ΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

Έδρα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ)

Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Δεκέλειας.

Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Η ΣΙ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια.

Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Η ΣΙ έχει τρία Τμήματα, Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωση τους στο μηχανογραφικό δελτίο

Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή-Στρατιωτική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπταμένων και σε Πτητική).

(2) Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το Τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή η Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο εισήχθη στο τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος.

Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή η Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.

(3) Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εκτινασσόμενου καθίσματος, δηλαδή έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά (ΠΔ 53/03, Αρ. 10).

(4) Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο,3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην Πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

(5) Οι Ίκαροι του Τμήματος Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

(6) Οι σπουδαστές των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

(7) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(8) Βάση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΙ, απολυόμενος Ίκαρος, επ' ουδενί επανέρχεται στη Σχολή και αποβαλλόμενος Ίκαρος, επ' ουδενί επανέρχεται σε άλλη σχολή ή παραγωγικό κέντρο της ΠΑ.

στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποσμηναγού.

ζ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής www.haf.gr.