ΣΑΝ

Έδρα της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ" στην Αθήνα.

Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Η Σχολή ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας.

Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους σπουδάζουν το αντικείμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, συγχρόνως με τη στρατιωτική εκπαίδευση στη Σχολή.

ε. Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η εκπαίδευση των σπουδαστών-τριών, είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση απαρτίζεται από τη θεωρητική και την κλινική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, εκπαιδεύονται όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή και σε άλλες Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.

(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Βαθμός Αποφοιτήσεως

Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήμιου και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΑΝ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι η Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των.

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον οι μαθητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής είναι: www.san.mil.gr