Een hele boedel in 1813

laatste bewerkingsdag: 14 sep 2011

Een hele boe[de]l

- Hebben en houden van Fennigjen Eijberts Oostendorp en Heijmen Stoffels
 

     

Heimen Stoffels (1992) voor het huis van zijn

voorvader Heijmen Stoffels (1773),
Vischpoortstraat 14 te Elburg
foto: Marieke van den Haak, 2000

Voorvader Heijmen Stoffels (1773-1812) kwam ter wereld in het dorpje

Hoophuizen aan de Zuiderzee, ten oosten van Harderwijk. Hij groeide op in een

boerengezin, maar liet een prachtige erfenis van zijn grootouders, namelijk

die van het boerenlandgoed Hulsengoed, pal aan zee gelegen, schieten voor een

bestaan als schipper. Vermoedelijk begon hij als knecht bij de Elburger schipper

Eijbert Gerritsen Oostendorp (1748 Doornspijk-1819 Elburg), die zeer suksesvol

was en een flinke welstand opbouwde.

     Kennelijk wist hij dit handelstalent op Heijmen over te brengen, die ook flinke

rijkdom vergaarde. En wat lag meer voor de hand dan dat hij Eijberts dochter

Fennigjen Eijberts Oostendorp ging trouwen? In 1805 sloot het paar het huwelijk

in Elburg. Heijmen en Fennigjen kochten een eigen handelsschip, het kofschip

De jonge Eibert, maar Heijmen overleed jong, na luttele jaren huwelijk, in mei

1812 in zijn huis op Vischpoortstraat 14 te Elburg.

 

Kofschip, Dirk Piebes Sjollema,

omstreeks 1820

      Fennigjen (1785 Elburg-1849 Elburg) hertrouwde in 1814 met Willem Hulst,

maar deze stierf reeds na een jaar. Nog een derde maal toog Fennigjen ten huwelijk,

in 1821, met leerlooier-schoenmakersbaas Arend Willem van Leeuwen.

     Na Heijmens dood in 1812 liet Fennigjen de gezamenlijke boedel beschrijven, op

23 januari 1813. Hun welstand, niet alleen door Heijmen verdiend, maar ook door

Fennigjen, die een goed zakelijk instinct had, ingebracht, is des te opmerkelijker

als we in herinnering roepen dat Nederland in deze tijd onder Frans bestuur viel,

en de bewoners, financieel en materieel, het water tot aan de lippen stond.

     In de jaren na de dood van Heijmen dreef Fennigjen een winkel in haar huis aan de

Vischpoortstraat, waar zij “alle[rlei] waren of goederen van vreemde oorsprong of

arbeid, en die uit de Kolonien, alsmede tabak en snuif” verkocht.

     Geniet u mee van de beschrijving van de boedel van Fennigjen en Heijmen!

     Het gezelschap dat bij de boedelbeschrijving in aktie kwam in Fennigjens huis

was bezig van 's morgens negen tot 's middags drie uur!

 

Heimen (links) en Frits Stoffels in het pand

Vischpoortstraat 14, inmiddels in een

luxe banketbakkerij met zitjes omgetoverd

(foto: Marieke van den Haak, 2000)

 

     Het origineel bestaat uit een Nederlandse en een Franse weergave, met telkens

het Nederlandstalige gedeelte op de linker- en het Franstalige op de rechterhelft

van het papier. Hier geef ik alleen het Nederlandse deel weer; wel voeg ik in de

voetnoten soms de Franse weergave toe, wanneer dit interessant, afwijkend of

verhelderend lijkt.


 

Frits Stoffels 


 

N. 51


[gevolgd door stempel van 'Emp[ire]. Fran[çais]

van 75 centimes]


 

                Op heden den drie en

                twintigste Januari agt

                tienhondert en dertien

des morgens om negen uuren op ver-

zoek van Fennetjen Oostendorp we-

duwe van Heimen Stoffer2 in leven

                Schipper gewoond heb

                bende te Elburg canton

                Elburg Arrondissement

                Arnhem Departement

van den Boven Yssel zo voor haar

zelve als ter zake van de gemeenschap

van goederen die er bestaan heeft tus-

schen haar en haar overledene man

voor[noem]t. in kwaliteit als wettige

Voogdesse over hare drie minder-

jarige Kinderen met name Eibert

Stoffer oud Vyf Evert Stoffer oud

drie en Heimentje Stoffer3 oud

een halfjaar by haren overleden man

in egte verwekt in tegenwoordig

heid van Jan van het Hul Bouw

man4 wonende te Elburg canton en

Departement als boven in name en

als toeziende Voogd over gezegde

minderjarigen daartoe benoemd

en by hem aangenomen met goedvin

den der nabestaanden en vrienden

der minderjarigen, in familieraad

vergaderd onder Voorzitting van

 

