ΣΤΥΑ

Παύουν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και ιδρύεται σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 (ΦΕΚ134-Α΄) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι προηγούμενες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΣΤΥΑ

α. Έδρα της ΣΤΥΑ Η Σχολή έχει έδρα την Aεροπορική Βάση ∆εκέλειας (Τατόι - Αττικής).

β. Επιστηµονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΤΥΑ Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστηµονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστηµών.

γ. ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά την Αποφοίτηση Η φοίτηση είναι τριετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στις τάξεις της ΠΑ είναι 9 χρόνια.

δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές Μετά την κατάταξη τους οι ∆όκιµοι εντάσσονται σε µια από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανηµάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Ελεγκτού Αναχαιτήσεων και Γενικού Υλικονόµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υφισταµένες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας.

ε. Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική.

(2) Οι ∆όκιµοι των παραπάνω Τµηµάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητή αυτής τις ηµέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής.

(3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα.

στ. Βαθµός Αποφοιτήσεως

(1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται ο Βαθµός του Σµηνία.

(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής σε κάθε βαθµό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις είναι :

(α) Στο βαθµό του Σµηνία τρία (3) χρόνια

(β) Στο βαθµό του Επισµηνία τρία (3) χρόνια

(γ) Στο βαθµό του Αρχισµηνία τρία (3) χρόνια

(δ) Στο βαθµό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθµό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Ανθυποσµηναγού, µπορούν να εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Σµηνάρχου.

Γενικά

Το Ελληνικό πνεύµα δηµιουργικό και πάντοτε πρωτοπόρο ,συνέλαβε με το µύθο του Δαίδαλου την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τους ουρανούς µε τον πρώτο Αεροπόρο, τον Ίκαρο. Χιλιάδες χρόνια αργότερα Έλληνες τεχνικοί, οδηγούµενοι από τις ίδιες ανησυχίες µε αυτές του Δαίδαλου και χωρίς να έχουν αξιόλογη πείρα, συντηρούσαν τα πρωτόγονα Αεροσκάφη της εποχής τους, τα οποία για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία Έλληνες Αεροπόροι χρησιµοποίησαν για πολεµικές αποστολές, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων.

Στα χρόνια που ακολούθησαν και ιδιαίτερα από το 1930 µέχρι και το 1950, οι απόφοιτοι των διαφόρων Τεχνικών Σχολών, προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στην Πολεµική Αεροπορία. Οι Τεχνικοί αυτοί έβαλαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας, η οποία λειτουργεί από το 1949 και παραδίδει στην Αεροπορία κάθε χρόνο µόνιμα στελέχη οκτώ διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων.

Η υψηλή τεχνολογία των αεροσκαφών και των µέσων εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας απαιτεί Τεχνικούς µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα βελτιώνοντας διαρκώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΤΥΑ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιµασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσµατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα ως Στρατιώτες και ως Τεχνικοί.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής, είναι η εκπαίδευση Τεχνικών Υπαξιωματικών άρτια καταρτισμένων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Έμβλημα Σχολής

Το έμβλημα της ΣΤΥΑ αποτελείται από σύνθεση απεικονιζόμενη επί ασπίδας.

Στο άνω μέρος της ασπίδας αναγράφεται το αρχαίο ρητό του μεγάλου ιστορικού Ξενοφώντα: "Σωφρονείν τε και ευτακτείν" (σε ελεύθερη απόδοση "Να είσθε σώφρονες και ευπειθείς").

Το υπόλοιπο της ασπίδας καταλαμβάνει το έμβλημα που διακρίνεται σε δύο τμήματα, δεξιό και αριστερό.

Στο αριστερό ήμισυ απεικονίζεται το μισό ελληνικό εθνόσημο, που φέρεται στις πλευρές της ατράκτου και στις πτέρυγες των μαχητικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της ΠΑ, καθώς και μια αναμμένη δάδα, που συμβολίζει την αέναη μετάδοση της γνώσης. Αυτά βρίσκονται σε γαλάζιο φόντο, που συμβολίζει την ελληνικότητα και το χρώμα των ουρανών μας.

Το δεξιό ήμισυ απεικονίζει δύο όργανα, ένα τρίγωνο και ένα διαβήτη / γωνιόμετρο, που συμβολίζουν την τεχνική υπόσταση της ΣΤΥΑ, καθώς και μια έλικα που συμβολίζει την πτητική μηχανή επί της οποίας εφαρμόζονται όλες οι απαιτούμενες στην Σχολή γνώσεις. Αυτό το ήμισυ του εμβλήματος είναι κόκκινου χρώματος, καθώς με τον τρόπο αυτό συμβολίζεται το αίμα των αποφοίτων της ΣΤΥΑ που έπεσαν για την Πατρίδα.

Οργάνωση

Η ΣΤΥΑ. είναι ανεξάρτητη Μονάδα της ΠΑ (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

Η οργάνωση και λειτουργία της ΣΤΥΑ διέπεται από τον Κανονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας ΚΠΑ / Β-21 / Ιανουάριος 1990 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’αρθμ.36, της 25-1-90 (τεύχος δεύτερο).

Θέση

Η Μονάδα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας (Δήμος Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

Διμοιρία Επιδείξεων ΣΤΥΑ