Organisatie‎ > ‎

Financieel Jaaroverzicht 2017

Stichting Habari
Balans per 31 december 2017


ACTIVA Ultimo 2017 ultimo 2016 PASSIVA Ultimo 2017 ultimo 2016
Liquide middelen

Reserves en fondsen

- rekening-courant € 8.859,25 € 12.394,15 - reserve Kenia € 5.000,00 € 19.339,17
- spaarrekening

- reserve Namibie € 3.210,69 € 6.350,24
- diversen

- algemene reserve € 19.382,17 € 4.850,93


Beleggingen € 18.733,61 € 18.146,19
Totaal € 27.592,86 € 30.540,34 Totaal € 27.592,86 € 30.540,34


Exploitatierekening 2017


LASTEN realisatie 2017 realisatie 2016 BATEN realisatie 2017 realisatie 2016
Projecten

Giften

-Kenia PDTC Eldoret € 3.519,30 € 4.830,88 -Kenia PDTC Eldoret € 1.865,80 € 1.166,50
- Namibië € 5.026,00 € - - Namibië € 1.886,45 € 4.387,10- algemeen € 637,50 € 1.150,00


Algemene kosten € 322,10 € 277,30 Algemene opbrengsten
- dividend en rente € 942,75 € 782,76- koersverschil € 587,42 € 139,25


Resultaat positief
€ 2.517,43 Resultaat negatief € 2.947,48


Totaal € 8.867,40 € 7.625,61 Totaal € 8.867,40 € 7.625,61