ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Το στελεχιακό δυναμικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που αυτοί φέρουν ως εξής:

  • Αξιωματικοί

  • Υπαξιωματικοί

  • Λιμενοφύλακες

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Σχολή Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα.

Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι και οι Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και έχουν διάφορες ειδικότητες: Τεχνικοί, Οικονομικοί, Ιατροί και Ιερείς. Επίσης, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται και Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας, χειριστές ιπτάμενων μέσων.

Σχολές Λιμενικού Σώματος

Το Λιμενικό Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος είναι ο Αντιναύαρχος - Αρχηγός και το προσωπικό συγκροτείται από μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από τις παρακάτω παραγωγικές Σχολές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προγραμματισμού (Στρατολογία Λιμενικού Σώματος) στα τηλέφωνα :

210 4120171 και 210 4191546. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

1) Ανθυποπλoίαρχοι Λ.Σ ειδικότητας Τεχνικού

Στο Λιμενικό Σώμα εισάγονται και Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες Πολίτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της Αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις. Η εκπαίδευσή τους είναι 4μηνη, διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων και δεν θεωρείται Παραγωγική Σχολή. Οι ειδικότητες των προσλαμβανομένων καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Υποναυάρχου του Λιμενικού Σώματος.

2) Σχολές Αξιωματικών απ’ ευθείας κατάταξη Σημαιοφόρων, Ανθυποπλοιάρχων

Επίσης επισημαίνουμε ότι στο Λιμενικό Σώμα εισάγονται απευθείας με κατάταξη ως Αξιωματικοί ειδικότητας Ιατρού-Ιερέα- Οικονομικού με το βαθμό Ανθυποπλοιάρχου του Λιμενικού Σώματος καθώς και Αξιωματικοί Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας (ΣΕΜ) και οι οποίοι εκπαιδεύονται σε σχολεία στις εγκαταστάσεις στης Σχολής Λιμενοφυλάκων και τα οποία δεν θεωρούνται Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις.

Πέρα των ανωτέρω, η εκπαίδευση των Στελεχών Λιμενικού Σώματος Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων συνεχίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας σε θεματικά αντικείμενα ανάλογα των καθηκόντων τους σε Σχολεία και Σεμινάρια Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων, τόσο στο Εσωτερικό όσο και στο Εξωτερικό, ώστε η υπηρεσιακή τους κατάρτιση να πλουτίζεται συνεχώς σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

3) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και η φοίτηση διαρκεί δέκα πέντε (15) μήνες. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες Πολίτες, πτυχιούχοι συγκεκριμένων Τμημάτων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών τα οποία ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του διαγωνισμού ή διπλωματούχοι Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού κάτοχοι πτυχίου ΑΕΝ, Ανθ/ρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξεως με εξάμηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του Διπλώματος.

Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά-προφορικά) σύμφωνα με την προκήρυξη. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, παράλληλα με τη θεωρητική τους εκπαίδευση, ασκούνται πρακτικά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες Υπηρεσίες. Η εξοικείωσή τους με τη ναυτιλία και τη ναυτική τέχνη επιτυγχάνεται μέσω του εκπαιδευτικού πλου σε όλο τον κόσμο.

Μετά την αποφοίτησή τους από την Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος.

4) Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Η σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της «ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» του Πολεμικού Ναυτικού στον ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ και διαρκεί εννέα (9) μήνες. Κατά την διάρκεια της οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη Σχολή ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι Δόκιμοι παρακολουθούν μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, προκειμένου να καταρτιστούν και να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους και στις απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος. Η εξοικείωσή τους με τη ναυτιλία και τη ναυτική τέχνη επιτυγχάνεται μέσω εκπαιδευτικών πλόων. Μετά την αποφοίτησή τους οι Δόκιμοι ονομάζονται Κελευστές Λιμενικού Σώματος και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Αποστρατεύονται με το βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος.

5) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος

Η σχολή εδρεύει στον Πειραιά, είναι διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών και κατά τη φοίτησή τους οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη Σχολή ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Όσον αφορά την εκπαίδευση των δοκίμων Λιμενοφυλάκων ισχύουν τα ίδια κατ΄ αναλογία με αυτή των Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος. Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Αποστρατεύονται αναλόγως με τα προσόντα που διαθέτουν με το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος.