ΤΑ "ΜΥΣΤΙΚΑ" ΣΤΑ...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

· Για να υπάρξει δικαίωμα εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές. Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο σχολείο δήλωση επιθυμίας για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, όπου και δηλώνουν με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις σχολές που τους ενδιαφέρουν.

· Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη στρατιωτική σχολή που δηλώνεται πρώτη, καθώς σε αυτήν τη σχολή θα προσέλθει ο υποψήφιος για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους (π.χ. κολύμβηση).

· Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι σχολές στη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για το μηχανογραφικό δελτίο, όπου μπορούν να δηλωθούν με διαφορετική σειρά, ή ακόμη και να μην δηλωθούν ορισμένες σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως καθορίζεται από τις σχολές ή σε Κρατικά Νοσοκομεία (μόνο η ακτινογραφία θώρακος, αρκεί να έχει γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και να έχει γνωμάτευση γιατρού).

Πρόταση

Καλό είναι εφόσον ενδιαφερόμαστε για τις Στρατιωτικές σχολές να έχουμε προβεί νωρίτερα(αρκετά μεγάλο διάστημα πχ. από την Α΄ Λυκείου) σε ένα προσωπικό υγειονομικό έλεγχο (Check-up) σε βασικά σημεία όπως είναι: τα ΜΑΤΙΑ, ΑΚΟΗ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ κ.α.

Για ειδικότερο έλεγχο ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει από πριν σύμφωνα με την εγκύκλιο των στρατιωτικών σχολών τα κυριότερα Νοσήματα και τις Σωματικές Ατέλειες που Αποκλείουν άμεσα τους Υποψηφίους των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ. (Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πινάκας εμπεριέχεται στο ΠΔ 133/2002 –ΦΕΚ 109/Α', όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).

Πρόταση

Καλό είναι ειδικά οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν «σχεδιάσει» την μετάβασή τους νωρίτερα στα σημεία όπου θα γίνουνε οι έλεγχοι (υγειονομικά-ψυχοτεχνικά-αθλητικά) καθώς η μη έγκυρη μεταβασή τους θα τους στοιχήσει την αποβολή από την διαδικασία ελέγχου.

Προσοχή λοιπόν στην μετάβαση. Πρέπει να ληφθούν όλοι οι παράμετροι υπόψη όπως: κυκλοφορία στους δρόμους, απεργίες ΜΜΜ, άγνωστο μέρος μετάβασης (ειδικά για τους υποψήφιους από την επαρχία).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60).

Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά.

Για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19 – 27, Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18 – 25. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) =24,16.

Εδώ υπολογισμοί ΔΜΣ >>>>>>

Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, θα παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση απόΙατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη Χρωμάτων

α. Υποψήφιοι Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) πρέπει να έχουν:

(1) Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (41/2) (σφαιρικό ισοδύναμο).

(2) Αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δε διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό – πράσινο – κίτρινο).

β. Οι υποψήφιοι της ΣΣΕ (Σωμάτων), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) πρέπει να έχουν:

(1) Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

(2) Αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δε διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό – πράσινο – κίτρινο).

γ. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς γυαλιά, διορθούμενη με γυαλιά σε 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (21/2) σφαιρικές διοπτρίες η δε υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείριση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).

δ. Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Όχι περισσότερες από τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ή 17 ψευδοισοχρωματικών πινάκων (ISHIHARA), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στους οποίους δεν έδωσε απάντηση ο εξεταζόμενος.

ε. Όλοι οι υποψήφιοι, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί και να μη φορούν φακούς επαφής.

3. Ακουστική Οξύτητα

α. Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500 – 1000 – 2000 ΗΖ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 db για το καλύτερο αυτί και τα 40 db για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000 – 4000 – 6000 ΗΖ η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 db και στα δύο αυτιά.

β. Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να

έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από 20 db σε όλες τις συχνότητες.