Organisatie‎ > ‎

Beleidsplan 2014-2017

BELEIDSPLAN STICHTING HABARI 2014-2017


1. Inleiding


De Stichting HABARI is opgericht in 2009. De aanleiding was dat twee van de drie oprichters al geruime tijd actief waren op het gebied van humanitaire hulpverlening in Kenia en Ethiopië.

Jos Boersema (voorzitter) werkte jaarlijks twee perioden van zes tot acht weken als Rotary Doctor op verschillende plaatsen op het platteland van Kenia. Hij verzorgde zelf de verstrekking van bednetten (klamboes) tegen muskietenbeten, belangrijke maatregel ter voorkoming van malaria. Daarnaast organiseerde hij ook andere vormen van steun.

Ria Klaver (penningmeester) ondersteunde de opleiding van een aantal kansarme jongeren in Ethiopië en heeft hen geholpen bij de opstart van een eigen bedrijf.

Gerrit Tijmensen (secretaris) is medeoprichter van de stichting en heeft o.a. ervaring met (agrarische) opleidingen in het buitenland .


2. Het doel van de Stichting is als volgt omschreven:


Het bevorderen van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande direct of indirect verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


3. Terugblik:


 • Inmiddels is de Stichting Habari door de fiscus als ANBI instelling erkend onder nummer 8211.95.232, waarmee ook de mogelijkheid geopend is om fiscaal aantrekkelijk bij te dragen.

 • In de eerste periode van de stichting is veel nadruk gelegd op de verstrekking van bednetten aan de plattelandsbevolking in Kenia. Inmiddels voert ook de Keniaanse overheid een actiever beleid op het terrein van bestrijding van malaria, zodat onze hulp voor dit onderdeel geleidelijk wat minder nodig wordt.

 • De laatste jaren is er veel inzet gepleegd om een Practical Dairy Training Centre bij Lewa’s Childrens Home in Eldoret in Kenya van de grond te krijgen. Hiervan worden nu de eerste resultaten geboekt. In dit beleidsplan wordt daar verder op ingegaan.

 • De ondersteuning aan een medisch student in Ethiopië duurt nog voort.

 • De contacten met een basisschool in Namibië zijn geïntensiveerd.


4. Doelstelling voor de komende drie jaren.


In dit beleidsplan wordt een visie gegeven op de activiteiten van de stichting Habari voor de periode 2014 - 2017. Hierbij is de focus gericht op het goed volbrengen van onze huidige activiteiten. Wij vinden het beter een beperkt aantal doelen goed te behartigen, dan onze aandacht in de breedte te spreiden. We zien dat dit tot succes leidt en daarmee blijft het ook beheersbaar voor ons bestuur.
5. Activiteiten die worden gesteund.


Activiteiten in Kenia:

 1. Verspreiding van muskietennetten via de Rotary Doctors, Er zijn er inmiddels al meer dan 30.000 uitgegeven. Nagegaan in welke mate dit gecontinueerd moet worden.

 2. Het opzetten van een praktijkcentrum voor de melkveehouderij bij LEWA’s Childrens Home in Eldoret ( Practical Dairy Training Centre, PDTC). Dit is inmiddels een goed lopend project geworden en wordt als pilot gezien door zowel SNV als een aantal Keniaanse organisaties. Er is in 2011 een projectplan vastgesteld waarin een vijftal basiselementen centraal stonden:

 • Het inrichten van een zero-grazing trainingsunit door Barakafarm (LEWA).

 • Het ontwikkelen van een curriculum en lesmodules voor de trainingen (vooral door Habari).

 • Het aanstellen van een Keniaanse trainer. ( is sinds medio 2013 actief).

 • Het inrichten van een ondersteunende administratieve organisatie op LEWA.

 • Het werven van cursisten, met name uit de kring van smallholders.


In nauw overleg met de managers van LEWA en Barakafarm, Phyllis Keino en Jos Creemers, werken we samen aan de verdere inrichting en uitbouw van dit PDTC. Hiertoe financieren we als Stichting Habari de ondersteuning door een senior-praktijkdocent van voormalig PDT+. Deze is al een paar keer enkele weken naar Eldoret geweest om de trainer te helpen bij de implementatie van het curriculum. In de opstartperiode van het project zal dit nog enkele keren gewenst zijn.


