กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด
4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นางจินดา  สุวรรณพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางฉันทนา  คงคารัตน์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางชญาภา  เขียวมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Comments