ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สวทน)

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สวทน เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ด้าน คือ 1. การเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับองค์ความรู้สาขาอื่น ๆ 3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับอุดมศึกษา

สวทน ได้ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประเทศไทย อาทิเช่น การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กับ พระปรีชาสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ การบูรณาการศิลปวัฒนธรม กับ พระปรีชาสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 

จากรูปบน คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา และ
STIA FELLOW ของ สวทน
  ถ่าย ณ งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อที่มือถือ 083-900-0035 โทรสาร 02-721-6647
Email: stia.thailand@gmail.com  จากรูปบน คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษา ของ สวทน
  ถ่าย ณ พระราชวัง สวนดุสิต เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑


Comments