Dit zijn mensenrechten
 
De tekst op deze pagina is afkomstig van diverse bronnen waar deze tekst ook is te vinden. omwille van aantekeningen in de (rechter) kolom van deze tekst alsmede omwille van overzicht en inzicht is deze pagina gemaakt welke een integraal onderdeel uitmaakt van de website van Syntax NBA (Link)


De rechten van de mens omvatten alle rechten waar een individu, een groep mensen of een staat aanspraak op kan maken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven en het recht op soevereiniteit. Een precieze definitie is echter lastig te geven, omdat er talloze visies op mensenrechten bestaan: een allesomvattende doctrine bestaat niet.
Geschiedenis en verschillende mensenrechten:

Mensenrechten kunnen in drie categorieën worden ingedeeld, in volgorde van vastlegging in internationale verdragen.

 • Eerste generatie: burgerlijk-politieke rechten (kortweg BUPO), of grondrechten, zijn van oorsprong Westerse rechten gericht op het individu. Enkele voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven.
 • Tweede generatie: economische, sociale en culturele rechten (ofwel ESOCUL) leggen de nadruk op sociale rechtvaardigheid. Voorbeelden zijn het recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing. Deze rechten werden tijdens de Koude Oorlog op de agenda gezet door communistische staten, en raakten tevens populair in de Derde Wereld.
 • Derde generatie: collectieve rechten zijn nauw verbonden met de tweede generatie mensenrechten. Ze werden populair in de Derde Wereld tijdens de dekolonisatie, toen veel Afrikaanse en Aziatische staten het recht op zelfbeschikking, het recht op eigen grondstoffen, en een eerlijke welvaartsverdeling voor hun eigen volk eisten.    

Natuurrecht

In iedere samenleving ontstond door de eeuwen heen een set waarden en rechten, al dan niet vastgelegd in wetten. Uitgangspunt was telkens dat iedere mens het recht heeft op leven, omdat de samenleving anders in chaos zou eindigen. Daarnaast maken culturen gebruik van een morele visie: de mens is geen levenloos voorwerp, noch een dier, en heeft onvervreemdbare rechten. De Tien geboden uit de Bijbel kunnen voor een deel als een vroege set mensenrechten worden geïnterpreteerd, al was dat niet hun primaire bedoeling. Ook de Egyptenaren hadden een duidelijk omschreven set leefregels. Filosofen uit de antieke Oudheid en de kerkvaders dachten na over mensenrechten.

In de Middeleeuwen onderkende men in Europa het natuurrecht: door God gegeven universele en morele waarden, waarop alle denkbare rechten zijn gebaseerd. Alhoewel theoretici nadachten over mensenrechten, bleef toepassing in de praktijk uit. In het dagelijks leven stonden verplichtingen en gehoorzaamheid voorop. De horige was gebonden aan zijn landheer, de landheer aan zijn vorst en iedere burger aan God en de Kerk. Plicht prevaleerde boven recht.

Deze gedachtegang veranderde echter in de renaissance met de opkomst van het individualisme. Verplichtingen aan vorst en God moesten concurreren met de wens een mooi leven op aarde te leiden en het recht eigen ideeën te ontwikkelen. Het individu kwam centraal te staan, terwijl de nadruk op het collectief en verplichtingen afzwakte. Deze intellectuele ommekeer beïnvloedde het denken over mensenrechten in de eeuwen daarna....

Bron;  Wikipedia  (Link)

 

 
 
 

 
 
 
Dutch Version
Source: United Nations Department of Public Information

PROFILE
Native Name
Nederlands

Total Speakers
21000000.0 (1995)

Usage by Country

Official Language: The Netherlands, Belgium (with French), Surinam, Netherlands Antilles, Aruba


Home Speakers: also in France.


Background
It belongs to the Indo-European family, Germanic group, West Germanic subgroup, and is spoken by 20 million people, (nearly 14 million in the Netherlands). Standard Dutch, "Netherlandic", is used everywhere in writing and educated speech. "Flemish" is an alternative name for Dutch in Belgium and Westhoek in France but is not a "Dutch dialect". The development of the Dutch language may be divided into three main periods. The only important surviving work in Old Dutch, which extends to 1100, is a translation of the Psalter, a religious text. Middle Dutch extends from 1100 to 1550, a period during which the language underwent changes in sounds and inflections. No standard written form was recognised until the 1200s. Modern Dutch extends from 1550 to the present. The most important event in the Modern Dutch period was the publication from 1619 to 1637 of the Statenbijbel, the authorised version of the Scriptures, which did much to spread this form of Dutch in the Low Countries. Long a maritime nation, the Dutch have left their imprint on many languages of the world. Many Dutch nautical terms have been adopted into other languages. Dutch idioms and syntax are still evident in present-day Indonesian. English words of Dutch origin include deck, yacht, easel, freight. furlough, brandy, cookie, cruller, waffle, maelstrom, isinglass, and Santa Claus. Many place names in New York City, such as Brooklyn, Flushing, Harlem, Staten Island, and the Bowery, are reminders of the old Dutch colony of New Amsterdam.


Received: 1998-05-25 00:00:00
Posted: 1998-07-20 00:00:00
Checked: 1998-11-12 00:00:00
Sources

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
 2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

 

Bron:   OHCHR  (Link)

 


Nieuwe wetten en ook voorstellen daartoe:

This message (hieronder) is available online at http://www.WantToKnow.info/inspiration/new_paradigm_shift
Our world appears to be making a profound shift from one paradigm to another. The old paradigm served humanity for many, many years, and in some ways serves us still. Yet an exciting new paradigm is paving the way for a more loving, harmonious way of living and interacting with all around us. The below comparison is an attempt to capture the spirit of the old and new paradigm without the intention of making one better than the other, yet also inviting us to join in welcoming inspiring new ways which can support us all in being the best we can be and making a difference in our lives and world.

Old: Man is born into sin, essentially corrupt at the core. 

New: All people in their core essence are beautiful and worthy of love.

Old: Hatred and vengeance are justified for wrongs suffered. An eye for an eye. 

New: Love is the most transformative force. Forgiveness is an act of courage and compassion.

Old: Don't show real feelings, or you will get hurt. Create a convincing persona to present to the world. 

New: Welcome authenticity and vulnerability. It's all about being honest and real with each other.

Old: Emphasis on hierarchies. Focus on competition so that the best rise to the top of the hierarchy. 

New: Emphasis on equality. Focus on cooperation in order to support the greatest good for all.

Old: Tend to avoid personal responsibility by blaming those above or below them in the hierarchy. 

New: Take personal responsibility for actions and learn from our mistakes.

Old: People need to be led or controlled by those believed to be better or more capable. 

New: Each individual is a powerful creator capable of meeting their needs with the help of others.

Old: The mind and science is supreme. The scientific paradigm supersedes God and religion. 

New: The heart and personal relationships are of paramount importance. The deepest essence of life is a divine mystery to be welcomed and explored.

Old: Don't question the accepted scientific paradigm. Focus on three-dimensional, five-sensory world.

New: Foster fluid intelligence. Explore the edges of consciousness, especially other dimensions and capabilities not believed to be possible under the old paradigm.

Old: Categorizing and dissecting nature allows us to better control it and to profit from it.

New: Recognizing the interconnectedness of all life leads to greater growth and harmony.

Old: Focus on order, discipline. 

New: Welcome flexibility and even occasional chaos and disorder as means to see new possibilities.

Old: Value boundaries, borders, and divisions. These give security, safety, and comfort. 

New: While respecting and honoring differences, look for shared vision and ways to work together. Take risks in order to grow. Short-term pain can bring long-term gain.

Old: You can't trust anyone. 

New: Surrender to and trust in a divine force greater than our egoic selves.

Old: Focus on defeating and conquering the enemy, us versus them. War against evil. 

New: Committed to transforming and integrating life's challenges. The external reflects the internal.

Old: Focus on details, complexity. 

New: Remember the bigger picture. Identify simple principles behind the complexities of life.

Old: Look outwards for guidance. Don't trust self. Have rigid rules and beliefs. 

New: Look inwards for guidance. Develop intuition. Have flexible guidelines and beliefs.
We all have our feet in both paradigms. How much we live in each paradigm is but a matter of degree. The old paradigm is not necessarily something to be shunned or avoided. There are times when principles of both paradigms can be useful and beneficial. Yet overall, the new paradigm invites more love, support, and deeper connection into our lives and world. In every moment we can consciously choose the paradigm to which we give our focus, time, and energy.

Remember that all of us to some degree are afraid of our shadows. At times we avoid looking at the disturbing parts of ourselves and our world. Yet consider that a willingness to explore and even dance with these shadows can be a potent catalyst to a new paradigm. And when we set a clear life intention to choose and support what's best for all, our lives can't help but become richer and more fulfilling.

For an incisive, inspiring two-page essay on developing a new paradigm for our world, click here. For a rich and empowering online course which powerfully inspires new paradigm awareness and is offered free of charge, see the Insight Course at www.insightcourse.net. If you have time for only one lesson in this heart and mind expanding course, check out the inspiring lesson three or surprisinglesson six. For the PEERS network of websites which are all about creating a new paradigm, see www.peerservice.org.
See our collection of inspirational resources at www.WantToKnow.info/inspirational


Your tax-deductible donations, however large or small, help greatly to support this important work. 
To make a donation by credit card, check, or money order: http://www.WantToKnow.info/donationswtk

Explore these empowering websites coordinated by the nonprofit PEERS network:
http://www.momentoflove.org - Every person in the world has a heart
http://www.WantToKnow.info - Reliable, verifiable information on major cover-ups
http://www.inspiringcommunity.org - Building a Global Community for All
http://www.weboflove.org - Strengthening the Web of Love that interconnects us all
http://insightcourse.net - The Insight Course: Best of the Internet all in one free course
Educational websites promoting transformation through information and inspiration

To reply to this message, visit http://www.WantToKnow.info/contactus.php
To subscribe to or unsubscribe from the WantToKnow.info list (one email every few days):
http://www.WantToKnow.info/subscribe


 

 

Pagina is in opbouw. September 2008

In deze kolom kunt u aantekeningen en verwijzingen vinden met betrekking tot de tekst in de linkerkolom.

 

 

Is in opbouw  September 2008