Startside‎ > ‎F. Fagartikler‎ > ‎

3. Indikatorer

Det er ofte nyttig å skille mellom variable og indikatorer.

Statistiske variable er størrelser vi registrerer direkte, ved å telle, ved å måle eller ved å observere. Statistiske indikatorer er størrelser vi beregner på grunnlag av variablene. Utlån og befolkning er variable. Utlån pr. innbygger er en indikator.  Når vi skal sammenlikne bibliotek, har det liten hensikt å se på de observerte variablene. Store bibliotek vil alltid ha flere besøk, flere utlån, flere registrerte brukere og større samlinger enn små bibliotek. For å motvirke dette, bruker vi forholdstall eller rater, f.eks. besøk pr. innbygger, besøk pr. aktiv bruker eller besøk pr. årsverk. I denne artikkelen viser hvordan variable kan konverteres til indikatorer, og hvordan indikatorverdier for ett enkelt bibliotek kan tolkes innenfor en gruppe av sammenliknbare bibliotek. Hensikten er å illustrere noen grunnprinsipper for praktisk-statistisk argumentasjon i bibliotekfeltet.

Working with indicators


Comments