Vodoopskrba i odvodnja

Na osobnim stranicama

STJEPANA ŠABANA

Postavljeno: 19.06.2008.

VODA JE ŽIVOT

Osiguranje dovoljne količine ispravne vode za piće ne predstavlja danas samo elment visokog životnog standarda, nego prije elementarnu civilizacijsku nužnost. Ipak svaki napor društvene zajednice, kojim se osigurava kvalitetna voda svojem stanovništvu, vrijedan je svake pohvale. No, osiguranjem ispravne vode za piće javlja i jedan drugi, ne manje važan životni element, a to je odvodnja otpadnih voda i njihovo pročišćavanje. Ovom problemu se na nekim područjima, ne posvećuje dovoljna pozornost.


Piše: STJEPAN ŠABAN, dipl.ing.

Objavljeno u 'Narodnom zdravstvenom listu' za svibanj-lipanj 2008.

Potrošnja vode

Potrošnja vode u domaćinstvima po stanovniku (ne računajući potrošnju u industriji) za područja s vodoopskrbnim sustavima ovise o više čimbenika, a najviše o higijenskim i štednim navikama ljudi. Najčešće se ta potrošnja kreće u granicama od oko 50 do oko 100 l/dan po osobi, što za četveročlano domačinstvo iznosi prosječno oko 300 l/dan. U ekstremnim slučajevima ona može biti i dvostruko manja, kao i dvostruko veća. Kod nas je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava ujedno i voda za piće, što znači da je za te sustave neophodno osigurati ogromne količine ispravne vode.

Stanovništvo bez vodoopskrbnih sustava (pri korištenju lokalnih bunara) koristi 2 do 3 l/dan vode za piće i u pripremi hrane po osobi, plus 10 do 15 l/dan sanitarne vode po osobi, čija kvaliteta ne mora biti jednaka kvaliteti vode za piće. Za četveročlano domaćinstvo to iznosi oko 10 l/dan vode za piće i oko 50 l/dan vode za ostale higijenske potrebe. Ovdje također, vrijedi odstupanje u potrošnji za ekstremne slučajeve, koji mogu biti i dvostruko manji i dvostruko veći.

Posljedice

Analizom ove dvije vrste podataka o potrošnji vode – za stanovništvo sa i bez vodoopskrbnih sustava vidimo, da je potrošnja vode za piće kod stanovništva s vodoopskrbnim sustavima 30 puta veća od potrošnje kod stanovništva bez vodovoda, dok je ukupna potrošnja vode pak oko 5 puta veća.

Rezultati ovakve analize potrošnje vode imaju dvije osnovne značajke: 

• Prva značajka upućuje, koliko mnogo ispravne vode za piće je neophodno osigurati kroz vodoopskrbne sustave. Ovo može predstavljati izuzetno velik zahtjev za zajednicu, i to ne samo zbog investicijskih i financijskih razloga, nego i zbog osiguranja neophodne kakvoće vode za te sustave, a koja se svakim danom sve više pogoršava, zbog različitih vrsta zagađenja podzemnih voda. 

• Druga ne manje važna značajka upućuje na problem odvodnje ogromnih količina otpadnih voda nastalih većom potrošnjom vode. I ovaj drugi problem je izuzetno važan, i to opet ne toliko zbog investicijskih i financijskih razloga, koliko zbog zagađenja podzemnih voda (iz kojih se snabdijevaju vodoopskrbni sustavi) ogromnom količinom otpadnih voda. Time osiguranje dovoljne količine ispravne vode za piće postaje još veći problem.

Ni druga zagađenja podzemnih voda nisu zanemariva, kao što je npr. sve veća primjena pesticida, herbicida, fungicida i umjetnih gnojiva u poljodjelstvu, te zagađenja od brojnih odlagališta opasnog otpada (regularnih i divljih), čime se dodatno pogoršava situacija s podzemnim vodama. No, ovdje želimo posebno naglasiti izuzetno veliki problem otpadnih voda, koje na mnogim područjima nisu sustavno regulirane.

