ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α) Ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού, δηλ. τριάντα έξι (36) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα και ειδικότερα όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Σχολών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.

β) Ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού, δηλ. δώδεκα (12) θέσεις, από διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) που κατανέμονται ειδικότερα σε επτά (07) θέσεις

Πλοιάρχων και πέντε (05) θέσεις Μηχανικών.

γ) Ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού, δηλ. δώδεκα (12) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα και ειδικότερα όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτουν κατά το διενεργούμενο διαγωνισμό, εξαιτίας μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων μίας από της παραπάνω κατηγορίες, συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι πέραν των αναφερομένων στην παρ. 2 της προκήρυξης προσόντων πρέπει:

α) Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους οι προερχόμενοι από ιδιώτες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-84 και μετά) ή το τριακοστό έκτο έτος οι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθ/στές, Υπαξ/κοί ΛΣ και Λιμενοφύλακες που υπηρετούσαν την 19-7-2001 (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-75 και μετά) ή το τριακοστό έτος της ηλικίας τους οι ονομασθέντες μετά την 19-7-2001 Κελευστές ΛΣ και Λιμενοφύλακες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-81 και μετά). Τα προαναφερθέντα όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

γ) Να είναι οι άνδρες στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία [αρθ. 59-65 του Ν. 3421/2005 (Α΄ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

ε) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

στ) Να είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

(ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

η) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

θ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ι) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

2. Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί ΛΣ και Λιμενοφύλακες, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα τμημάτων Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Σχολών του Ε.Α.Π. Α.Ε.Ι. ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ, πρέπει επιπλέον:

(1) Στις εκθέσεις αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να έχουν λάβει χαρακτηρισμό ‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’ με τη δυνατότητα του χαρακτηρισμού ‘ΕΠΑΡΚΗΣ’ μέχρι σε δυο (02) από αυτές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

(2) Κατά την υπηρεσία τους στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ να μην έχουν τιμωρηθεί, με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από είκοσι (20) ημέρες ή με ποινή φυλάκισης συνολικά πάνω από πέντε (05) ημέρες.

(3) Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

3. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

4. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

- Επιστήμης Υπολογιστών

- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών

- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

- Βιομηχανικής Πληροφορικής

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

- Διαχείρισης Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

- Απολυτήριος τίτλος :

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

1. Όσοι έχουν πλήρη δικαιολογητικά θα πρέπει να παρουσιασθούν ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

τη 17-8-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 στην Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο Πειραιάς), για υψομέτρηση ενώπιον της Επιτροπής Υψομέτρησης που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση την προκαθορισμένη ως ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Ιδιαίτερη εξέταση (υποβολή σε υψομέτρηση) υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εφόσον ο υποψήφιος παρουσιασθεί για υψομέτρηση πριν ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης. Σχετική ανακοίνωση με όσους υποψήφιους δεν έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ή δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε κατάλληλη ψυχοτεχνική δοκιμασία από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. Οι υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων αποτύχουν στην εν λόγω δοκιμασία και όσων δεν παρουσιάσθηκαν σ’ αυτήν σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ υποβάλλονται σε υγειονομικές-εργαστηριακές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Όσοι δεν παρουσιασθούν για υγειονομικές – εργαστηριακές εξετάσεις ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Υγειονομικών εξετάσεων.

Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).

Ειδικότερα για την οπτική οξύτητα των υποψηφίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 133/02 που εφαρμόζονται για τους κατατασσόμενους που έχουν πτυχία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται ακατάλληλοι από την ΑΝΥΕ καθώς και όσων δεν παρουσιάσθηκαν για υγειονομικές – εργαστηριακές εξετάσεις ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/73).

4. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα έχει σαν συνέπεια την απομάκρυνσή τους.

5. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία

ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:

Α) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

Β) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

Γ) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

Δ) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

Ε) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλη τη διαδικασία της αθλητικής δοκιμασίας, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται.

Ειδικά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα ιατρό, πριν από την διεξαγωγή κάποιου αγωνίσματος, υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτό σε νέα ημερομηνία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στα αγωνίσματα αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης, κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό, αποκλείεται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων αποτύχουν, καθώς και όσων δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν σε όλα τα αγωνίσματα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.