ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΡΡΕΝΕΣ & ΘΗΛΕΙΣ)

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΡΕΝΕΣ & ΘΗΛΕΙΣ)

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου (βλέπε παραστατικό χρονοδιάγραμμα στη δεξιά σελίδα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (Simulators).

Η Α.Ε.Ν. / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λειτουργεί ως εξωτερικής φοίτησης. Οι υπόλοιπες ΑΕΝ εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη λειτουργούν ως μεικτής φοίτησης ( Εσωτερική - Εξωτερική).

Επίσης οι σπουδαστές αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτική άσκησης επί πλοίου (1Ο και 2Ο θαλάσσιο ταξίδι διάρκειας 6 μηνών το καθένα).

Ιστορικά Στοιχεία Ναυτικής Εκπαίδευσης

Ιστορικά Στοιχεία Ναυτικής Εκπαίδευσης Η ιδέα παροχής θεωρητικής υποδομής στην ναυτοσύνη και στη ναυτιλία σε ειδικά σχολεία είναι πολύ παλιά στην Ελλάδα. Εμφανίστηκε πρώτα στα κέντρα όπου ήκμαζε η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία , όπου έγινε σύντομα κατανοητό ότι το να εφοδιάζονται με θεωρητικές γνώσεις οι νέοι που πρόκειται να σταδιοδρομήσουν στην θάλασσα, επιπρόσθετα με τις πρακτικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στην θάλασσα, θα βοηθηθούν σημαντικά ώστε να είναι περισσότερο χρήσιμοι και ικανοί. Τα σχολεία για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία και οι καθηγητές προερχόντουσαν από την τοπική κοινωνία είτε από το εξωτερικό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό , αρχικά την εκπαίδευση αυτή παρακολουθούσαν οι γόνοι των καπετάνιων και των εφοπλιστικών οικογενειών της εποχής. Ένα από τα αρχαιότερα σχολεία ιδρύθηκε στην Ύδρα πριν το 1750, όπου προσελήφθησαν Ιταλοί και Πορτογάλοι καθηγητές. Ένα μέρος της βιβλιοθήκης του σχολείου αυτού διατηρείται σήμερα στα Ιστορικά στοιχεία της Ύδρας. Μετά την επιτυχή έκβαση του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία το νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος διέθεσε έλληνες καθηγητές σε ναυτικά σχολεία που ιδρύθηκαν στην Ύδρα, Σπέτσες , Γαλαξίδι , την Σύρο και το Αργοστόλι , το Ναύπλιο και αλλού. Το 1907 λειτούργησε ναυτική Σχολή στην Ιθάκη, το 1925 στο Αργοστόλι . το 1927 στον Πειραιά, το 1930 στην Χίο. Το 1930 ιδρύθηκε και λειτούργησε η κρατική Ναυτική Σχολή Ύδρας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ικανών αξιωματικών καταστρώματος. Αντίστοιχα η εκπαίδευση για τους μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού παρείχετο σε ιδιωτικές Σχολές όπως ο « Πειραϊκός Σύνδεσμος» η και ο « Προμηθέας » , ενώ το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθόριζε το ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το σύστημα σπουδών και είχε την εποπτεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 1950 οι Σχολές Ε.Ν. διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες Σχολές Τεχνικής Κατεύθυνσης και απαιτήθηκε υψηλότερο επίπεδο σπουδών . Το 1951 ιδρύθηκε η πρώτη Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατόπιν ιδρύθηκαν οι Σχολές Πλοιάρχων ΣΥΡΟΥ το 1961, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ το 1965 , ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ το 1966, ΚΥΜΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ το 1968 , ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το 1975, ΧΑΝΙΩΝ το 1979. Επίσης ιδρύθηκαν και οι Σχολές Μηχανικών ΧΙΟΥ το 1961, ΧΑΝΙΩΝ το 1963 και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το 1969.Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού αναβαθμίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση το 1998 και μετονομάστηκαν σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η ΑΕΝ/ΧΑΝΙΩΝ μετονομάστηκε σε ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ, η ΑΕΝ/ΠΡΕΒΕΖΑΣ σε ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ και η ΑΕΝ/ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ σε ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

H Διοίκηση στις ΑΕΝ

Όργανα Διοίκησης της ΑΕΝ είναι το Συμβούλιο ΑΕΝ, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής της ΑΕΝ είναι Ανώτατοι ή Ανώτεροι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος. Το Συμβούλιο της ΑΕΝ , απαρτίζεται από τον Διοικητή , ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, τον Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή από κάθε Σχολή, ένα εκπρόσωπο του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών από κάθε Σχολή, και ένα εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού της ΑΕΝ. Οι αρμοδιότητές του , μεταξύ άλλων , συνίστανται στην πρόταση εκπαιδευτικού εξοπλισμού , προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευτικού Τεχνικού Προσωπικού , εκτέλεση έργων στην ΑΕΝ, και οργάνωση των Υπηρεσιών Διοικητικής Μερίμνης.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στις Ακαδημίες

-Κάτοχος Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Ναυτικού Λυκείου ή Β' Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ.

-Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.

-Να μην έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του.

-Να είναι υγιείς και να γνωρίζει κολύμβηση (Στην κολύμβηση άπαντες εξετάζονται σε κολυμβητήρια κοντά στις σχολές).

-Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ' υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το ναυτικό επάγγελμα.

Οι Σχολές

ΑΕΝ Ύδρας

Η πιο ιστορική από τις σχολές. Ιδρύθηκε το 1749 ως Σχολείο του Αγίου Βασιλείου που μετά εξελίχθηκε στην "Ναυτική της Ύδρας Σχολή" με πρωτοβουλία της Δημογεροντίας του νησιού και είναι η παλαιότερη εν λειτουργία σχολή στον κόσμο. Εκεί Ιταλοί και Πορτογάλοι δίδασκαν την Ναυτική τέχνη, την θεωρία αλλά και ξένες γλώσσες. Το 1930 έγινε δημόσια και ονομάστηκε Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας Ύδρας αφού το 1927 είχε περάσει στην φροντίδα της Ένωσης Ναυτικών Ύδρας και λειτουργούσε ώς ιδιωτική σχολή. Κατά την Γερμανοιταλική κατοχή το διοικητήριο της σχολής το είχαν καταλάβει οι Ιταλοί για να εγκαταστήσουν το στρατηγείο τους, τότε η Σχολή δεν έπαψε να λειτουργεί αλλά συνέχισε στην Αθήνα στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών και αργότερα στον Πειραια στην Καστέλλα μέχρι το 1949, την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους οι πρώτες δύο τάξεις γύρισαν στην Ύδρα στο κτήριο που η σχολή λειτουργεί ως σήμερα.

Η σχολή βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων όπως ανέκαθεν ήταν και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης των σπουδαστών.

Ύδρα, Τ.Κ. 18040

Τηλ. 0298 / 52 208

ΑΕΝ Κύμης

Ιδρύθηκε το 1955 με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας "Κυμαίου" Γεωργίου Βογιατζή. Βρίσκεται στο Ανατολικότερο άκρο της Εύβοιας, στην Κύμη, σε απόσταση 500 μέτρων από το λιμάνι. Είναι αποκλειστικά σχολή Πλοιάρχων και παρέχει στους σπουδαστές της δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

Παραλία Κύμης, Τ.Κ. 34003

Τηλ. 22220-22602

ΑΕΝ Ασπροπύργου

Ιδρύθηκε το 1951 στον Ασπρόπυργο 20 km από την Αθήνα και τον Πειραιά. Είναι η μεγαλύτερη σχολή της Ελλάδας με τους περισσότερους σπουδαστές. Λειτουργεί σαν σχολή Πλοιάρχων αλλά και Μηχανικών. Μέχρι το 2008 ήταν η μόνη σχολή που σαν σπουδαστές μπορούσαν να εγγραφούν και γυναίκες, σήμερα όμως έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε όλες τις σχολές της Ελλάδας. Η σχολή είναι εξωτερικής φοίτησης, δηλαδή δεν παρέχει δυνατότητα εσωτερικής διαμονής. Στα πλαίσια της λειτουργεί και Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ.19 300

