ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την επιστημονική μόρφωση και την επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των μελλοντικών στελεχών - αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στη Σχολή πραγματοποιείται από το 1995 με το σύστημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών.

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη, ενώ διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Ο κύκλος της εκπαίδευσης συμπληρώνεται με μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να διευρύνουν το πνευματικό και επιστημονικό πεδίο των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης και της ισχυροποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των Δοκίμων Υπαστυνόμων, υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2010 πρόγραμμα «περιβαλλοντικής παιδείας» και «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». Σε όλη τη διάρκεια της 4ετους φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αξιωματικοί διαμένουν και σιτίζονται στη Σχολή, ενώ φορούν ειδικό τύπο στολής, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το έμβλημα της Σχολής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί μέλημα και ευθύνη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αξιωματικών. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του προγράμματος.

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών αποτελείται από διακεκριμένους Καθηγητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δικαστές και Εισαγγελείς, Νομικούς και άλλους Ειδικούς Επιστήμονες, καθώς και αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλων Σωμάτων με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση πάνω σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος ή ευρύτερα θέματα, όπως η πολιτική προστασία.

Οι διοικητές των εκπαιδευτικών τμημάτων, οι διμοιρίτες, καθώς και οι εκπαιδευτές της Σχολής είναι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας με σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, ενώ είναι απόφοιτοι του Σχολείου Κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών. Στα καθήκοντα των Δοκίμων Υπαστυνόμων συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή, ως συγκροτημένα τμήματα με την καθορισμένη στολή, σε παρελάσεις, αγήματα αποδόσεως τιμών, όπως επίσης και η παράσταση ως αντιπροσωπεία σε τελετές, διαλέξεις και εορτές. Σ ε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού του Σώματος, μπορούν να τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής ή να διατεθούν σε μέτρα αστυνόμευσης συνδράμοντας το αστυνομικό έργο.

Στους Δοκίμους Υπαστυνόμους που επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς επίδοσης στην εκπαίδευση ή επι­δεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και ζήλο στους άλλους τομείς της σχολικής τους δραστηριότητας, απονέμονται από τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών τιμητικές διακρίσεις, ως ηθικές αμοιβές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετραετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών δίνουν τον καθιερωμένο όρκο και παραλαμβάνουν τα ξίφη τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επίσημη τελετή ορκωμοσίας. Οι νέοι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων φέρουν τον βαθμό του υπαστυνόμου Β΄.

Κατά τη διάρκεια της τελετής οι νέοι αξιωματικοί παραδίδουν στους τεταρτοετείς δόκιμους την Πολεμική Σημαία της Σχολής Αξιωματικών φέρει την παράσταση του Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Αρτεμίου.

Οι Υπαστυνόμοι Β’, κατέχουν τον αρχικό βαθμό των Αξιωματικών στην ιεραρχία του Σώματος και έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, δηλαδή, στο βαθμό του Αντιστράτηγου. Αρχαιότερος όλων των αντιστρατήγων είναι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Σχολή Αξιωματικών, από το 2004 στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

5o Πεδίο

Οι σχολές της Αστυνομίας συγκεντρώνουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον πληθώρας υποψηφιών. Κάποιοι επιλέγουν τις εν λόγω σχολές συνειδητά, καθώς είχαν όνειρο ζωής να γίνουν αστυνομικοί, και κάποιοι τις επιλέγουν γιατί εξασφαλίζουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Ακολούθως παρουσιάζονται πληροφορίες για τη φοίτηση στις σχολές ώστε να έχουν οι υποψήφιοι μια πλήρη εικόνα ενόψη και των δηλώσεων τους για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι σχολές της Αστυνομίας εντάσσονται στο 5ο επιστημονικό πεδιό και απαιτούν εξέταση σε 7 μαθήματα.

Σχολή Αξιωματικών

Η μοναδική σχολή αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έχει την έδρα της στην Αμυγδαλέζα της Αττικής. Η σχολή έχει ως στόχο μέσω της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης να προετοιμάσει τους νέους αξιωματικούς της Αστυνομίας παρέχοντάς τους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Εκτός από τις εξετάσεις στα απαιτούμενα μαθήματα οι υποψήφιοι είναι αναγκαίο να περάσουν με επιτυχία μια σειρά από αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Τα όρια ύψους και βάρους ορίζονται κάθε φορά από εγκύκλιο. Τα τελευταία χρόνια είθισται να απαιτείται ως όριο ύψους το 1,70 για άνδρες και γυναίκες.

Πως μπορείτε να διεκδικήσετε μια θέση στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας:

Για να διεκδικήσει ένας τελειόφοιτος ή και απόφοιτος μια θέση στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων δεν αρκεί να δηλώσει τη σχολή στο μηχανογραφικό δελτίο αλλά είναι αναγκαίο να συμπληρώσει μια αίτηση που την προμηθεύεται είτε από τα αστυνομικά τμήματα ή και από το διαδίκτυο. Η αίτηση αυτή κατατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας κ.α.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική. Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 4 χρόνια. Αν και η σχολή ανήκει στο 5ο πεδίο τα περισσότερα μαθήματα, που διδάσκονται οι δόκιμοι, ανήκουν στις επιστήμες της νομικής, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας που είναι σχολές του 1ου πεδίου (θεωρητική κατεύθυνση).Το πιο πάνω γεγονός ίσως ξενίσει τους μαθητές που προέρχονται από τη Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα μαθήματα: Ελληνική φιλολογίας, αστικό δίκαιο, ποινική δικονομία,ιστορία, εγκληματολογία, κοινωνιολογία κλπ

Πρακτική Άσκηση

Κάθε καλοκαίρι και για τρεις μήνες οι δόκιμοι τοποθετούνται σε αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα και κάνουν πρακτική άσκηση δίπλα σε μόνιμους αστυνομικούς.

Βαθμολογική εξέλιξη

Οι δόκιμοι μετά από την ολοκλήρωση της τετραετούς εκπαίδευσής τους ονομάζονται υπαστυνόμοι β και γίνονται μόνιμα στελέχη. Προάγονται διαδοχικά στους βαθμούς τους υπαστυνόμου Α, αστυνόμου Β, αστυνόμου Α, αστυνομικού Υποδιευθυντή, Αστυνομικού Διευθυντή, Ταξιάρχου, Υποστράτηγου ενώ ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του Αντιστράτηγου.

Φοιτητική Ζωή

Οι ενδιαφερόμενοι για τη Σχολή Αξιωματικών δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι πρόκειται για μια στρατιωτική σχολή και μάλλον πρέπει να ξεχάσουν τη φοιτητική ζωή καθώς οι δόκιμοι μένουν σε εγκαταστάσεις της σχολής και φυσικά δεν είναι κάθε μέρα έξω αλλά ισχύουν και εδώ οι περιορισμοί και των υπόλοιπων στρατιωτικών σχολών. Λαμβάνουν επίσης ένα οικονομικό βοήθημα από τη σχολή.

Άδειες - Διακοπές

Οι δόκιμοι δικαιούνται έξοδο από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή. Επίσης δίδονται άδειες εξόδου την Τετάρτη (από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ για τους πρωτοετείς, για τους δευτεροετείς διανυκτέρευση κάθε δεύτερη Τετάρτη, ενώ οι τριτοετείς δικαιούνται διανυκτέρευση κάθε Τετάρτη). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δικαιούνται εξόδους εφόσον δεν έχουν κάποια υπηρεσία ή δεν έχουν τιμωρηθεί για κάποιο παράπτωμα μέσα στη σχολή ή είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις της εκπαίδευσής τους. Φυσικά υπάρχουν και οι εορταστικές άδειες και οι θερινές διακοπές.

Επίσης όσοι ενδιαφέρονται για τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι συνεπείς στα μαθήματά αν επιθυμούν να διατηρήσουν τις εξόδους και τις εορταστικές άδειες.

Υποχρεωτική Παραμονή:

Να τονίσουμε ότι όπως για τις στρατιωτικές σχολές έτσι και για τη σχολή των Αξιωματικών της Αστυνομίας είναι απαραίτητο οι αξιωματικοί να υπηρετήσουν στις τάξεις της Αστυνομίας 10 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Υπηρεσίες :

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Υπηρεσία Θρησκευτικού

Υπηρεσία Μουσικής

Ν. 2226/94 «Εισαγωγή – Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας»

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης με τα ακόλουθα περιεχόμενα:

Αστυνομική Ακαδημία

Σχολή Αξιωματικών

Σχολή Αστυφυλάκων

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων για τις Σχολές

Προκαταρτικές εξετάσεις

'Αλλα στοιχεία

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( 4.88 MB )

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση: Λ. Θρακομακεδόνων 101, 13671 – Αμυγδαλέζα, Αττική

Τηλέφωνο: 210-2424400

FAX : 210-2460964

E-mail: saea.policeacademy@hellenicpolice.gr

Website: www.hellenicpolice.gr