχής είναι ότι αν ο υποψήφιος δε δηλώσει ένα τμήμα στην αίτησή του ακόμα και αν το δηλώσει στο μηχανογραφικό και έχει τα απαιτούμενα μόρια θα αποκλειστεί. Άρα καλό είναι στην αίτηση να δηλώσουν όλα τα τμήματα του πεδίου στο οποίο ανήκουν ώστε στη συνέχεια να έχουν τη δυνατότητα αν άλλαξαν γνώμη για κάποιο να το δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους.

Παρατίθεται και το σχετικό χωρίο: Εάν στο µηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΑΙΘ δηλωθούν διαφορετικά τµήµατα από αυτά που δηλώθηκαν στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, το ΥΠΑΙΘ για την έκδοση των µηχανογραφικών καταστάσεων επιτυχόντων δεν θα τα λάβει υπόψη.

Προσοχή βγάλτε φωτοτυπία την αίτηση Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ξεχάσουν να βγάλουν και μια φωτοτυπία την αίτησή τους και να την κρατήσουν γιατί θα τους ζητηθεί την πρώτη μέρα της παρουσίασης για τις προκαταρκτικές εξετάσεις.Συγκεκριμένα αναφέρεται:Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη ηµέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

15/4/14 Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014.