This website can be found at a new adres:  (Deze pagina is een een nieuwe opmaak te vinden via)  

Hieronder kunt u een oude opmaak vinden met mogelijk nog wat interessante informatie.


          Organisatie Syntax NBA                    
  Een totaal concept voor natuurlijk leven in ons veranderende klimaat.   Natuur,  Bewustzijn,  Gezondheid en de Onderlinge  Relaties              Praktische tips voor een nieuwe  leefwijze.  Het leven gaat om meer dan geld.
                         

Site Overzicht NBA

Neem deze link op in uw website, blog of Google homepage! Https://sites.google.com/site/stersf

of via:


'Het hoogste goed is praktisch verstand. Uit dit verstand vloeien de andere deugden van nature voort, en het leert ons dat het niet mogelijk is om aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven.'     Epicurus (341-271 voor het jaar nul)

 

 
 
Know thy ideal, and live to that. For, each soul must give account for its own self.   Edgar Cayce Reading 2803-2

Inleiding: Als er door ons wordt toegepast wat wij weten bestaat er geen voedsel en geen klimaatprobleem. Misschien zelfs wel helemaal geen enkel probleem. Kortom: wij worstelen met ons zelf(!) en met elkaar en wij maken deze wereld met elkaar.

Het voedsel en het klimaatprobleem is met name een machts- en belangenprobleem. De oplossingen zijn in een natuurlijke manier van werken beter voor ons zelf en zijn er sinds tientallen jaren in diverse aantrekkelijke vormen. Deze website geeft u  diverse praktische handvatten voor een andere leefwijze. Met name een gezondere en eentje waarbij wij ook kunnen blijven leven! Helpt U mee een positieve en leefbare samenleving mogelijk te maken ?

Onze samenleving is niet gezond ! 

Onze wereld is drastisch aan het veranderen onder invloed van onze vervuiling. Kijk naar de feiten en stem je handelswijze daar op af. Probeer jouw handelswijze in iedergeval per vandaag te veranderen op die plaatsen waar je de mogelijkheden hebt en in harmonie te werken met de natuur om ons heen. Bewerkstellig dat op alle plaatsen waar je daar de mogelijkheden toe hebt. Besef hoe afhankelijk wij zijn gemaakt van dit fragiele economische systeem. Regel je eigen voorzieningen met anderen samen. In Energie, Voedsel en ook in Watervoorziening en help je medemensen bewust te worden hoe afhankelijk wij zijn en hoe ongezond dit is. Wij zijn verbonden met de natuur. Gaat het slecht met de natuur dan gaat het slecht met ons zelf.


Wat heeft een mens nodig?

Er zijn basisbehoeften in het leven waar niemand omheen kan. Die basisbehoeften zijn voor de mens allemaal afkomstig uit de natuur.


Drinkbaar water

- Daarnaast;  Geluk, plezier, humor, inspiratie etc.
 

Wie deze basale behoeften niet kan vervullen of in onvoldoende mate, kan eigenlijk aankaarten dat dit mensenrechten zijn of zouden moeten zijn (Link) en dat zijn rechten hierop worden geschonden. Als je deze basale rechten voor een mens niet erkend in de praktijk zijn wij dan onmenselijk?

Een mens heeft hulp nodig wanneer je bewust of onbewust de natuur aantast of vernietigt of vervuilt, op welke schaal dan ook. Hij/Zij is op dat moment bezig met zelfvernietiging en met misdaden tegen de menselijkheid in het algemeen.

W!j praten al jaren in redelijkheid over cijfers en bewijzen om iets te gaan veranderen vaak uitgedrukt in geld of de beschikbaarheid daarvan, en dat doen wij in een situatie die al lang niet meer redelijk is. Daarmee verspillen wij steeds meer tijd om tot werkelijk handelen te komen. Een dodelijke wurggreep kan dat genoemd worden. Wij maken onszelf tot vluchteling zoals verderop in deze pagina wordt verduidelijkt.

Natuurlijk zijn er ook goede ontwikkelingen geweest in de algelopen jaren. Alternatieven zijn er meer dan genoeg ontwikkeld! Ons denken of onze doelen zijn alleen aan bijstelling toe!

Als door ons handelen de Noordpool volledig is gesmolten, (rond 2012), wat is er dan nog meer nodig? ... om te beseffen dat wij onvoorstelbaar moeten opschieten !!! met veranderen... wij zelf!

-
Ons Bewustzijn en de Aarde zijn sterk verbonden met elkaar..(Link) (Global Consciousness in Random data)

"Ons bewustzijn en de Aarde met alle gebeurtenissen daarop zijn in directe interactie - Zijn een EENHEID"  En dit verband zit ook zo met aardbevingen, natuurrampen en andere gebeurtenissen


Uitstoot zichtbaar per postcodegebied in Nederland - lucht, water en.. bodem(Link)

Onze aarde is een samenhangend geheel. Naast onze invloed op het klimaat is ook de directe invloed van onze activiteit met atoombom-proeven en daarmee het ontstaan van aardbevingen, vulkaanuit-barstingen, tsunami's, duidelijk aanwijsbaar. Denk aan de verschil-lende aarbevingen en Tsunami's in Zuid - Oost Azie en Indonesië en de (voorgaande) Franse kernproeven in de Stille Oceaan

Is het onderzoek of zelfs bewust veroorzaken? (Link)

"De Fransen hebben pijpen, van circa 3 kilometer lang, de oceaanbodem ingeboord. Samen met de bij de explosies teweeg gebrachte bewegingen en schokken is dit niet goed voor een stevige grond. Een kans op aardverschuivingen en aard- en/of zeebevingen, verzakking van de bodem en vulkanische uitbarstingen zijn dan ook niet onvoorstelbaar." Bron Collegenet (Link)

Dergelijke effecten van een aardbeving kunnen met jaren vertraging ontstaan door opbouw van spanningen

Schaal van Richter bij aardbevingen (Wiki Link)

Aardbeving in de Indische Oceaan (2004) Een Overzicht (Wiki- link)

"Wij zijn soms slachtoffer van rampen maar ook een veroorzaker"

100 degelijke verhalen over klimaatverandering (Engelstalig) (Link)

Nemen wij onze verantwoordelijkheid ? Een verantwoordelijkheid welke wij ook nu al hebben! Als hoeders van God's schepping. De schepping waar wij mee verbonden zijn in ons drinkwater, voedsel, ademhaling etc. In al onze eerste levensbehoeften.

PCCC-Platform Communication on Climate Change Link

Klik op Global Consciousness en schrijf uw eigen boodschap aan mensen in deze wereld

"Who controls the past controls the future... ...Who controls the present controls the past. " -- George Orwell, from "1984"

Our challenge? To reveal the past, understand the present, and reclaim the futureYOUR FUTURE !

Klimaatverandering is iets dat ons zelf direct aangaat. 

Het bepaald ons leven!

Onze verhouding met de natuur verandert. Ons bewustzijn verschuift, soorten sterven uit en wij scheppen een andere wereld met ons bewustzijn. Naarmate wij de klimaatverandering laten toenemen bemoeilijken wij ons eigen leven. Het landschap verandert, loopt onder water, wordt woestijn, of is voortaan onbewoonbaar zoals bij experimenten met kernenergie e.d.

The 11th hour Waarschuwing aan ons allemaal.

THE 11th HOUR is the last moment when change is possible. The film explores how we've arrived at this moment -- how we live, how we impact the earth's ecosystems, what we can do to change our course. Produced and hosted by Leonardo DiCaprio, the film features ongoing dialogues with experts, over 50 leading scientists, visionaries and leaders, who discuss the most important issues that face our planet and people. The film also explores solutions for creating a sustainable future. Now we're looking to you. Een stukje voorfilm.. (Link)

Door ons eigen gedrag verandert het aanzien van de wereld. Ons bewustzijn stuurt de verdere ontwikkeling. Wat wij proberen te ver-dringen stuurt toch onbewust mee en bepaald ons gedrag en om-geving. Onze psychologie en ons eigen onderbewuste zijn een sterk bepalende factor in wat er in ons leven gaande is en waar wij naar toe gaan met elkaar. Bepalen het resultaat van onze inspanningen.

