Εισαγωγή από Κύπρο

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

1. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ)

Τα Ιδρύματα αυτά είναι:

(α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Όπλων (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις) και Σωμάτων (Τεχνικό, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου).

(β) Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Μαχίμων και Μηχανικών.

(γ) Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιπτάμενων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας.

Ο διαχωρισμός σε ειδικότητες του Τμήματος Μηχανικών της Σ.Ι., γίνεται με τη συμπλήρωση 1 έτους σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες της Διοικήσεως Αεροπορίας. Αυτές είναι σε Μηχανικούς, Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρονικά και Αεροπορικές Εγκαταστάσεις.

Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων, που στο δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο έτος αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για Ιπτάμενοι, αλλά κατάλληλοι για προσωπικό εδάφους, εφόσον υπάρχουν ανάγκες της Υπηρεσίας, μετά από απόφαση του Υπουργού ΄Αμυνας εντάσσονται σε Τμήματα Επιχειρησιακής και Διοικητικής Υποστήριξης, αλλιώς απομακρύνονται από τη Σχολή.

(δ) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), που διαιρείται σε δύο Πτέρυγες:

(ε) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.).

2. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

Οι Σχολές αυτές είναι:

(α) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήματα Όπλων και Σωμάτων) (Σ.Μ.Υ.Σ.Ξ.).

(β) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.).

(γ) Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.).

(δ) Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Δ.Α.).

(ε) Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.)

3. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

(i) Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) του Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων Τμήματος και Τμήματος Ψυχολόγων, εξετάζονται στα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών).

(ii) Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), Τμημάτων ΄Οπλων και Σωμάτων, Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Τμημάτων Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Τμημάτων Μαχίμων και Μηχανικών, εξετάζονται στα μαθήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (Θετικών Επιστημών).

(iii) Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) των Τμημάτων Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), εξετάζονται στα μαθήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Υγείας).

(iv) Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ/ΣΞ ΄Οπλων και Σωμάτων, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔΑ, ΣΙΡ), εξετάζονται στα μαθήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου ΤΕΙ (Τεχνολογικών Επιστημών).

(v) Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) του Τμήματος Οικονομικού, εξετάζονται στα μαθήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης).

4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

(Α) Τυπικά προσόντα

1. Να είναι απόφοιτοι δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδιωτικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης.

2. Να έχουν ύψος όχι κατώτερο του 1.70 μ. για τους άνδρες και 1.60 μ. για τις γυναίκες. Το ύψος για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.90 μ και το ύψος κορμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 97 εκατοστά για άνδρες και γυναίκες.

3. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

5. Να μη φέρονται ότι ανήκουν σε θρησκευτικές αιρέσεις.

6. Να είναι ηλικίας μέχρι 22 ετών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

7. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους λόγω πειθαρχικού παραπτώματος όσοι υπηρετούν ή υπηρέτησαν τη θητεία τους ή έχουν αποπεμφθεί από ΑΣΕΙ ή ΣΣΥ.

8. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και στις ΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου/ας σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 kgr/m2, για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 kgr/m2. Για παράδειγμα: Υποψήφιος ύψους 1,75μ και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75χ1,75)=24,16

Τα όρια ύψους – βάρους φαίνονται σε πίνακα στο Παράρτημα Β.

(Β) Ουσιαστικά προσόντα

1. Να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν τατουάζ σε ευδιάκριτα σημεία του σώματος τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου.

2. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη Χρωμάτων

(1) Πτέρυγα Υγειονομικού Τμήματος, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό και Κτηνιατρικό.

(2) Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, Οικονομικού και Ψυχολογίας.

(Ι) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Τμήμα Σωμάτων) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

(α) Οπτική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στο κάθε μάτι και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

(β) Αντίληψη Χρωμάτων

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA) εφ΄ όσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό, πράσινο, κίτρινο).

(II) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Τμήμα ΄Οπλων) – Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) – Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

(α) Οπτική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στο κάθε μάτι και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

(β) Αντίληψη Χρωμάτων

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA) εφ’ όσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό, πράσινο, κίτρινο).

(ΙΙΙ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

(α) Οπτική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι Μάχιμοι της ΣΝΔ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε μάτι, χωρίς διόρθωση. Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μηχανικοί της ΣΝΔ και οι υποψήφιοι της ΣΜΥΝ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς γυαλιά, διορθωμένη με γυαλιά 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (2 ½) διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες σε κάθε οφθαλμό.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω Στρατιωτικών Σχολών δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.

(β) Αντίληψη Χρωμάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).

