Startside‎ > ‎H. Kursopplegg‎ > ‎Start med statistikk‎ > ‎Påbygging‎ > ‎Prosjekter‎ > ‎

07 Follo (anmeld)


I 2006 gjennomførte biblioteket i Ås et originalt og spennende prosjekt.

Det satset på å bringe “oversette bøker” fram i dagen – konkret ved å anmelde en lang rekke oversatte bøker i lokalavisene.

Prosjektets historie er av interesse både  for de som planlegger og de som finansierer lokale utviklingsprosjekter i det norske bibliotekfeltet.

Fire bibliotekarer  anmeldte til sammen 44 voksen- og ungdomsbøker utgitt i 2004-2006 i lokalavisene i Follo. Bakgrunnen var at Gunhild Gjevjon

etter 17 år ved barneavdelingen, flyttet over til voksenavdelingen ved Ås bibliotek og så at mesteparten av den oversatte litteraturen ble stående som død hyllefyll.

Anmeldelsesprosjektet var et samarbeid mellom bibliotekene (stilte ut de omtalte bøkene), bokhandlene (hadde de omtalte bøkene tilgjengelig), forlagene (sørget for at bokhandlene hadde bøkene) og avisene Akershus Amtstidende, Enebakk Avis og Østlandets Blad (tok inn ukentlige omtaler av bøkene).

Det er  verdt å merke seg at 20 av de 44 titlene er kommet ut på Kulturrådets lister over oversatt skjønnlitteratur.

I motsetning til den norske skjønnlitteraturen, der bare noen få bøker blir nullet, er det hard konkurranse bak – de langt færre – oversettelsene som blir valgt ut. Dette  borger for høy kvalitet – men sikrer ikke høy etterspørsel hos dagens kriminelle publikum.

Resultatet var helt tydelig, forteller Ås:  anmeldelsene førte til økt utlån, salg og synliggjøring av den oversatte skjønnlitteraturen. Utlånet i Follo-regionen ble

målt opp mot en kontrollgruppe med kommuner på Romerike som til sammen har like mange innbyggere som Follo, ca. 120.000. Det samlede antall utlån er 1401 høyere for Follo bibliotekene, d v s: 50.45 % høyere utlån enn i bibliotekene i kontrollgruppen.

Hva skjedde etterpå?

Gjevjon har et realistisk forhold til prosjektdokumenter:

Det uheldige ved prosjektrapporter er at de ofte blir liggende og fortelle om hva som kan gjøres, men som sjelden blir gjort. Skulle et anmeldelsesprosjekt etableres som en fast ordning vil det jo koste penger å få bøkene anmeldt. Jeg har tenkt nøye gjennom det og synes at Forleggerforeningen bør kjenne sitt ansvar.

Det har Forleggerforeningen ikke gjort. På spørsmålet

om hva som har skjedd med ”Anmeldelsesprosjektet” etter prosjektperioden er å si at vi ved Ås bibliotek siden 2008 hver onsdag har snakket om en bok, servert kaffe og kaker for våre lånere (bakt av bibliotekkameratene ).

Et populært tiltak.

En økonomisk analyse

En markedsføring av ett spesielt produkt vil vanligvis ha to effekter:

  • etterspørselen etter det aktuelle produktet vil øke
  • etterspørselen etter konkurrerende produkter vil avta

Den samlede etterspørselen vil antagelig øke – men hvis markedet er nokså mettet, vil det først og fremst skje en dreining bort fra titler som ikke blir markedsført.

200 kroner pr. utlån

Jeg tviler ikke på at prosjektet førte til større etterspørsel etter akkurat disse titlene i året 2006. For å beregne hvor sterk effekten var, er det nødvendig å vite mer om framgangsmåten. Detaljene står i prosjektrapporten.

I et økonomisk perspektiv kan tallene tolkes slik: i Follo lå utlånet av de aktuelle bøkene 470 enheter høyere enn på Øvre Romerike.

Prosjektet ble finansiert av Norsk kulturråd med 75.000 kroner og Ås bibliotek, som bidro med 25.000 kroner.

Det tilsvarer en innsats på ca. 200 kroner pr. ekstra utlån av disse titlene. Nettoeffekten

  • i forhold til oversatt skjønnlitteratur
  • i forhold til skjønnlitteratur i sin alminnelighet
  • i forhold til bøker for voksne
  • i forhold til utlån av alle medier

er ikke kjent, men kan i prinsippet beregnes, siden vi har gode utlånsdata i Norge.

Hva sier KOSTRA?

En annen tilnærming tar utgangsppunkt i KOSTRA.

Plinius har tidligere analysert sammenhengen mellom bibliotekbudsjett og aktivitetsnivå (utlån + besøk pr. innbygger) ved hjelp av KOSTRA-data. For kommuner på størrelse med Ås (15.000) vil en økning i bibliotekbudsjettet på 150 tusen kroner – eller ti kroner pr. innbygger – i snitt øke utlånet (eller besøket) med 0,48 enheter pr. innbygger.

Ås fikk et tilskudd fra Kulturrådet på 75 tusen – dvs. fem kroner pr. innbygger. Hvis disse midlene ikke hadde blitt øremerket til anmeldelser, men hadde blitt brukt til å øke det generelle budsjettet, kunne bibliotekets aktivitet økt med

  • 0,48 * 5/10 * 15.000 = 0,24 * 15.000 = 3600 utlån eller besøk

Ås har anslått bruttoeffekten av Anmeldelsesprosjektet til 470 ekstra utlån.

Et rent budsjettilskudd på 75 tusen ville altså gitt langt høyere totaleffekt – men da uten å fremme den oversatte skjønnlitteraturen spesielt.


Comments