Bestämmelser

BESTÄMMELSER FÖR STOCKHOLMS ARBETAREINSTITUTS-

FÖRENINGS FORSKARSTIPENDIUM

1. Stipendiets art.

Stipendiet har till ändamål att främja forskning som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

2. Kompetensfordringar

Stipendiet är avsett för den som är behörig att antas som studerande för forskarutbildning vid svenskt universitet, som visat dokumenterad håg och fallenhet för vetenskaplig verksamhet och som ägnar sig eller avser att ägna sig åt forskningsuppgift som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

3. Stipendieår

Stipendieår räknas från och med den l juli ett år till och med den 30 juni påföljande år.

4. Stipendiebelopp

Stipendiet utgår f.n. (år 2012/2013) med kronor 60.000 att utbetalas med 1/12 månadsvis i förskott.

5. Stipendietid

Stipendiet utbetalas efter intyg från stipendiats ämneslärare om att den sökande under stipendieåret avser ägna sig åt i ansökan angiven forskarutbildning och forskningsuppgift.

Stipendium utdelas för ett år i sänder. Den som med framgång ägnat sig åt sin forskningsuppgift kan efter ansökan få stipendiet förlängt med ett år i sänder. Samma studerande kan uppbära stipendiet i högst fyra år.

6. Beslut om stipendieutdelning

Beslut om stipendieutdelning fattas av Stockholms Arbetareinstitutsförenings styrelse. Innan beslut om utdelning fattas skall den lärare, under vilkens ledning sökanden avser att bedriva sitt forskningsarbete, beredas tillfälle att yttra sig över hans ansökan.

Vid utseende av stipendiat skall främst tagas hänsyn till sökandes vetenskapliga begåvning och forskningsmeriter.

7. Ansökan om stipendium

Ansökan om stipendium, åtföljd av betygsavskrifter och övriga handlingar, som sökanden önskar åberopa, skall senast den 31 januari ingivas till Stockholms Arbetareinstitutsförenings styrelse. Beslut om stipendiets utdelning fattas därefter senast den 1 april.

Ansökan om stipendium skall innehålla:

a) redogörelse för forskningsuppgift, i vilken skall redovisas vid vilken institution (motsvarande) eller under vilka förhållanden forskningsarbetet skall bedrivas,

b) uppgift om lärare under vilkens ledning arbetet skall bedrivas,

c) arbetsplan och den tidpunkt, då arbetet beräknas vara slutfört,

d) uppgift om tidigare eventuellt erhållna anslag för forskningsuppgiften ifråga,

e) uppgift om beviljat eller sökt understöd från annat håll för forskningsuppgiften ifråga,

f) sökandens adress och telefonnummer.

Vid ansökningen skall fogas bestyrkt avskrift av akademiska betyg samt de handlingar, sökanden i övrigt önskar åberopa till stöd för sin ansökan.

8. Övriga bestämmelser

Stipendiat, som avlägger doktorsexamen, frånträder stipendiet vid utgången av närmast följande månad.

Stipendiat, som är förhindrad utnyttja stipendium, skall omedelbart anmäla detta till Stockholms Arbetareinstitutsförenings styrelse.

9. Bekantgörande

Stipendiet utlyses årligen genom en skrivelse den 1 december ställd till landets universitet och högskolor samt till Mimers forskarnät.

Stockholm i november 2011

STOCKHOLMS ARBETAREINSTITUTSFÖRENING

Styrelsen