Organisatie‎ > ‎

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen. Maar ook een bestuur dat kleiner is dan dit voorgeschreven aantal is wettig. Het bestuur moet in dat geval zo spoedig mogelijk weer op sterkte zijn gebracht. In de akte van oprichting zijn als eerste bestuurders benoemd: Leendert Bakker (voorzitter), Adrianus Harm Johannes de Hoop (secretaris/ penningmeester) en Peter van Breugel (technisch adviseur). Vervolgens bestond het bestuur jarenlang uit: Dick Waterhout (voorzitter), Hans van Groenestein (secretaris) en Pieter Boekestein (penningmeester).

Nadat Martin Suselbeek aanvankelijk de financiële administratie had overgenomen en Martijn van Stee het secretariaat heeft gevoerd, bestond het bestuur een aantal jaren uit: Bert van der Linden (voorzitter), Tom Veldhuis (secretaris) en Klaas Soellaart (penningmeester). Sinds 19 februari 2014 bestaat het bestuur uit:

  • Huub Smoolenaars (voorzitter)
  • Martine Rietkerk (secretaris)
  • Jos Nienhaus (penningmeester)

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. Volgens het huishoudelijk reglement maken de coördinatoren van de Onderhoudsploeg en de Public Relationploeg deel uit van het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheren van de financiën. In de statuten zijn de bestuursbevoegdheden, bestuursvoorschriften en de bestuursvergaderingen geregeld. De bevoegdheden van het bestuur reiken ver: het bestuur kan de statuten wijzigen, diverse overeenkomsten sluiten, registergoederen kopen, vervreemden of bezwaren en besluiten om de stichting te ontbinden. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden, bedanken, verlies van beheers- of beschikkingsbevoegdheid, bestuursbesluit of ontslag door de rechtbank. Volgens het huishoudelijk reglement schept het bestuur het kader waarbinnen de verschillende benoemde deelnemers en groepen binnen de stichting hun activiteiten ten behoeve van de stichting en de roeisport uitvoeren en houdt het dit kader in stand. Het bestuur coördineert en behartigt de belangen van de Stichting Flevoland Roeit naar buiten. Tenslotte is het bestuur verantwoordelijk voor de contacten met de sponsors.

Comments