หน้าแรก

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.สามารถ  รอดสำราญ พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา และพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559

 
         

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม
งาน Thailand STEM Festival 2016 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


YouTube Video


"สสวท." ขยายผลนโยบายสะเต็มศึกษาเน้นสร้างอาชีพและนวัตกรรม

YouTube Video