ΣΜΥΝ

Η αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι :

Να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση,

με σκοπό,

την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας.

Οργάνωση

Η γενική διάρθρωση της οργάνωσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), έχει την ακόλουθη δομή προκειμένου να ανταποκριθεί στην ιδιαιτερότητα της λειτουργίας της, ως Ναυτική Υπηρεσία και ως Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Ανώτερης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης :

  • Διοικητής

  • Επιτελείο

  • Συμβούλιο Αξιωματικών Επιτηρητών

  • Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

  • Διδακτικό Προσωπικό

  • Δόκιμοι Υπαξιωματικοί

Οι δραστηριότητες του Επιτελείου, διακρίνονται σε δύο κυρίους τομείς, με τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

  • Τη διοίκηση και εκπαίδευση των Δοκίμων.

  • Τη λειτουργία της ΣΜΥΝ ως Ν. Υπηρεσία.

ΣΜΥΝ

α. Έδρα της ΣΜΥΝ Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεµικού Ναυτικού στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στον Σκαραµαγκά.

β. Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΜΥΝ Η ΣΜΥΝ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογικών Επιστηµών.

γ. ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά την Αποφοίτηση Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες απο τη Σχολή αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού επί 5 χρόνια µετά την αποφοίτησή τους.

δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές Αµέσως µετά την κατάταξή τους ακολουθεί µια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα µήνα κατά την οποία κατανέµονται σε ειδικότητες και τέχνες.

Οι Ειδικότητες και Τέχνες έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις Οµάδες: Πρώτη (Α), ∆εύτερη (Β), Τρίτη (Γ) και κάθε µία περιλαµβάνει τα παρακάτω:

(1) Οµάδα Α : Τηλεγραφητές - Τεχνίτες Πυροβόλων – Σηµατωροί - ∆ιαχειριστές Υλικού – Αρµενηστές – ∆ιαχειριστές - Ραδιοεντοπιστές.

(2) Οµάδα Β: Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτροτεχνίτες - Ηλεκτρονικοί/∆ιευθύνσεως Βολής – Ηλεκτρονικοί Ραδιοεντοπιστές – Ηλεκτρονικοί Συνεννοήσεως.

(3) Οµάδα Γ : Μηχανικοί.

ε. Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Οι σπουδαστές της Σχολής λαµβάνουν µέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Χώρας µε πλοία του ΠΝ.

(2) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα.

(3) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής.

στ. Βαθµός Αποφοιτήσεως

(1) Οι σπουδαστές της Σχολής µετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονοµάζονται Κελευστές.

(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής σε κάθε βαθµό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις είναι: (α) Στο βαθµό του Κελευστού τρία (3) χρόνια. (β) Στο βαθµό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια. (γ) Στο βαθµό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια. (δ) Στο βαθµό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθµό του Ανθυπασπιστού.

Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Σηµαιοφόρου µπορούν να εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Αντιπλοίαρχου ή Πλοίαρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ), σύµφωνα µε το Ν. 3648/08 και να αποστρατευθούν µε σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού µισθού του Αρχιπλοίαρχου. ζ. Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Η Ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι: www.hellenicnavy.gr/smyn.

περισσότερες πληροφορίες>>>>>