Υγειονομική Εξετάση

Υγειονομική Εξέταση

Όσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καλούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να μεταβούν σε κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται σε αυτό.

Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ημερομηνία. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές ων Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων).

Η εν λόγω επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση.

Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της ως άνω επιτροπής, που αναρτάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες.

Για τους κρινόμενους υγειονομικά ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση.