ข่าวประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป)                                                         

  • ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ขอความร่วมมือจากท่าน ในการให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบประชาพิจารณ์ฯ คืน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ หรือ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบประชาพิจารณ์ Online คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประชาพิจารณ์ออนไล์   


ดาวน์โหลดแบบประชาพิจารณ์ (ไฟล์ PDF)  

ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์ (จนท.วิเคราะห์นโนบายและแผน) 
            ประกาศวันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 

 ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓      


 
          
  • ประกาศ : กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ (คลิกที่นี่
http://ww12.v-cop.net/