Startside‎ > ‎F. Fagartikler‎ > ‎

4. Produktivitet

Denne artikkelen diskuterer to spørsmål: (1): Hvordan kan vi måle produktiviteten i dagens folkebibliotek?  (2). Er det riktig å si at store bibliotek er mer effektive enn små bibliotek? Med andre ord: i hvilke grad gjør stordriftsfordeler seg gjeldende i norske folkebibliotek?

Vi har benyttet denne metoden: Et biblioteks produksjon ("output") består av alle de tjenestene det leverer til sine brukere. Et biblioteks produktivitet er en brøk der resultatene ses i forhold til ressursene som er brukt til å produsere tjenestene. Tidligere har en god del bibliotek anvendt antall lån pr. årsverk som et røft mål på produktivitet. Artikkelen foreslår en ny indikator som fortsatt kan beregnes med de dataene vi faktisk har til rådighet. Den nye indikatoren sammenlikner summen av antall lån og antall besøk pr. innbygger med de variable driftsutgiftene pr. innbygger.

Ideelt sett burde vi sett på de samlede driftsutgiftene, dvs. faste + variable utgifter. Tallene for faste kostnader som husleie blir imidlertid ikke registrert på samme måte i ulike kommuner. Derfor må vi nøye oss med tall for de variable, eller operative, utgiftene. Det betyr i praksis utgiftene til lønn og medier. Artikkelen viser at den nye indikatoren er bedre enn den gamle ved å undersøke sammenhengene mellom de fire indikatorene lån pr. innbygger, årsverk pr. innbygger, besøk pr. innbygger og summen av lønn og medieutgifter pr. innbygger i alle norske kommuner i årene 2007-2009.  Artikkelen viser også at bibliotekene i store kommuner har atskillig høyere produktivitet enn bibliotekene i små kommuner.

Comments