مفاهیم روشی و آماری

فهرست ذیل از مفاهیم روشی و آماری از سایت یادداشت های آماری متعلق به پروفسور گارسون گرفته شده است. برای دیدن این سایت اینجا را کلیک کنید
Qualitative Methods
تکنیک های کیفی 
Case Studies
مطالعات موردی 
Content Analysis
 تحلیل محتوا  
Delphi Method
روش دلفی  
Ethnographic Research 
مطالعه مردم شناختی 
 • Focus Groups
 • گروه های متمرکز  
  Grounded Theory
  نظریه بنیادی  
  Narrative Analysis 
  تحلیل روایت  
  Participant Observation
  مشاهده مشارکتی  
  Qualitative Methods
  روش های کیفی 

  Nonlinear Regression

  رگرسیون غیرخطی  

  Ordinal Regression  
  رگرسیون ترتیبی  

  Partial Least Squares Regression

  رگرسیون حداقل مربعات جزئی  

  Path Analysis

  تحلیل مسیر  

  Power Analysis

  تحلیل توان  
  Probability  
   
  احتمال  

  Probit and Logit Response Models  

  مدل های پاسخ پروبیت و لوجیت  
  Random Coefficients Models  
  مدل های ضرائب تصادفی  

  Random Effects Models

  مدل های تاثیرهای تصادفی  

  Regression Analysis

  تحلیل رگرسیونی  
  Reliability Analysis
  تحلیل قابلیت اعتماد  

  Resampling

  نمونه گیری مجدد  
  Research Designs
  طرح های تحقیق  
   
  Sampling  

  Scales and Standard Measures  

  مقیاس ها و سنجه های استاندارد  

  Significance Testing  

  آزمون معنی داری
   Binomial Test 
                           
  آزمون دو جمله ای
   
  Normal Curve Means Tests 
   
  آزمون های میانگین های منحنی نرمال
   
   t-tests  
  تی تست ها
   
  Chi-Square Significance Tests 
       
  آزمون های معنی داری کی دو
  Fisher Exact Test  
   
  آزمون دقیق فیشر
   
  One-sample Runs Test of randomness 
   
  آزمون های اجراهای تک نمونه ای تصادفی بودن
   
  One-sample Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test  
   
  آزمون برازش تک نمونه ای کولموگروف-اسمیرنوف
  Tests for two independent samples 
              
       آزمون های مربوط به دو نمونه مستقل
   
  Tests for multiple independent samples
   
  آزمون های مربوط به چند نمونه مستقل
   
  Tests for two dependent samples  
   
  آزمون های مربوط به دو نمونه وابسته
  Tests for multiple dependent samples  
  آزمون های مربوط به چند نمونه وابسته
   
  Resampling Methods   
  روش های نمونه گیری مجدد  

  Simulation
        * Social Agent Simulation

   شبیه سازی

  شبیه سازی عامل اجتماعی  

  SPSS Modules (List)

  لیست مدول های اس پی اس اس  

  Structural Equation Modeling

  مدلسازی معادلات ساختاری  
  Survey Research
  تحقیق پیمایشی  

  Time Series Analysis

   
  تحلیل سری های زمانی  
  Two-Stage Least Squares Regression  
   
  رگرسیون دو مرحله ای حداقل مربعات  

  Validity

  اعتبار 
  Weighted Least Squares Regression  
   
  رگرسیون حداقل مربعات وزن یافته 

  Quantitative Methods

  تکنیک های کمی  

 • Association:      
 • همبستگی ها شامل 

  Dichotomous Measures

  سنجه های دوحالتی 

  Nominal Measures

  سنجه های اسمی

  Nominal-Interval Association: Eta

  همبستگی اسمی فاصله ای: اتا

  Ordinal Measures

  سنجه های ترتیبی  

  Assumptions, Testing of
  آزمون مفروضات 

  Canonical Correlation

  همبستگی کانونی  

  Cluster Analysis

  تحلیل خوشه ای  

  Correlation

  همبستگی  

  Correlation, Partial

   

  Data Imputation/Missing Values

  همبستگی جزئی 

  Correspondence Analysis

  تحلیل تطابق  

  Cox Regression (Proportional Hazards Model)

  رگرسیون کاکس  تحلیل نسبی خطر  

  Crosstabulation

  جدول تقاطعی  

  Curve Estimation

  برآورد منحنی  

  Data Distributions and Random Numbers

  توزیع داده ها و اعداد تصادفی  

  Data Imputation/Missing Values

  اسناد داده ها  داده های گمشده 

  Data Levels

  سطوح داده ها  

  Discriminant Function Analysis

  تحلیل تابع تمایز  

  Evaluation Research

  پژوهش ارزشیابی  

  Event History Analysis

  تحلیل تاریخ رویداد  

  Factor Analysis

  تحلیل عاملی  

  Game Theory

  نظریه بازی  

  Generalized Linear Models/Generalized Estimating Equations

  مدل های تعمیم یافته خطی

   معادلات برآوردی تعمیم یافته 

  GLM (Univariate), ANOVA, and ANCOVA

  جی ال ام یک متغیری 

  آنووا 

  آنکووا 

  GLM (Multivariate), MANOVA, and MANCOVA

  جی ال ام چندمتغیری 

  مانووا

  مانکووا 

  GLM Repeated Measures

  جی ال ام سنجه های تکراری  

  Hierarchical Linear Modeling

  مدل های سلسله مراتبی خطی  

  Kaplan-Meier Survival Analysis

  تحلیل بقا کاپلان-مه یر  

  Life Tables

  جداول زندگی  

  Latent Class Analysis

  تحلیل طبقه پنهان  

  Linear Mixed Models

  مدل های خطی ترکیبی  

  Logistic Regression

  رگرسیون لجستیک  

  Log-linear Models,
         Logit, and Probit

  مدل های لوگ خطی  

  Multidimensional Scaling

  مقیاس سازی چندبعدی  

  Multilevel Modeling

  مدل سازی چند سطحی  

  Network Analysis

  تحلیل شبکه  

         
             
  Comments