วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา


        ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
 2KQT8-HV27P-GTTV9-2WBVV-M7X96

        โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นข้อมูล บันทึกและการฝึกปฏิบัติ การสำรวจตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ และการอภิปรายโดยใช้กระบวนกลุ่มแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะการทำงานร่วมกันและแสวงหาความรู้ และมีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว มีเจตคติที่ดีและค่านิยมที่เหมาะสม


หน่วยที่ 1 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
      - การสื่อสารข้อมูล
      - องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
      - เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      - เรื่อง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร

หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล
      - กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
      - การจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศ
      - การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 3 เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      - ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
      - เรื่อง การค้นหาข้อมูลด้วย Search engine
      - การติดต่อด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
      - สังคมออนไลน์
      - จริยธรรมและข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต