Federatie Sloeproeien Nederland

De Stichting Flevoland Roeit is aangesloten bij de Federatie Sloeproeien Nederland. Deze federatie bevordert de sloeproeisport in het algemeen door de belangen van de aangesloten verenigingen te behartigen, door voorlichting en adviezen te geven en door het Nederlands kampioenschap sloeproeien te organiseren. De federatie stelt eisen aan de sloep, de technische uitrusting en de inventaris van de sloep. Ten behoeve van het Nederlands kampioenschap moet worden voldaan aan het wedstrijdreglement en krijgt iedere sloep een eigen, unieke weerstandscoëfficiënt op basis waarvan de prestaties kunnen worden gemeten en de klassementen kunnen worden opgemaakt.

De federatie is een vereniging met leden. Lid van de federatie kunnen worden formele en informele verenigingen en stichtingen die het sloeproeien tot doel hebben (waaronder sloeproeiverenigingen, sloeproeiteams en wedstrijdorganisaties). Het bestuur van de federatie houdt tenminste eenmaal per jaar (en wel voor 1 juli) een Algemene Ledenvergadering (ALV). Net als alle andere leden van de federatie is de Stichting Flevoland Roeit op deze ALV vertegenwoordigd door één of meer personen. Iedere vereniging of stichting die lid is, is gerechtigd om één stem uit te brengen. Op de ALV brengt het bestuur van de federatie haar jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van kosten en baten, verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Het bestuur is verplicht om de hiervoor genoemde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

Veel informatie over sloeproeien is te vinden op de site van de federatie:


Ċ
Tom Veldhuis,
27 sep. 2010 09:38
Comments