Structureel hebben wij als mens de neiging tot verdringing. Verdringing van feiten. Verdringing van inzichten.Wanneer wij leven naar wat wij weten zag de wereld er morgen heel anders uit. Wij verdringen, collectief en individueel. Als voorbeeldje van deze slechte gewoonte;

Zie : News that didn't make the news  (Link)

Of; Wetenschappelijk onderzoek naar wat er aan de hand is..met ons.. (Link)

Literatuur ter verdieping

"De weg tot overleven" Boek- door Roger Walsh

'Wij hebben te maken met een oude herinnering aan rampen in onze geschiedenis en zijn zodoende gekomen tot een overlevings- mechanisme van verdringing van feiten wat levensgevaarlijk is. Ons denken of onze huidige doelen zijn op de verkeerde zaken gericht en brengen ons met elkaar tot uiterst levensbedreigende situaties.

Wij kunnen zien hoe ernstig onze situatie is. Daarmee is de credietcrisis ook begonnen. Feitelijk inzicht durven te krijgen!'

Wat leren wij ondertussen met onze kinderen op school?  (Link)

* "Wij leiden op tot niets" Boek- Neil Postman Amerikaans Hoogleraar. Wat doen onze kinderen uberhaubt op school? Wat wordt hen geleerd van de werkelijke situatie van onze wereld?

"The end of education" (Link) of tevens:

"Wij amuseren ons kapot" Wat zou je ze beter kunnen leren? (Link)

- ALARM -

"Volgens George moeten regeringen overal ter wereld  handelen als in een oorlogssituatie é la de Tweede Wereld-oorlog en mensen mobiliseren voor een duurzame economie. Het probleem van Moeder Aarde is wel zo urgent, meent ze. Overheden moeten de economische elite, voor wie volgens George alleen eigenbelang telt, zwaar belasten en dat geld gebruiken voor investeringen in duurzame productie- en leefmethoden" Bron: Congres Universiteit Tilburg NL (Link)

Conferentie 'Een Comfortabele Waarheid:  'Groei naar Een Duurzame en Solidaire Economie' Universiteit van Tilburg -Januari 2008

Tien vuistregels voor duurzaam ondernemen (Link)  In het rapport ‘A New Mindset for Corporate Sustainability’ (Link) Hierin geeft een groep internationale academici op basis van case studies aanbevelingen voor succesvol duurzaam ondernemen. Organisaties die in de toekomst winst willen maken, zullen zich moeten concentreren op inspanningen die voor aandeelhouders maar ook voor de maatschappij en milieu goed zijn. Aandacht voor slechts één van deze gebieden brengt lange termijn succes van het bedrijf in gevaar !

Effecten van klimaatverandering in de geschiedenis.  

- KLIMAATVLUCHTELING in deze wereld -

Waar gaat u naar toe de komende tijd? Uw huidige woonplaats zal niet meer voldoen

accuweather (Link)

Nederland zoals het ooit was, en op de nominatie staat om weer te worden. Rampenoefening Overstroming door Nederlandse Overheid (Link)   (2008)

Broeikaseffect en CO2 (Link)

Weersveranderingen (Link)  

Ancient humans followed rain. Door het uitdrogen van het landschap ontstond er een massale exodus (Link)  Dat is nu ook gaande in onze tijd.

De klimaatverandering gaat tevens zorgen voor grote perioden van droogte (Link)

 
Half miljoen nog te bouwen woningen lopen overstromingsrisico (Nederland)  September 2008  Bron: (Link) 

Amsterdam - Circa een half miljoen nieuwbouwwoningen staat gepland in gebieden met een overstromingsrisico. Bij een dijkdoorbraak kunnen deze woningen tot 7 meter onder water lopen. Dit blijkt maandag 15 september uit een quickscan die het NL Instituut v. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) heeft uitgevoerd nav het advies van de Deltacommissie...

 "Er zijn nu al meer klimaatvluchtelingen dan oorlogsvluchtelingen. " (Link) (Wikipedia)

Actie om te trachten grote volksverhuizingen te voorkomen (Link)

De geschiedenis laat zien wat ons staat te wachten in deze tijd. De vraag is of wij het nu wel onder ogen willen zien

Wat wisten en weten wij van ons klimaat?

In de jaren 70 van de afgelopen eeuw produceerde de club van Rome een geruchtmakend rapport. Geschetst is daarin de noodzakelijkheid tot verandering van onze samenleving. Met name met de waarschuwing dat verandering noodzakelijk is/zou zijn voor het jaar 2000    Waarin is uw leven veranderd?   Hoe ziet uw toekomst er uit? 

Op dit moment (2008) voldoen wij als samenleving bijna geheel aan de in het rapport geschetste verontrustende ontwikkelingen. Nemen wij de consequenties? Het gaat om onze leefwijze. Willen wij die in overeenstemming brengen met onze omgeving dat is de vraag!

Een simpele vraag met een complex antwoord.

Wikipedia pagina  (Link)  Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) is een boek van William McDonough en Michael Braungart, waarin ze een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen geven. Duurzame ontwikkeling is in 1987 door de commissie-Brundtland (in het Brundtland-rapport) gedefiniëerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het streven van de cradle to cradle (C2C) visie gaat verder; het voorzien in onze eigen noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn.

In het Nederlands onder de titel ; Cradle to Cradle (Link) Afval = Voedsel

Overstroming Nederland e.a. zaken  (Link)

Een van de gevolgen van ons eigen handelen.

Pagina-overzichten voor nadere actie :

Schone industrie praktische begeleiding en advies bij omschakeling, onderzoek en verduurzaming  (Link)

Korte inhoud: Schone auto's, geen vuilnis, duurzaam werken, praktisch onderzoek alsmede diverse praktische tips en persoonlijke begeleiding.  Praktische tips voor burgers  (Link)

Om mee te helpen onze wereld in praktische nieuwe ontwikkelingen te verbeteren, mooi te laten zijn en gelukkig te worden!

 • Hopenlijk 'helpen deze concrete punten om ons tot actie over te laten gaan en te beseffen dat klimaatverandering geen grapje is en alles van ons zelf volledig om zeep helpt inclusief onze economie en voedselvoorziening! De chaos wordt steeds groter bij het langer niet handelen (!)

  Wij hebben (steeds) de mogelijkheid om deze uiterst ver-ontrustende en voor ons zelfs dodelijke processen te ver-anderen. Wij hoeven niet te kiezen voor een ramp als "oplossing" voor alles ... er zijn goede oplossingen. 

  Deze plaqette is aangebracht op een van de ruimtesondes welke na de verre planeten in het zonnestelsel bezocht te hebben, nu verder vliegt het heelal in. Dit plaatje is in de stille hoop dat het ooit gevonden wordt ergens ver weg.. en daar een positief beeld over zal brengen van ons...

  Hoe willen wij overkomen en wat voor een wereld willen wij maken met elkaar?    Dat is de vraag! Aan u.

  Syntax NBA:  Natuurlijk Beter in de Achterhoek!  NBAnatuurlijk(at)gmail.com

  Terug naar overzichtspagina  Syntax NBA (Link)

  Play by FoxSaver
  Play by FoxSaver
  Play by FoxSaver

 • Site Overzicht Syntax NBA  (Link)

  Voor een lezing, cursus, toelichting of nadere informatie kunt u contact opnemen met 

  Syntax NBA  'Natuurlijk Beter i/d Achterhoek' via  NBAnatuurlijk@gmail.com 

    ACTUELE ONTWIKKELINGEN op het WERELDTONEEL (Link)


  Externe links

  Nature music en advies(Youtube) (Link)

  Weten wat er speelt - Want to know (Link) NL

  Met hoeveel is de ijskap in de wereld gesmolten intussen en op welke plaatsen  (Link) (2008)


  The judgement of life is not what you did but what you felt about it.

  from "Globbal counciousness" jun 2006

  Feiten Over De Klimaatverandering (Link)

  Sargasso Crisis milieu klimaat  (Link) Overzichten nieuws + onderzoeken

  Bron (Link)

  But scientists say these shifts provide mounting evidence that for some animals, global warming is sparking genetic changes that are altering the ecosystems we live in

  200 Deskundigen VOOR een (radicale) omslag naar Alternatieve energiebronnen..  (Link)

   Eet minder vlees alstublieft. Oproep van de VN. Opwarming van het klimaat. (Link)

  "De Verenigde Naties zien het eten van vlees als bedreiging voor het opwarmende klimaat. Daarom roept zij de Westerse wereld op om elke week een vleesvrije dag in te stellen...

  vlees eten wordt verantwoordelijk gehouden voor een vijfde van de totale uitstoot van broeikas gassen. ....

  Consument verzet zich tegen consumptie.. (Link)

  Alleen duurzaam consumeren helpt werkelijk (Link)

  Als je tenminste weet van wie je koopt en dus actief werkt aan eerlijke en doorzichtige handel.

  -

  Meer dan 11% van het aardoppervlak is natuurgebied, maar vaak zijn dat niet de gebieden belangrijk voor voortbestaan van de biodiversiteit.. (Link)


  En u dacht dat het stil was rondom gentechnologie in voeding en op andere plaatsen?(Link)


  National Resources Defense Council   (Link) 

  Er zijn mensen die geen eerbied hebben voor de natuurlijke wereld: Er zullen vreselijke dingen met ze gebeuren. Heb eerbied voor de plek waar u verblijft.

  Lao tse (Tao Te ching)

  Uw bijdrage

  Activeringsgroep bij u in de buurt

  Vraag om een inleiding of lezing!

  Graag horen wij aanvullingen of verbeteringen voor onze website en activiteit.

  -------

  Contact Syntax NBA

  NBAnatuurlijk (at) gmail.com

  NBA is een nonprofit organisatie. Toch kunt u ons helpen zowel praktisch, emotioneel als financieel. Geef support via het bovenstaande emailadres; doe mee aan onze in principe gratis bijeenkomsten of vraag waar nodig om advies

  NBA  Natuurlijk Beter in de Achterhoek ; Giro; 4829333 te 's-Heerenbergh Gld


  Positieve ontwikkelingen

  Now Public (Link)

  Wereldburger journalistiek

  Auto 100% op water (Youtube video 5 min) Zijn er meer! (Link)

  Hydrogen Fuel Cell Company Starts Small Production

  Bron; July 24, 2006, ABC/Associated Press

  Waar blijven subsidie en stimulans van de Nederlandse overheid voor een zelfde project in Nederland?

  Openbaarheid van informatie en met name onderzoeks-informatie;

  Een cruciaal punt. Eerst onder-zoek doen van gemeenschaps-geld en vervolgens de resultaten daarvan beschermen met een patent.  Dit schept wantoe-standen. Het kan ook anders. Belangrijk is dat u er met uw bewustzijn bij bent.

  Vrij beschikbare rapporten  (Link

  Vrij beschikbare informatie DMOZ -Open Directory Project- (Link)

  Beschikbare wetenschappelijke informatie vinden..  (Link)

  In 1991 raken de ontwerper William McDonough en de chemicus Michael Braungart elkaar in gesprek over de giftigheid van afvalstoffen en het ontwerpen van producten. Gedachte is :  Afval = Voedsel  toe gaan passen op alle producten die de mens fabriceert.

  In Tegenlicht een schets van een wereld waarin afval voedsel wordt en waarin consumenten geen vervuilers meer zijn. Utopie of werkelijkheid? Bekijk online.
  Tegenlicht  (Link)

  De praktische uitwerking  (Link)

  "Onze aarde is ziek, maar als we haar een handje helpen, dan kan de aarde kan zichzelf weer beter maken" zeggen James Lovelock en Chris Rapley in een brief gepubliceerd in het blad Nature

  27 september 2007  (Link)

  Fractal Mandelbrot - de natuurlijke fundamentele kracht


  Zoeken in deze Website*


  Chemtrails bestaan werkelijk (Link)

  The judgement of life is not what you did but what you felt about it.

  from "Globbal counciousness" jun 2006

   

  Hebt u aanvullingen of verbeteringen voor deze website mail ons:

    NBAnatuurlijk@gmail.com   t.a.v. de webmaster

   -