(IV) Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Ιπταμένων) – Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) – Σχολή Ικάρων (Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας)

(α) Οπτική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι Ιπτάμενοι της ΣΙ και οι υποψήφιοι της ΣΙΡ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 20/20 σε κάθε μάτι, χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση.

Οι υποψήφιοι Ελεγκτές Αεράμυνας της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς γυαλιά, διορθωμένη με γυαλιά 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (2 ½) διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες σε κάθε οφθαλμό.

(β) Αντίληψη Χρωμάτων

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να δώσουν περισσότερες από τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς δεκατεσσάρων (14) ή δεκαεπτά (17) ψευδοϊσοοχρωματικών πινάκων (ISHIHARA), συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους οποίους δεν έδωσε απάντηση ο εξεταζόμενος.

(V) Όλοι οι υποψήφιοι, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους, να μη φορούν φακούς επαφής και να έχουν μαζί τους αποτελέσματα από οφθαλμίατρο τελευταίου τριμήνου πριν τις προκαταρκτικές εξετάσεις.

3. Ομιλία

Η ομιλία να μην παρουσιάζει βατταρισμό (βραδυγλωσσία).

4. Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα ώστε:

(i) Οι υποψήφιοι των Σχολών Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ), και οι υποψήφιοι Ελεγκτές Αεράμυνας της ΣΙ πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση πέντε (5) μέτρων και στα δύο (2) αυτιά, κάθε ένα (1) ξεχωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από είκοσι (20) db σε όλες τις συχνότητες.

(ii) Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες, 500, 1000, 2000 HZ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25db, για το καλύτερο αυτί και τα 40db, για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 ΗΖ, η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270db και στα 2 αυτιά.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ο έλεγχος των τυπικών προσόντων της παραγράφου (Α) και των ουσιαστικών προσόντων της παραγράφου (Β) θα γίνει πριν οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω Σχολές συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την υποψηφιότητά του για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των προσόντων καθώς και τα αποτελέσματα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα κοινοποιηθούν από το Υπουργείο Άμυνας τόσο στους υποψηφίους όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τέλος οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει να πετύχουν στις εξετάσεις, κατά περίπτωση, των Επιστημονικών Πεδίων που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ πρέπει να κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), που διεξάγονται πριν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις (συνήθως το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου κάθε έτους) και περιλαμβάνουν:

α) Υγειονομική Εξέταση

β) Αθλητική Δοκιμασία

γ) Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Η χρονική σειρά διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι Υγειονομική Εξέταση, Αθλητική και Ψυχοτεχνική Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι προχωρούν στην επόμενη εξέταση, νοουμένου ότι εκπληρώνουν την προηγούμενη με επιτυχία.

Α) Υγειονομική Εξέταση

Οι υποψήφιοι θα παρουσιαστούν για Υγειονομική Εξέταση κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργείο Άμυνας, για έλεγχο του ύψους, βάρους και των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Κατά την παρουσίασή τους στην Υγειονομική Εξέταση οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αριθμό εξετάσεων (αναλύσεων, ακτινογραφιών κλπ.) που ορίζει το Υπουργείο Άμυνας και το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο ανάλογα. Τα εν λόγω Έντυπα θα είναι διαθέσιμα στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) και στον παρόντα Οδηγό, ως Παράρτημα Α.

Συγκεκριμένα, κατά την Υγειονομική Εξέταση οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις (μαζί με το συμπληρωμένο Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης):

(1) Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.

(2) Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.

(3) Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

(4) Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.

(5) Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.

(6) Γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1 ½ ΜΗΝΟΣ).

Β) Αθλητική Δοκιμασία

(1) Οι υποψήφιοι-ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από την Υγειονομική Εξέταση, θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι και ημερομηνίες γνωστοποιούνται στους υποψηφίους από το Υπουργείο Άμυνας.

(2) Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια.

(3) Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

(4) Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους μια (1) προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις τρεις (3) προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο τριών (3) προσπαθειών ανά χέρι, να επιτύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9 μ. για τις Σχολές της στήλης 3 του πιο πάνω πίνακα ή 8 μ. και 80 εκ. για τις Σχολές της στήλης 4 του πιο πάνω πίνακα.

(5) Συστήνεται όπως, οι υποψήφιοι-ες προετοιμασθούν εκ των προτέρων κατάλληλα, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.

(6) Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη του Πρόεδρου της Αθλητικής δοκιμασίας, ανάλογα με τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων.

(7) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ατόμων πέραν των ιδίων των υποψηφίων.