1 en hiermee een van de oudste archiefstukken van de Elburger notaris Dries Hoefhamer

2 naam dient te luiden: Stoffels

3 zie voetnoot 2; Eijbert Stoffels (1807 Elburg-1888 Amsterdam), Evert Stoffels (1809 Elburg-1901 Elburg), Hijmientje Stoffels (1812 Elburg-1861 Elburg); laatstgenoemde werd elf dagen na het overlijden van vader Heijmen geboren, en hierom schielijk naar haar vader vernoemd

4 beroepsaanduiding: bouwman = boer


 

 

de Heer Dries Hoefhamer vrede

Regter van het Canton Elburg

volgends deszelfs Proces verbaal

van den dertigste december agttien

hondert en twaalf geregistreerd

den tweede Januari daaraanvol

gende tot bewaring van het Regt

van partyen en al wie het zoude

mogen aangaan zal door den

Keizerlyke Notaris Dries Hoef
hamer resideerende te Elburg onder

getekend worden overgegaan tot

de opschryving en beschryving van

alle de goederen zo roerende als

onroerende, in en uitschulden

behorende tot de Successie van

voorn[oemde] Heimen Stoffer zoals dezelve

zyn bevonden in een huis no 68.

binnen Elburg5 aan de Overledene

en zyne Vrouw in eigendom toebe

horende in hetwelk hy op

den achttiende Mey agttienhon

dert twaalf is overleden. - -
 

al de voorsz[eide]6 roerende goederen

door gemelde Fennetje7 Oostendorp

 

5 nu Vischpoortstraat 14; er had eigenlijk moeten staan: huis 68 in het Noorderkwartier van Elburg

6 voornoemde

7 Franse weergave: Fennetjen; aangezien ik haar in mijn overige familiegeschiedkundige verhalen met Fennigjen aanduid, en ik toch enige eenvormigheid moet betrachten, zal in de overige voetnoten konsekwent van Fennigjen sprake zijn


 

 

[stempel]       vertoond en aangewezen

                    en onder haar bezit ge

                    bleven zedert het overly

                    den van haren man, zal

de tauxatie der goederen geschieden

door Sybrand Balk koopman en

Jan Fidder grondeigenaar beide

                   wonende te Elburg als

                   daartoe benoemd en

                   beedigt. En hebben

partyen, de Commissaressen

tauxateurs en de getuigen met

voorn.Notaris, zynde Jan Reykertz

grondeigenaar en Hendrik Ernst

Rooseboom grondeigena[a]r beide te Elburg

woonagtig in dit canton hiertoe expres

verzogt na gedane voorlezing gete-

kend

[getekend:]

Fennetjen Oostendorp                Jan vant hul

Sijbrand Balk          Jan Fidder

Hendrik Ernst Rooseboom         Jan Reykertz

                     D. Hoefhamer Notaire Impe


 

dit geschied zynde hebben wy overge

gaan tot de Inventarisatie als

volgt

               gerede goederen8

Een Bed en toebehoren getaxeerd op soixan

te treize francs cinquante cent                73.50

Porcelein twaalf fr. zeven Cent              12. 7.

Porcelain en delfts9 vyf fr. veertien C.  5.14

dito drie francs sesenveertig cent              3.46

drie Lampen een fr agtensestig Cent         1.68

                                                           95.8510

 

8 losse goederen, waarover direct kan worden beschikt

9 Franse weergave: [Porcelain] de delft

10 Franse weergave: 95.15 [sic!] 


 

 Tr[ansport] 95.85

 

Een Koffyketel en confoor vyf

       fr. vyfentwintig Cent -                    5.25.

Een Thépot en kopere dito11 drie fr.

       vier cent - - - -                               3. 4:

Eenig koper en Tin vier fr dertig C.        4.30.

drie Koffyketels agt fr twee en

       negentig cent                                  8.92.

Een koffykan vier franc twintig C           4.20.

Keukengereedschap vier fr dertig C         4.30.

Twee Tafels vyf fr vyfentwintig C          5.25.

veertien Stoelen zestien fr Zeventien C.  16.17.

twaalf Schilderytjes drie franc

agtenzeventig Cent                         3.78

Blaadjes12 twee fr tweeenvyftig C.       2.52

twee Spiegels vier fr eenenveertig C        4.41.

Vier blikke Trommels twee fr een en

dertig Centimes                             2.31.

Vuurgereedschappen drie fr

agten Seventig Cent                       3.78

drie Yzeren potten en

een kopere Ketel twaalf

francs een en tagtig Cent                      12.81.

drie Emmers en drie

Tobben agt francs en

negentien Cent.....                                8.19.

wieg en Kinderstoel elf

francs vierendertig Cent                      11.34.

                                     fr 196.42

 

11 Franse weergave: Un Pot à Thé & dite de Cuire

12 Franse weergave: des tablettes


 

 

Transp[ort] fr 196.42


Gordynen elf francs

dertien cent                                     11.13

aardwerk vier francs

eenentwintig Cent -                           4.21.

eenige vaatjes13 zeven fr Ses en

Sestig Cent - - 7.66

Pannen en lepels

negen fr Zeven en

tachtig Cent ..                           9.87.

vyf Stoven twee fr tien cent                       2.10.

aardappelen agt fr. veertig Cent                  8.40.

Boter vier fr. een en veertig C.                   4.41.

Een Kruiwagen twee fr twee

en vyftig Cent - - -                            2.52

Turf en Hout14 twee en veertig

francs - - -                              42..

twee Potjes vyf fr. vier Cent                      5.4:

oud huisraad elf francs

  Vyfensestig Centen                                11.65.

 

       Mans Klederen . enz

 

Twaalf Hemden vyf en

twintig francs twintig Cent                        25.20..

agt onderbroeken en eend:

bovenbroek15 twintig

francs Sestien Cent                          20.16

                         fr 350.77

 

13 Franse weergave: des petits tonneaux

14 Franse weergave: de Chauffage quarantedeux francs

15 Franse weergave: Huit Caleçons un Calote


 

 

Transp fr 350.77
 

Zeven Borstrokken veertien fr

Zeventig Cent                           14.70 -

drie dito Zes fr. tweeentagtig C.                   6.82

Zes dassen drie doeken en twee

halsdoeken Zes fr veertig C.                        6.40.

twee Hoeden drie franc agt-

en zeventig cent - -                             3.72.

Een bruin Buys16 tien fr

vyftig Cent - - -                                10.50.

Een paar schoenen drie

paar Kousen vier fr drie&tagtig C                4.83.

Een zilvere horloge vyf en

twintig francs twintig Cent                        25.20.

Een paar gespen negentie[n] fr.                 19. .

Zilvere Knopen twee en twintig

fr negenentwintig Cent - - -                      22.29

Een paar goude dito agt en twin-

tig fr vyfendertig Cent - - -                       28.35.

Een Tabakdoos en kerkboek17

drie francs vyftien Cent                     3.15.
 

Vrouwe Klederen

vyfen veertig hemden Ses en Sestig

francs vyftien Cent - -                             66.15.

vyf Borstrokken vyf fr

Zeven en Zeventig Cent                            5.77

fr 567.71

 

16 Franse weergave: Un habit marin brun

17 Franse weergave: Une Tabatiere et une bible


 

 

Tr[ansport] 567.71


 

twaalf Rokken Ses en vyftig

francs Zeventig Cent - -                                 56.70.

elf Jakken18 vierendertig fr

vyf en Zestig Cent - -                            34.65.

Zes en twintig halsdoeken19

Zevenentwintig fr dertig C.                            27.30.

tien zakdoeken negen fr.

vyf enveertig cent - - -                            9.45.

negen entwintig Mutsen

zesentwintig fr vier cent.                               26.4.

dertien Boezelaers20 vierender

tig francs twaalf cent                                    34.12.

Zeven paar kousen vier fr.

een en veertig cent - - - -                                4.41.

Een paar schoenen en muilen21

een fr agten sestig Cent.                                 1.68

kleinigheden22 Zeven francs

veertien cents - - - - -                                     7.14

Een paar goude bellen en

een halsslotje23 eenentwintig

francs tweeenveertig Cent                             21.42.

drie Ringen d(o?24)25 twintig fr agt en

vyftig cent - - - - -                                20.58.

Een Beugel Tasch en Etuis26

tweeenderig fr dertien                               C 32.12.

    fr. 843.33

 

18 Franse weergave: Onze Mantelines

19 Franse weergave: Vingtsix Mouchoirs de Cou

20 Franse weergave: Treize Tabliers

21 Franse weergave: Un paire de Souliers et pantoufles

22 Franse weergave: des Bagatelles

23 Franse weergave: Une paire des Orliettes et un bouquet d'Or

24 = dito?

25 Franse weergave: Trois bagues d'or

26 Franse weergave: Une Bourze garni d'argent et Etuis


 

 

Transp f. 843.33

 

Zilvere Gespen Zeven fr.

Veertien Cent - - - -                             7.14.

Een Boek met Zilver27 agt fr.

negentien cent - - -                              8.19.

 

Linnen

veertien Bedlakens negenen

dertig fr. negentig cent.                              39.90.

Sestien Slopen Sestien fr Sestig C.             16.60.

drie Servetten twee fr twee

en vyftig cent - - -                              2.52.

Een Kast en Laatafel28 Zeven

tien francs vyfentagtig Cent               17.85.


 

Kontante penningen

In diverse Specien negen en

twintig fr. veertig Cent                              29.40.

inschulden29

Van Wolter Nazelaer wegens

geleende penningen tweehon

dert en Tien franken                               210.

van differente30 personen we

gens Turf vierentagtig fr                            84..

van Hendrik van ter Beek

wegens geleende penningen

vierhondert twintig francs

dubieus en hier daarom voor

memorie31 - - - - - - - - -     420.                    

fr 1258.93

 

27 Franse weergave: Une bible argenté

28 Franse weergave: Une Armoire et table avec des Layettes

29 Franse weergave: Dettes actives

30 verscheidene

31 Franse weergave: de Hendrik vanter Beek argent prêté quatre cent vingt francs incertain ainsi pro memoire ici / de Willem van Triest argent prêté milcinquante francs. / [opgeteld:] fr 2308.93.


 

 

Transp fr 2308.93.


 

Immeuble32 Goederen

Een Huis staande te Elburg

Noorderkwartier no 68. zelfs33

bewoond en getauxeerd op

Eenduizend en vyftig franc                        1050.


 

Een Kofschip34

Het Kofschip le Jeune

Eibert35 genaamd is ge

priseerd36 op mil sept sent

of Zeventienhondert en

vyf en tagtig franken ~ ~                           1785=:

  Total fr 5143.93


 

Uitschulden37

Aan Willem van Werven wegens

geleende penningen zeshondert

en dertig franken - - -                               fr 630:

Aan Jacobje Oostendorp38

idem Eenhondert vieren

dertig fr veertig Cent                                   134.40

Aan Levi Hartman voor

Vleesch zevenentagtig fr

vyfen twintig cent                                        87.25

Aan de schuitevoerders te

Byssel39 voor vragtloon

dertig fr vyfenveertig Cent                            30.45

     fr 882.10

 

32 onroerende

33 [door Fennigjen] zelf

34 Franse weergave: Un Bâtiment dit Kofschip

35 het schip zal vermoedelijk de Nederlandstalige naam De jonge Eibert (naar Heijmens en Fennigjens oudste zoon] hebben gedragen; aangezien deze zoon Eijbert Stoffels in 1807 werd geboren, laat zich aardig vaststellen dat Heijmen en Fennigjen het schip tussen 1807 en 1812 hadden gekocht; Franse weergave: Le Bâtiment le Jeune Eibert

36 geprijsd; Franse weergave: est prisé à

37Franse weergave: Dettes passives

38 Jakoba Eijberts Oostendorp (1791 Elburg-1867 Amsterdam), halfzuster van Fennigjen uit haar vaders tweede huwelijk, met Stijntjen Hendriks (1759 Elburg-1795 Elburg). Jakoba trouwde enkele maanden na deze boedelopmaking, namelijk op 12 juni 1813 te Elburg, met Barend Lubbers (1774 Elburg-1830 Amsterdam)

39 Bijssel, bestaande uit Hooge en Lage Bijssel, buurtschap tussen Nunspeet en Doornspijk, nabij de Zuiderzee


 

 

Transp fr 882.10


 

Aan Dr van Manen en

den Apotekar Mendel we

gens visiten en medi-

cynen Eenhondertveertien

francs vier en twintig

centimes - - - - - - - - -                     114.24.

 totaal der Schuld fr 996.34


 

Tot al het boven en vorenstaan

de gevaceerd40 zynde van des

morgens om negen uuren tot

drie uuren nadenmiddag heeft

Fennigje Oostendorp den Eed

afgelegd van niets te hebben

agtergehouden of weggenomen,

en niet bewust te zyn

dat er iets is agtergehouden

of ontvreemd direct of indi-

rect tot gezegde nalaten-

schap behorende en zulks

in de tegenwoordigheid der

Getuigen bovengenoemd.

 

40 bezig geweest


 

 

En hebben gezegde Weduwe

de deskundige tauxateurs, de

toeziende Voogd, de Getuigen

en gezegde Notaris naar41

duidelijke voorlezing getekend:

[getekend:]


 

Fennetjen Oostendorp                Jan vant hul

Sybrand Balk            Jan Fidder

Hendrik Ernst Rooseboom          Jan Rijkertz

                       D. Hoefhamer Notaire Imperial.


 

(...)
 

 41 na 
Free Web Counter