Τηλ. 210-55 74171 210-55 74172 210-55 74173

email: aen-aspr@yen.gr

ΑΕΝ Μακεδονίας

Η ΑΕΝ Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργούσε σαν σχολή Μηχανικών, το 1975 λειτούργησε και η σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται 32χλμ από την Θεσσαλονίκη περίπου 500 μέτρα από τον Δήμο Νέας Μηχανιώνας.Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σχολή στην Ελλάδα μετά του Ασπροπύργου. Η σχολή παρέχει στους σπουδαστές εσωτερική φοίτηση. Επίσης δίπλα ακριβώς στην σχολή στεγάζεται το κτήριο της Σχολής Σωστικών και Πυροσωστικών Μέσων.

Νέα Μηχανιώνα, Τ.Κ. 57004

Τηλ. 2392031222, 2392031280

email:aenmakmech@gmail.com

ΑΕΝ Οινουσσών

Βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού Οινούσσες. Ιδρύθηκε το 1965 και είναι μόνο σχολή Πλοιάρχων. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να μείνουν στην εστία της σχολής, δηλαδή παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

Οινούσσες-Χίος, Τ.Κ. 82101

Τηλ.: 2271055209

ΑΕΝ Σύρου

Στην περιοχή Νησάκι στην παραλία της Ερμούπολης βρίσκεται από το 1961 που ιδρύθηκε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Σύρου. Η σχολή είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων και οι σπουδαστές μπορούν να μείνουν στην εστία της.

Ερμούπολη, Τ.Κ. 84100

Τηλ. Σχολής: 2281082450

ΑΕΝ Χίου

Η Σχολή Μηχανικών της Χίου ιδρύθηκε το 1965 παράλληλα με την ΑΕΝ Οινουσσών. Βρίσκεται μέσα στην πόλη της Χίου στην οδό Δημοκρατίας 26 δίπλα στην πλατεία Βουνακίου. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

Χίος, Τ.Κ. 82100

Τηλ. Σχολής: 2271044255

ΑΕΝ Ηπείρου

Από το 1973 ως το 1992 ήταν γνωστή σαν σχολή Ραδιοτηλεγραφιτών. Το 1991 παράλληλα λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Η σχολή της Πρέβεζας βρίσκεται πολύ λιγότερο από 1χλμ από το κέντρο της πόλης στην περιοχή Βαθύ. Όπως και στις υπόλοιπες σχολές πέραν του Ασπροπύργου έχει την δυνατότητα παροχής στους σπουδαστές της εσωτερική διαμονή στην σχολή. Αξιοσημείωτο για αυτή την σχολή είναι οτι στα εργαστήρια της διαθέτει ένα ολοκληρωμένο παλαιό σύστημα επικοινωνιών πλοίου.

Βαθύ Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100

Τηλ.: 2682022095

ΑΕΝ Κρήτης

Παρόλλο που η ίδρυσή της έγινε το 1963 σαν σχολή Μηχανικών λειτούργησε το 1972 και αργότερα, το 1981 η Σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων, στο 2ο χιλιόμετρο της οδού Σούδας - Αεροδρομίου Χανίων, 8χλμ από την πόλη. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης και σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Βλητέ Σούδας, Τ.Κ. 73200

Τηλ.: 2821089356

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

η ίδρυσή της έγινε το 1966 και ονομαζόταν σχολή Κεφαληνίας. Αργότερα, το 1998 με σχετική νομοθετική ρύθμιση ονομάστηκε ΑΕΝ Ιονίων νήσων. Βρίσκεται στην πλατεία Μειτλαντ και Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης και σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Πλατεία Μειτλαντ,Τ.Κ 28100

Τηλ.: 2671028608