Upravo na taj problem otpadnih voda ukazuju mnogobrojni primjeri iz našeg najbližeg susjedstva. Naime, mnoge komunalne zajednice želeći osigurati svom stanovništvu kvalitetnu vodu za piće, uvode vodoopskrbne sustave u mnoga sela na svom području (to se naravno odnosi i na mnoga prigradska naselja u većim gradovima), ali bez zadovoljavajućeg rješavanja sustava odvodnje otpadnih voda. Sva kućanstva u selima i prigradskim naseljima imala su prije uvođenja vodovoda septičke jame. Priključivanjem na vodoopskrbne sustave ove ogromne količine otpadnih voda slijevaju se u septičke jame, koje se napune (ovisno o potrošnji vode i kapacitetu septičke jame) već za nekoliko dana. Niti su septičke jame napravljene tako, da omogućuju razgradnju organskih tvari, niti da pročišćavaju otpadne vode, a s druge strane ih niti nije moguće prazniti svakih nekoliko dana, pa je rezultat toga prelijevanje otpadnih voda iz septičkih java u najbližu okolinu.

Posljedica izlijevanja otpadnih voda iz neodgovarajuće građenih septičkih jama u okolinu (zbog neriješenog sustava odvodnje) je nesnošljiv smrad cijelih naselja, posebno u ljetnim mjesecima. O opasnostima mogućih zaraza nije potrebno posebno ni govoriti. No, tom problemu se posvećuje premalo pozornosti i u komunalnim zajednicama i u javnosti, a svakim danom postaje sve veći i sve opasniji.

Velike količine nepročišćenih otpadnih voda zagađuju ogromna područja podzemnih voda iz kojih se osigurava, kako voda za vodoopskrbne sustave, tako i privatne bunare, gdje još nema vodoopskrbnih sustava. Posebnu opasnost predstavljaju paraziti Giardia lamblia i Cryptosporidium, koje ne uništava kloriranje vode u vodoopskrbnim sustavima, a koji u slučaju zaraze ljudi predstavljaju veliki zdravstveni problem. Kod privatnih bunara postoji još i velika opasnost za bakterijska i virusna zagađenja vode.

 

Neophodni koraci

Kako odgovorni ljudi u nekim komunalnim zajednicama tom problemu ne posvećuju dovoljno pozornosti, tu ulogu bi svakako trebale preuzeti sanitarne službe u tim zajednicama. Ovim napisom potičemo sanitarne službe u komunalnim zajednicama, da poduzmu neke od nužnih poteza u popravljanju sadašnjeg lošeg stanja.

U nužne mjere za popravljanje sadašnjeg stanja vezanog uz odvodnju otpadnih voda u nekim naseljima ili dijelovima naselja možemo ubrojiti sljedeće akcije: 

• napraviti točnu evidenciju svih naselja ili dijelova naselja, koji imaju vodoopskrbni sustav bez odgovarajuće riješenog sustava odvodnje;

• napraviti točnu evidenciju svih sustava odvodnje otpadnih voda, koje nemaju riješeno pročišćavanje; 

• inicirati izradu projekata izgradnje sustava odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda u takvim naseljima za prezentaciju na odgovarajućim organima lokalnih zajednica, te podnijeti zahtjev za financiranje tih projekata iz fondova Evropske unije; 

• inzistirati na izgradnji sustava odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda ili na izgradnji sustava pročišćavanja otpadnih voda (u onim naseljima u kojima to nije riješeno) kao najprioritetnjiim investicijama; 

• nakon izgradnje tih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda osigurati obveznost priključaka na taj sustav odvodnje svih subjekata (domaćinstava i tvrtki), koji su priključeni na vodoopskrbni sustav; 

• svaku novu izgradnju vodoopskrbnih sustava u naseljima obvezno vezati uz istovremenu izgradnju sustava odvodnje s pročišćavanjem; 

• osigurati, da svako priključivanje na vodoopskrbni sustav obvezuje i priključivanje na sustav odvodnje; 

• za svaki sustav odvodnje obvezno osigurati pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se spriječilo onečišćenje podzemnih voda.

Ovakve aktivnosti treba provesti donošenjem neophodnih akata u lokalnim zajednicama od strane odgovarajućih organa, kako bi iste imale snagu propisa i mogle se kontinuirano provoditi bez politizacije svih navedenih zahvata. Ono što učinimo već danas, višestruko će se isplatiti sutra, a za svako kašnjenje u tim aktivnostima budućnost naplaćuje višestruke 'kamate'.