Strona główna

Koszalin, woj. zachodniopomorskie
Numer KRS: 0000404541
REGON: 321173522
NIP: 669-25-17-112

Nr konta bankowego: 18 1540 1043 2104 9092 8697 0001

e-mail: stowarzyszenie.gimnazjum7.sowa@gmail.com
Adres ul. Wańkowicza 26
75-446 Koszalin
Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie

Stowarzyszenie
SOWA powstało z myślą o zmienianiu Gimnazjum nr 7 w Koszalinie w placówkę nowoczesną i przyjazną uczniom. Chcemy stworzyć oryginalne miejsce w koszalińskim środowisku oświatowym, aby uczniowie czuli się bezpiecznie a nauka dla nich stała się przyjemnością. Zmieniajmy rzeczywistość razem - dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wspierania tych zamiarów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr7 w Koszalinie "SOWA" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrzr Sądowym w dniu 12 grudnia 2011.
   Celem Stowarzyszenia jest wspieranie:
a)    rozwoju edukacyjnego Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie przy ul. M. Wańkowicza 26
b)    budowania atrakcyjnego wizerunku szkoły na rynku edukacyjnym w Koszalinie
c)    upowszechniania i rozwoju tradycji szkoły
d)    inicjatyw mających na celu poprawę jakości i warunków nauczania w szkole
e)    wspieranie uczniów mających trudności w nauce i zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów
f)    budowanie postaw przedsiębiorczych oraz solidarności społecznej u uczniów
g)    wspieranie uczniów uzdolnionych

    Stowarzyszenie swoje cele będzie realizować poprzez:
a)    organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych,
b)    organizowanie imprez turystycznych dla uczniów
c)    prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej
d)    działanie na rzecz promocji szkoły
e)    organizowanie konkursów i projektów edukacyjnych dla młodzieży,
f)    działanie na rzecz pozyskiwania grantów finansowych do realizacji projektów edukacyjnych oraz wsparcia stypendialnego dla uczniów
g)    współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi.
h)    współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia
i)    aplikowanie o fundusze strukturalne i sponsoring
j)    fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak,
k)    gromadzenie środków finansowych na cele statutowe
l)    działalność charytatywną
m)    podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów.