AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Remont domu Otto Gehliga w wydaniu Preyzdenta Miasta H. Zdanowskiej...

opublikowane: 16 lut 2012, 04:01 przez Wojciech Bednarek   [ zaktualizowane 16 lut 2012, 04:05 ]
Pod płaszczykiem remontów gmina dąży do przejmowania budynku i lokali. Ludzie którzy na to się nie godzą są zastraszani. A kiedy skutecznie bronią się przed tym, szkaluje się ich...
Dnia 15 lutego 2012 roku został wyemitowany materiał na temat remontu domu Otto Gehliga w Łodzi przy ul. Tuwima 17
zaprezentowany materiał był tendencyjny. Dlatego poniżej prezentujemy treść wniosku o sprostowanie do TVP Łódź.


Łódź, 15 lutego 2012r.

Jakub Polewski

(adres)

E-mail: jakub.polewski@gmail.com

 

TELEWIZJA POLSKA S.A. Oddział w Łodzi

p. o. Dyrektora Oddziału

Dariusz Struszczak

 

 

           W związku z informacją, jaka ukazała się w wyemitowanym materiale w Łódzkich Wiadomościach Dnia w dniu 15 lutego 2012 roku pod nazwą: „Remont”, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w oparciu o art. 1, art. 6, ust. 1, art. 12, ust. 1 i 2, art. 31 i art. 32 żądam sprostowania w formie ustalonej ze stroną. Podane przez Państwa informacje są nierzetelne i nieprawdziwe oraz przeczą podawanym przeze mnie informacjom dotyczącym przyczyn braku remontu domu Otto Gehliga. Informacje w wyemitowanym materiale są niezgodne z udokumentowanym stanem prawnym i faktycznym, o których dziennikarz, któremu udzielałem informacji dowiedział się ode mnie i na jego prośbę. Pomimo udzielenia wyczerpujących informacji dziennikarzowi przed kamerą i na jego prośbę, a także przytoczenia podstaw prawnych i powołania się na dokumentację dotyczącą obiektu, narracja wyemitowanego materiału w wydaniu Łódzkich Wiadomości Dnia jest tendencyjna i przedstawia niezgodną z prawdą tezę, jakoby fakt zamieszkiwania Pani Jadwigi Rynkart w jej własnym lokalu nr 4 w domu Otto Gehliga oraz reprezentowanie jej przez pełnomocnika, Jakuba Polewskiego, było przyczyną braku remontu, który rzekomo Gmina Łódź chce przeprowadzić, czy wręcz przeprowadza.  

 

Fakty, które są udokumentowane i zostały podane przeze mnie dziennikarzowi, a które to informacje zostały zignorowane w materiale telewizyjnym:  

1.       Nie jest prawdą, że do wyremontowania zabytkowej części nieruchomości przy ul. Tuwima 17 w Łodzi jest potrzebna zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

2.       Nie jest prawdą, że Pani Jadwiga Rynkart zmieniła zdanie w sprawie rozwiązań zaproponowanych przez miasto oraz, że zrobiła to w chwili, kiedy pełnomocnikiem został Jakub Polewski, przedstawiony w materiale dziennikarskim jako „społeczny opiekun zabytków” (na co nie wyraził zgody i co narusza jego zdaniem art. 212, par. 1 i 2 Kodeksu karnego, a ponadto nie występował jako SOZ, lecz jako pełnomocnik przekazujący jedynie stanowisko Pani Jadwigi Rynkart, będącej jego mocodawczynią). Pani Jadwiga wraz z nieżyjącym już mężem zawsze chcieli pozostać w swoim mieszkaniu, w którym żyli od kilkudziesięciu lat i pomimo choroby męża Pani Jadwigi, oboje, jako jedyni zainteresowani ratowaniem domu Gehliga, walczyli od wielu lat o remont. Dowodem na to są nie tylko dokumenty, ale również materiały prasowe sprzed kilku lat, a nawet akcje Ruchu Społecznego „Szacunek dla Łodzi”, które odbywały się przy zabytku, jako wsparcie dla państwa Rynkartów. Z powodu śmierci męża oraz terroryzowania przez instytucje lokalnej administracji publicznej, np. z powodu straszenia wyrzuceniem z domu lub odcięciem mediów (co jest bezprawne i dokonywane przez nieuprawnione instytucje) Pani Jadwiga poddała się nie widząc ze swojej strony możliwości dalszej walki z urzędami. Działania podejmowane przez prawników oraz osoby wówczas deklarujące jej pomoc okazały się bezskuteczne, lub osoby te wycofały się z chęci udzielenia pomocy. W połowie roku 2011 Pani Jadwiga Rynkart skontaktowała się podobnie, jak robi wielu innych mieszkańców łódzkich zabytków, z Jakubem Polewskim poprzez dane i informacje zawarte na stronie „100 kamienic dla Łodzi”. Dodatkowo pomoc świadczy jej Stowarzyszenie TERAZ ŁÓDŹ. Wówczas okazało się, że z dokumentacji od Urzędu Miasta Łodzi wynika, że Pani Jadwiga Rynkart nie tylko jest ofiarą nagonki i próby przejęcia przez miasto jej udziałów, ale również, że jest wprowadzana w błąd i że Urząd Miasta Łodzi przekonuje ją do podjęcia działań na szkodę dla niej, jako właściciela używając podstępu (uzyskano ustawowo wymaganą zgodę współwłaściciela do określonej czynności prawnej poprzez wprowadzenie w błąd i doradzanie na szkodę osoby wyrażającej zgodę na ową czynność; źródło: ustawa Kodeks cywilny). Ponadto procedury toczące się w urzędzie, a dotyczące nieruchomości przy ul. Tuwima 17 w Łodzi, tj. wydzielanie geodezyjne nieruchomości z nieruchomości obarczone są nie tylko wadą oświadczenia woli jednego ze współwłaścicieli, ale również niedopełnieniem obowiązku ze strony Urzędu Miasta Łodzi uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli, tj. nie zwrócono się o zgodę do jednego ze współwłaścicieli. W związku z powyższym Urząd Miasta Łodzi został o wadach prawnych poinformowany i z tego powodu musiał z mocy przepisów ustawowych wstrzymać procedury, które – jak należy zaznaczyć – nie mają żadnego prawnego związku z możliwością wykonania remontu domu Otto Gehliga, lecz stanowią podstępną próbę przejęcia udziałów nienależących do Gminy Łódź w zabytkowej nieruchomości pod pretekstem chęci przeprowadzenia remontu.

3.       W materiale nie zwrócono uwagi na niezaprzeczalny fakt, że Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, zadeklarowała remont zgodnie z zapisami programu „100 kamienic dla Łodzi”, w którym nigdzie nie jest napisane, że pod pretekstem rzekomego dążenia do remontów będzie się wyrzucać właścicieli z ich prywatnej własności lub łamać prawa najemców wynikające z ustawy O ochronie praw lokatorów, komunalnym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, w związku z czym zasadnie zarzuca się, że Prezydent Miasta Łodzi zamiast realizować obietnicę wyborczą i dokonać remontu bezzwłocznie, zgodnie z obietnicą, do czego ma prawo i skuteczne narzędzia prawne, przyzwala na kontynuowanie procedur trwających jeszcze przed objęciem przez nią stanowiska Prezydenta Miasta Łodzi, które to procedury nie mają żadnego prawnego umocowania ani związku z dobrem społecznym, w tym z jakimikolwiek wymogami dotyczącymi remontu zabytku, natomiast są w myśl obowiązujących przepisów prawa szkodliwe dla mieszkańców domu Otto Gehliga.

4.       Nie jest prawdą, że Gmina Łódź (w osobie pełnomocnika, tj. Prezydenta Miasta Łodzi) remontuje lub dąży do remontu domu Otto Gehliga, gdyż działania podejmowane przez administrację miejską nie mają żadnego prawnego związku z remontem zabytku, nie są wymagane prawnie, ani z uwagi na stan techniczny, ani społeczny, a które to działania są podejmowane niezgodnie z przepisami prawa i na szkodę współwłaścicieli tego budynku i mogą doprowadzić jedynie do podstępnego przejęcia cudzych udziałów przez Gminę Łódź. Innymi słowy deklarowanie chęci remontu i dowodzenie tych chęci działaniami kompletnie niezwiązanymi z remontem nie dowodzi chęci wykonania remontu, lecz dowodzi posługiwania się tematem remontu do innych celów. Dowodami na to, czy Urząd Miasta Łodzi twierdzi w sprawie prawdę nie są przekonywania Urzędu Miasta Łodzi, tylko obowiązujące przepisy prawa i dokumenty dotyczące nieruchomości, z którymi najwyraźniej Państwo nie chcieliście się zapoznać pomimo, że były dziennikarzowi przytaczane do kamery.

5.      Informacja o tym, że z dokumentacji wynika, iż jedyną stroną, która od lat walczy o remont zabytku jest Pani Jadwiga Rynkart, oraz, że w dniu nagrywania materiału, tj. 15 lutego 2012r. o godz. 10:00 odbyła się na wniosek Pani Jadwigi Rynkart kontrola zabytku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi i spotkanie pracownika WUOZ z Panią Jadwigą Rynkart, celem której to kontroli jest ustalenie zakresu nakazu remontu, oraz pozyskanie dla wspólnoty mieszkaniowej środków dotacyjnych na remont została przemilczana, zatajona przed opinią publiczną! Przemilczana została również informacja równie istotna w temacie, tj., że pełnomocnik Pań Rynkart oświadczył (którego to oświadczenia wyemitowanie było warunkiem udzielenia zgody na wykorzystanie jego wypowiedzi, w związku z czym wykorzystanie jego wypowiedzi jest bezprawne i narusza przepisy Prawa prasowego oraz inne), że dzięki współpracy Pani Jadwigi Rynkart w ramach programu remontowego ”100 kamienic dla Łodzi” prowadzonego przez organizacje społeczne z uwagi na odstąpienie od wywiązania się z tej obietnicy przez Panią Prezydent Hannę Zdanowską, remont zostanie wykonany niezależnie czy Pani Prezydent Hanna Zdanowska w końcu zechce remontować czy nadal będzie udawać, że podejmuje działania rzekomo związane z remontem oraz niezależnie od niezgodnych z prawem warunków stawianych przez udziałowca Gminę Łódź a także, że przypadek Tuwima 17 w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania od Gminy Łódź remontów kamienic ujętych w programie „100 kamienic dla Łodzi” nie jest odosobnionym przypadkiem i że Gmina Łódź, która blokuje nierzadko remonty, została już w kilku przypadkach sądownie zmuszona do remontu.

6.       Nie jest prawdą, że remont domu Gehliga przez Gminę Łódź oznaczałby wyremontowanie prywatnego budynku komuś obcemu. Wręcz przeciwnie, oznaczało by wyremontowanie przede wszystkim w 1/3 Gminie Łódź oraz w 50% najemcom lokali Gminnych (najemcy mają ważny stosunek najmu i zgodnie z art. 10 ustawy O ochronie praw lokatorów […] przysługuje im prawo powrotu do mieszkań po zakończeniu remontu) co wynika z faktu, że Pani Jadwiga Rynkart wraz z córką mają zaledwie ok. 1,5% udziału w nieruchomości, a Gmina Łódź aż 30%, ponadto w domu Gehliga Panie Rynkart mają 1 mieszkanie z 4, a Gmina Łódź 2 mieszkania z 4, z których wynajmu Gmina Łódź czerpie pożytki w postaci czynszu, a Panie Rynkart nie, gdyż swoich mieszkań nie wynajmują (źródło: ustawa z dn. 24 czerwca 1994r. O własności lokali).

7.       Nie jest prawdą, że w domu Gehliga w tej chwili i po remoncie mieszkałaby 1 rodzina. To twierdzenie jest niezgodne z faktami przytoczonymi w pkt. 6.

8.       Nie podano informacji, kto z kim dokonywał jakichkolwiek ustaleń w sprawie wykupu udziałów. Twierdzenie, że „coś ustalono” jest nierzetelne i niepotrzebnie sugeruje coś, co nie miało miejsca, a tym bardziej nieuzasadnione jest łączenie faktów i konkretnych osób z lakonicznym sformułowaniem o „ustalaniu”. Ustalanie wewnętrzne urzędu nie jest wiążące dla nikogo poza samym ustalającym i na pewno nie ma żadnego związku z obietnicą remontu dokonaną publicznie przez Panią Prezydent Hannę Zdanowską ani ze znanymi Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej założeniami popartego przez nią programu remontowego „100 kamienic dla Łodzi”.

9.       Pani Jadwiga Rynkart nie jest zależna w żaden bezpośredni sposób od Gminy Łódź. Nie jest lokatorem, najemcą w lokalu gminnym, lecz jest pełnoprawnym współwłaścicielem nieruchomości przy ul. Tuwima 17 w Łodzi i na takich samych prawach jak Gmina Łódź (jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej). W związku z czym równie zasadne było by stwierdzenie, że Pani Jadwiga Rynkart wyremontuje budynek sama, jeśli Gmina Łódź odda jej swoje udziały w budynku, bo gminie remontować nie będzie, a ponieważ Gmina Łódź nie chce tego zrobić, to znaczy, że Gmina Łódź blokuje remont (co oczywiście było by bezsensowne z punktu widzenia prawa i logiki, podobnie jak absurdalne jest takie samo twierdzenie Urzędu Miasta Łodzi przeciwko Paniom Rynkart). Niestety Telewizja Polska Oddział w Łodzi wsparła tę sprzeczną ze stanem prawnym i faktycznym tezę Urzędu Miasta Łodzi zamiast przedstawić sprawę w sposób oparty o fakty i bezstronnie. Jedną z form wsparcia jest jednostronna narracja powtarzająca wersję jednej ze stron, tj. Gminy Łódź, co w oczach odbiorców informacji telewizyjnej może być odebrane jako przedstawianie tej prawdziwej wersji. Z przepisów m. in. ustaw: O własności lokali, O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami czy też Kodeksu cywilnego wynika, że w przypadku zdewastowanego zabytku prawem chronionego obowiązek remontu spoczywa na wszystkich właścicielach a koszty są pokrywane według udziałów, a żaden z właścicieli nie może narzucać pozostałym warunków, które są na ich szkodę lub blokują remont (co robi właśnie Gmina Łódź wykorzystując swoją pozycję przeciwko praktycznie bezbronnemu współwłaścicielowi).

10.   W sytuacji tendencyjnej narracji w dn. 15 lutego 2012r., przedstawiającej jedynie wersję Urzędu Miasta Łodzi, niezrozumiałym jest tym bardziej ten fakt, że już kilka miesięcy temu pełnomocnik Pań Rynkart zgłaszał problem z brakiem remontu ze strony Gminy Łódź i działań ze strony Urzędu Miasta Łodzi niezgodnych z prawem bezpośrednio dziennikarzom TVP Łódź, Oddział w Łodzi, tj. Panu red. Tomaszowi Lasocie (drogą telefoniczną) oraz Pani red. Magdalenie Michalak (drogą elektroniczną). Pomimo tego Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi tematem wówczas zainteresowana nie była.

11.  Na poparcie tezy, że do chwili obecnej Urząd Miasta Łodzi prowadzi nagonkę na Panie Rynkart, właścicieli lokalu nr 4, jest sposób zaprezentowania przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Łodzi sprawy domu Otto Gehliga, jak również inne materiały zgromadzone przez pełnomocników Pań Rynkart, np. udokumentowane poświadczanie nieprawdy przez urzędników oraz wprowadzanie Pań Rynkart w błąd ze szkodą dla nich.

           Biorąc pod uwagę powyższe fakty, w tym stan prawny, bezprawne i naruszające dobre imię jest twierdzenie lub sugerowanie, że „ustalenia Gminy Łódź” (30% współwłaściciela we wspólnocie) są wiążące w temacie remontu lub, że przesądzają o remoncie lub jego braku, czy też o odpowiedzialności pozostałych współwłaścicieli za wykonanie lub niewykonanie remontu w ramach obietnicy wyborczej Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej. W razie odmowy sprostowania z Państwa strony w formie ustalonej ze stroną, sprawa niekorzystnego przedstawienia w środku masowego przekazu Państwa Rynkartów, jako rzekomo odpowiedzialnych za niewywiązywanie się z obietnicy wyborczej Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej w zakresie remontu domu Otto Gehliga, jak również narażania społecznego opiekuna zabytków na utratę zaufania publicznego w zakresie wykonywanej przez niego ustawowej funkcji publicznej, tj. podejmowania działań na rzecz zachowania wartości kulturowych, zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego i nagłośniona we wszelki możliwy i zgodny z prawem sposób. Ponadto wnoszę o bezzwłoczne zabezpieczenie oryginalnego nagrania ze wszystkimi wypowiedziami pełnomocnika Pań Rynkart do kamery z dn. 15 lutego 2012r., z którego to nagrania wykorzystywano wypowiedź przy montażu materiału wyemitowanego w dn. 15 lutego 2012r. w Łódzkich Wiadomościach Dnia.

 Jakub Polewski - pełnomocnik

Comments