Ook is er ongeveer 50 % van de geplande lesmodules ontwikkeld. In de komende periode zal de andere 50 % ontwikkeld moet worden. Dit gebeurt vooral met de inzet van stagiaires van Agrarische Hogescholen en dierenartsen. Om te zorgen voor een goede invulling van de ‘couleur locale’ gaan deze stagiaires ook zelf naar Eldoret om met locale mensen hier aan te werken. Na deze eerste oplevering van de lesstof moet er meteen een soort van revisie plaatsvinden om op basis van de eerste ervaringen een kwaliteitsslag te maken. Inmiddels tonen ook andere Afrikaanse organisaties belangstelling voor deze lesstof.


We leveren een financiële bijdrage aan de inrichtings- en opstartkosten die bij LEWA gemaakt worden.


We ondersteunen de werving van cursisten. Dit door o.a. ons netwerk te benutten door samenwerking met Keniaanse organisaties, o.a. de EDFA (Eldoret Dairy Farmers Association) en met de SNV. De SNV steunt inmiddels dit initiatief o.a. door het geven van opdrachten aan PDTC.


We willen ook gaan onderzoeken of het invoeren van een voucher systeem voor cursisten een optie is. Hierbij worden regionale zuivel- of farmersorganisaties in de gelegenheid gesteld vouchers aan hun leden te verstrekken waarmee die tegen zeer lage kosten trainingen op PDTC kunnen volgen.


Ondanks dat er inmiddels een heel netwerk van geïnteresseerde organisaties is ontstaan willen we voorkomen dat we verstrikt raken in een vergadercircuit dat onze beperkte energie op gaat slokken. Het doel is dat aan het einde van de periode van dit beleidsplan er een redelijke mate van zelfredzaamheid en continuïteit voor PDTC tot stand is gebracht.


Activiteiten in Ethiopië:

Ondersteunen van de opleiding van Bewnetu Shambel. Naar verwachting zal zijn opleiding als arts aan de universiteit van Addis Abeba begin 2015 succesvol afgerond worden.

Er wordt nagegaan of het in Kenia succesvolle bednetten project via de Rotary Doctors ook in een bepaalde regio in Ethiopië kan worden uitgerold.


Activiteiten in Namibië:

Maaltijdvoorziening voor weeskinderen op een basisschool in Namibië. Door de goede contacten met de leiding van de school is besloten deze activiteit voort te zetten en ook de intensiteit hiervan iets te verhogen. Hierdoor krijgen nog meer kinderen tenminste eenmaal per dag een goede maaltijd.


Overige Activiteiten

Indien er zich mogelijkheden voordoen waarbij kleinschalige directe hulp op het gebied van gezondheidszorg of opleiding (op controleerbare) wijze mogelijk is, dan zal de stichting er via korte lijnen op inspringen.


6. Organisatorische opzet.


HABARI is een vrijwilligers organisatie met een eigen secretariaat en financiële administratie. Er wordt rechtstreeks contact onderhouden met doelgroepen en met individuele personen in Kenia en Ethiopië. Projecten kunnen worden aangedragen door de bestuursleden van HABARI en door derden. Na accorderen door het bestuur wordt een project in administratie genomen en de meest efficiënte route gezocht om de hulp op de gewenste plaats te krijgen. De komende periode wordt naar versterking van het bestuur gezocht.

Tenminste eenmaal per jaar verschijnt er een verslag waarin omschreven wordt welke projecten en activiteiten er gesteund zijn en wat het resultaat is.

Met name voor het project PDTC wordt contact onderhouden en samengewerkt met een aantal organisaties, waaronder de Hogere Agrarische School in Den Bosch, de organisatie van Dierenartsen in Ontwikkelingswerk (DIO), de STOAS (Vilentum) in Wageningen, Ternaard Consultancy BV en SNV in Kenia.

7. Versterking van de financiële basis.


Het bestuur werkt geheel op vrijwilligersbasis, zodat de bestuurs- en administratiekosten zo laag mogelijk worden gehouden. Een belangrijk deel van het budget wordt verkregen door particuliere giften. Daarnaast is er ook een substantiële bijdrage gekomen van het fonds RaboShare4more. Dit heeft de uitrol van het PDTC project belangrijk versneld. Waar nodig zullen we naast de particuliere sponsoring ook het verwerven van extra fondsen voortzetten.8. Promotie en Sponsoring.


Het contact met de donateurs/schenkers aan HABARI is essentieel voor de mogelijkheden van HABARI en voor de continuïteit van ons werk. Daarom is er veel aandacht voor deze contacten en voor de werving van nieuwe gevers.

De website www.stichtinghabari.nl is belangrijk voor de voortdurende informatie aan onze relaties. Daarnaast worden er algemene en projectgerichte folders uitgegeven. De bestuursleden van Habari geven van tijd tot tijd informatieavonden voor belangstellenden.