PROPOZÍCIE TURNAJA BATT OPEN DOSPELÝCH ROČNÍK 2016/2017


 1. Kategória : Muži (za mužov môžu hrať aj ženy)
 2. Dátum konania: 7.1.2017 (sobota) ako súčasť Novoročného turnaja
 3. Usporiadateľ: Čataj Last Mile
 4. Adresa hracej miestnosti Kultúrny dom, Hlavná 333, Čataj
 5.  Riaditeľ turnaja: Ban JUraj st.
 6.  Počet stolov: 6
 7.  Max počet účastníkov: Bez obmedzenia
 8.  Hlavný rozhodca: Farkaš Peter
 9.  Zástupca hlavného roz.: Žilinec Luboš
 10.  Org. pracovník: Kvašňák Štefan, 0905 611 733, Ban Juraj, Farkaš Peter
 11  E- Kontakt: kvasnak.montel@gmail.com
 12.  Prihlášky doručiť do: Najneskôr do 6.1.2017 do 18:00, Prihláška len cez prihláškový formulár
 13.  Žrebovanie: Pred začiatkom turnaja v hracej miestnosti
14.  Výsledky : budú zverejnené na stránke STO ČATAJ
 15.  Vklad: 6€
 16.  Stravovanie: Big Čatajská klobása a nealko v štartovnom, bufet počas celého turnaja
 17.  Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie BATT OPEN dospelých a týchto propozícií
 18.  Súťaže: Dvojhra. 1. stupeň skupiny-každý s každým. 2. stupeň - pavúk. Hrá sa aj útecha.
 19.  Podmienky štartu: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom.
 20.  Rozhodcovia K stolom určí HR
 21.  Prezentácia: V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30. 9.00 prvé zápasy skupín
 22.  Loptičky: Xushaofa  lopty***
 23.  Ceny: Poháre + vecné ceny pre prvých 3 hráčov. Organizátor zasiela sumu 1 EURO/hráč pre odmeny celkovým víťazom dlhodobej súťaže
 24.  Protesty: V zmysle súťažného poriadku
 25.  Nasadzovanie: Podľa SR rebríčka a podľa rozpisu súťaže.  

   

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky  musia  byť  doručené  výhradne  cez prihlasovací formulár . Prihlášky  budú spätne  potvrdzované.  Protest  na  základe  nepotvrdenej  prihlášky  nebude  prejednávaný.  Prihlásenie  hráča  po stanovenom čase v zmysle bodu 12 nie je možné. Hráči  ktorí  nebudú  v deň  konania  turnaja  do  8.30  od prezentovaní,  budú  z turnaja  vylúčení  bez  možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.  Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. Riaditeľ turnaja: Ban Juraj st.                                      Hlavný rozhodca: Farkaš Peter


 PRIHLÁŠKA NA TURNAJ

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH