ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης: έως ΧΧ-ΧΧ-XX.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: ΧΧ-ΧΧ-XX

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως ΧΧ-ΧΧ-XX

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) : ΧΧ-ΧΧ-XX

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης: έως ΧΧ-ΧΧ-XX

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: ΧΧ-ΧΧ-XX

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως ΧΧ-ΧΧ-XX.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις

ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): ΧΧ-ΧΧ-XX

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.