Stichting

De Stichting Flevoland Roeit is bij notariële akte opgericht op 9 mei 1988. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 41246048. De regels van de stichting zijn vastgelegd in de statuten uit de akte van oprichting en in een huishoudelijk reglement dat door het bestuur is vastgesteld op 15 november 2002. Tot 1 januari 1995 was er tussen de bouwers van de sloep en de stichting een beheersregeling van kracht. Hierin was de eigendom van de sloep geregeld. Voor het geval de stichting vroegtijdig zou worden opgeheven, bij tussentijds verlies en bij vrijwillige of onvrijwillige verkoop van de sloep(en).

Subpagina''s (1): Donateurs
Comments