Startside‎ > ‎H. Kursopplegg‎ > ‎Start med statistikk‎ > ‎Påbygging‎ > ‎Nye indikatorer‎ > ‎

Prinsipper (15)

Samstat minnet også om de femten ønskemålene for statistikkutvikling
som vi formulerte for to år siden.
 1. Revisjonsarbeidet bør ikke dreie seg om et registreringsskjema, men om et statistisk kretsløp.
  • Det er kretsløpet – måten bibliotek-Norge produserer og bruker statistikken på – som må løftes.
  • Kretsløpet omfatter begreper, indikatorer, skjema, bearbeiding, presentasjon og lagring for ettertida.
 2. Arbeidsinnsatsen kan reduseres ved å la de mindre bibliotekene rapportere færre opplysninger enn de store.
 3. Arbeidsinnsatsen kan reduseres ved å samle inn noen data ved utvalgsundersøkelser.
  • Deltakerne i utvalget kan eventuelt rotere.
 4. Arbeidsinnsatsen kan reduseres ved å samle inn noen data med lengre mellomrom enn et år.
  • Dette er spesielt aktuelt for størrelser som normalt forandrer seg med lange mellomrom, som areal og nærmeste overordnede].
 5. ABM og SSB bør avklare og presisere for miljøet hvilke utgifter til husleie, data og annen infrastruktur som skal inkluderes når kommunene rappporterer bibliotekets driftsutgifter.
 6. Forskjellen på selvstyrt og sentralstyrt tilvekst bør synliggjøres.
  • Den delen av tilveksten (antall enheter) som finansieres av Kulturfondet defineres som en underkategori i tilvekststatistikken.
  • Disse tallene kan alternativt – og fortrinnsvis – rapporteres inn fra sentralt hold, dvs. Kulturrådet og Biblioteksentralen].
 7. Tallene for husleie og for bibliotekets areal tas inn i den vanlige ABM-statistikken.
 8. ABM og SSB utarbeider detaljerte retningslinjer – som prøves ut i praksis – for hvordan antall besøk på folkebibliotek skal defineres (begrepsmessig) og registreres (teknisk).
 9. ABM og SSB ber et par større bibliotek eller fagmiljøer prøve ut prosedyrer for måling av nettbaserte bibliotektjenester.
  • Miljøet har et akutt behov for begrepsutvikling og prosedyrer for måling av slike tjenester.
 10. ABM undersøker muligheten for å registrere besøkstimer og aktivitetstyper på løpende basis (ved et utvalg av bibliotek?).
  • Slike undersøkelser (“trafikktellinger”) er nå gjennomført på prosjektbasis ved 50-60 bibliotek
 11. Samarbeidet med systemleverandørene bør utvides.
 12. ABM setter i gang et prøveprosjekt med statistikk i sanntid – i samarbeid med interesserte folkebibliotek, fylkesbibliotek og systemleverandører. Noen sentrale indikatorer – som utlån, besøk og nettbesøk – må kunne publiseres månedlig, i hvert fall.
 13. For å analysere en del sammenhenger i dybden, må vi ha data på filialnivå. I dag er det for eksempel umulig å måle hva åpningstidene betyr for utlån og besøk.
 14. Bibliotekens Wifi-tilbud bør absolutt registreres.
 15. Hele databasen bør tilrettelegges for gjenbruk – til planlegging, forsknings- og læringsformål.
Comments