(8) Υποψήφιος/α που δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν πετύχει τις καθοριζόμενες ελάχιστες επιδόσεις σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή αποχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμασίας εξ΄ υπαιτιότητάς του/της, κρίνεται ως αποτυχών/αποτυχούσα. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει δηλώσει υποψηφιότητα τόσο σε Σχολές για τις οποίες απαιτείται να αγωνιστεί και στην κολύμβηση (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ) όσο και σε κάποια άλλη Σχολή και αποτύχει μόνο στο αγώνισμα της κολύμβησης, τότε αυτός/ή θεωρείται ως αποτυχών/αποτυχούσα μόνο για τις Σχολές για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στο αγώνισμα της κολύμβησης.

(9) Υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική αθλητική δοκιμασία στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Εάν πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της δοκιμασίας (αλλά όχι όταν ο υποψήφιος έχει ήδη αρχίσει συγκεκριμένο αγώνισμα και αφού έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο), επικαλεσθεί λόγους υγείας, ή υποστεί τραυματισμό, μετά από ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία.

(β) Εάν δεν παρουσιασθεί την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, για τη διεξαγωγή της εξέτασης, για διάφορους σοβαρούς λόγους και κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Άμυνας.

Γ) Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετάσχουν με επιτυχία στα "Γραπτά δοκίμια Λεκτικής και Νοομετρικής."

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας, ή να αποστείλουν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, 1432 Λευκωσία τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή/και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

γ) Βεβαίωση Λειτουργού Μετανάστευσης, για όσους γεννήθηκαν στο εξωτερικό, ή ο πατέρας δεν είναι Κύπριος, ότι κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα.

δ) Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία,

ε) Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογία που θα εξασφαλίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

9. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές, θα κληθούν μαζί με αξιόχρεο εγγυητή να υπογράψουν Συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας. Ο τρόπος εξασφάλισης της εγγύησης θα καθορίζεται από το Υπουργείο Άμυνας.

Με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών θα πρέπει, μετά την αποφοίτησή τους, να υπηρετήσουν στο Στρατό δεκαπέντε τουλάχιστο χρόνια.

10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υποψήφιοι για εισαγωγή στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών (Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Τμήμα Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό και Πτέρυγα των Σωμάτων Στρατολογικού και Οικονομικού), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας) μπορούν να είναι άνδρες και γυναίκες.

Υποψήφιοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, για τις πιο πάνω Σχολές, μπορούν να γίνουν δεκτοί αν υπάρχουν θέσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με την ανακοίνωση για συμμετοχή στις εξετάσεις. Ο αριθμός των θέσεων για εισαγωγή σε κάθε Σχολή θα καθορίζεται από το Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Σημειώνεται ότι, βασική προϋπόθεση για εισαγωγή φοιτητών στις Σχολές είναι η έγκριση και η εξασφάλιση των εν λόγω θέσεων και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν σύμφωνα με τον περί ΄Ισης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο 205(Ι) του 2002, άνδρες και γυναίκες σ’ όλες τις Σχολές και Τμήματα, η δε εισαγωγή των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει ανεξάρτητα φύλου και ποσοστού θέσεων γυναικών ή ανδρών.

11. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Οι απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών διορίζονται στο Στρατό της Δημοκρατίας ως Αξιωματικοί (Ανθυπολοχαγοί) και Υπαξιωματικοί (Λοχίες) αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) δύναται να κληθούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Η ιατρική ειδικότητα για τον κάθε στρατιωτικό ιατρό θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) θα τοποθετούνται στο Στρατολογικό ή Δικαστικό Σώμα, με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Λεπτομέρειες για τη σταδιοδρομία στο Στρατό περιέχονται στους περί Στρατού της Δημοκρατίας ισχύοντες Νόμους καθώς και στους περί Αξιωματικών και στους περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας ισχύοντες Κανονισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πιο πάνω Νομοθετήματα από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο της Κύπρου.

12. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Όλοι οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών, πριν τον διορισμό τους ως Οπλίτες, θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης, θα δώσουν την συγκατάθεσή τους όπως κατά το χρόνο υπηρεσίας τους στο Στρατό θα υπόκεινται σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό τους τοξικών ουσιών ή τοξικών φαρμάκων. Το είδος και η συχνότητα των εξετάσεων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.

Παράρτημα Α

ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ 1 ½ ΜΗΝΑ.

Παράρτημα Β

Πίνακας

Όρια ύψους – βάρους για την εισαγωγή υποψηφίων στα ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